Zvoleno písmeno: DDalekohled
- míti - štěstí, sblížení s neznámými

Dáma (Hra)
- viděti nebo hráti (také Šachy apod) : neočekávaný úspěch v obchodech.

Dáma (žena)
- mrzutost
- viděti vzácnou dámu - vše směřuje k tvému blahobytu

Damašek
- slušné živobytí
- míti damaškové šaty - veselost

Daň
- platiti - plnění povinnosti
- vybírati - osobní nebezpečí, též velká starost

Daňek
- zabíti - zvítěziti nad nepřítelem
- zabíti ho: přemožení nepřítele.

Dar, Dárek
- dostati: s nepříjemnostmi se potýkati.
- někomu dáti - vždy pomluvy, výčitky
- obdržeti - čest, zisk
- obdržeti - závist
- přijímati: šťastná změna.
- rozdávati: klid, spokojenost.
- sám dávati - hanba, mrzutost

Darebák
- míti ho nablízku - svatba s praporčíkem

Datel
- všetečný mluvka a zvědavec

Datle
- značí polibek
- chutnají-li sladce - vydobudeš si lásky
- jísti - v lásce první políbení
- jísti: od žen se rád nechat okukovat.
- rozdávati: polibky dostati.

Dávidlo
- nabízeti - hleď svého času co nejvíce využít

Decimálka
- vážiti se na ní - hleď si více svého zdraví

Dědictví
- chudoba
- dostati: bída a zármutek.
- obdržeti - značná ztráta či chudoba

Dědina
- viděti - veselá společnost

Defilé
- přihlížeti - hledáš své štěstí na nepravém místě

Dekoltáž
- nadměrnou ukazovati - změna v bytě

Delegace
- se účastniti - neduživost

Delfín
- hráti si viděti: neštěstí nebo i smrt.

Dělník
- viděti jich mnoho - dojdeš štěstí jedině prací

Dělo
- aneb kanón vypáliti aneb viděti - zármutek a starost
- viděti: nepříjemnosti.

Dělostřelec
- veselost

Denice
- viděti ji zářící na nebi - veliké štěstí

Depeše
- zasílati nebo obdržeti - úzkost

Desátník
- viděti ho - starost

Destilační baňku
- viděti: nepříjemnosti, neštěstí.

Déšť
- majetek
- děšťový příval s větrem a bouří - hrozící nebezpečí
- dlouho trvající - chudým dobře, bohatým nebezpečí
- žene-li se prudce do oken - boj se o své štěstí
- kalný - nemoc
- krvavý - zlá válka
- liják - více majetku
- mírný - obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek
- Pokud ve vašem snu prší, vězte, že to souvisí s emocemi. Mírný deštík je osvěžující, nepřetržitý liják přináší depresi.
- pomalý a drobný - méně majetku
- smolný - hanebnost, trvalé zarmoucení
- stříbrný - peníze a pravda náboženská
- stříbrný - smutek a trápení
- velký - trvalé klopoty
- zlatý - peníze a láska
- zlatý - radost a veselí
- zmokneš-li - různá protivenství

Deštník
- uspokojivé poměry
- dešťovou vodu píti - nějaká pochvala
- jím se v hrobě manželově rýpati - tvá prostopášnost může tě zavést do neštěstí
- míti - dostane se ti pomoci v tísni
- nositi - nedobře se brániti
- slunečník - chladnost proti pochlebníkům
- v dešti nostiti - buď opatrný v obcování s cizí ženou

Dešťovka
- viděti ji - škoda
- vodu chytati - domácí přičinlivost

Děťátko
- novorozené - potěšení i starosti

Děti (Dítě, Děcko)
- děti krmiti - starost v domácnosti
- hladiti dítě - nekonejši se v starostech
- hrající si - rozmnožení majetku prací, hojný užitek
- hrát si viděti - veselé mysli býti
- koupající se - veliká potěcha
- malé - starost
- nositi - lidumilnost
- padat viděti - s bázní něco začínáš
- padnouti - úzkost, škoda z obchodu
- s kojnou viděti - pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc
- uspávati - oddech na čas od starostí
- velké - pomoc a úleva
- viděti hezké - jest dobře

Děvče
- klasy sbírající - budoucí vzorná paní
- krasavice - příjemné zvěsti
- líbati - příjemné besedy
- plačící viděti - svatba
- rozprávěti s ním, s mladým a hezkým - spokojenost
- s dítětem - varuj se tělesné lásky
- s dívkami nahými skotačiti - jinochům požehnání, ženám svár a starším mužům záduchu znamená
- s knězem - oddavky
- s vojínem - kam vítr, tam tvoje láska
- svlečené - hříšné styky
- u vody - má pravdivou povahu
- v kostele - rozejdete se
- v koupeli - čistota mysli
- v květech - cudnost a nevinnost
- v lese - žena zdravá, ale divoká
- zouvati se - můžeš očekávat velké štěstí

Děvečka
- míti aneb viděti - podezření
- přijímati ji - nové pořádky

Devět
- číslo viděti - štěstí

Diadém
- si nasaditi: ztráta, onemocnění.
- sobě nasaditi - budeš vyznamenán
- ztratiti - stane se ti příkoří

Diamant
- nemoc
- zářící pravda náboženská
- míti - mámivé štěstí
- náhrdelník z něho - velké požehnání
- prsten s ním - vysoká čest
- sbírati - falešná naděje, ztráta
- z prstenu ztratiti - buď moudrý a hodně opatrný

Dílna
- práce a píle tě budou doprovázet
- v ní býti - poctivost a pracovitost

Dílo
- jakékoli viděti - získáš peníze dobrým nápadem

Dimanty
- jísti: falešné štěstí.

Díra
- mrzutost
- nepokoj
- být z ní vytažen - pomoc
- do ní spadnouti - nemoc
- neznámou zkoumati - známost
- v oděvu - mrzutost

Divadlo
- zábava
- zušlechtění mysli nebo nasycení smyslů
- nějaké viděti - klevety
- státi v divadle - malé příjmy
- učiti se divadlu - marná snaha

Divák
- při nějaké slavnosti býti - do společnosti určitě přijíti

Divoch
- viděti divocha - veselý život míti

Divoký, divoká
- divoká husa - marné namáhání
- divoká kachna - nezapomeň na svého přítele
- divoká zvěř , honba na ni - potěšení
- divoké prase - nepříjemný nepřítel
- divoký pes - povýšení
- s divokou zvěří se bíti - chudému dobře, bohatému zle

Díž (Díže)
- plnou viděti: bohatství.
- prázdnou viděti: bída.
- v ní chleba místiti - požehnání v domě

Dlaň
- jako by psala - smlouva
- na ní lejno - veliká výhra
- otevřená - dar
- plná peněz - starost
- plnou peněz míti - velká starost
- s dýkou - vrah nablízku
- zavřená - sobectví

Dláto
- musíš jednat násilně, ale moudře. Též zloděj
- násilím cíle svého dosáhnouti

Dlaždice
- tvá záležitost se upraví
- po nich choditi - budeš si na živobytí těžce vydělávati
- viděti - chvála
- viděti - těžce vydělané peníze

Dluhy
- starost a zápas
- dělati - velká starost
- dělati - vyhni se přátelům
- platiti - peníze
- platiti - zbytečné příjmy

Dlužník
- býti dlužen aneb dlužníka viděti - směřuješ k bohatství

Dna
- míti dnu - soužení

Dobytek
- hovězí dobytek viděti - mladistvá zpupnost
- hovězí dobytek viděti hubený - těžké a zlé časy
- hovězí dobytek viděti skákati - nebezpečné lidi
- hovězí dobytek voditi - pomoc hledati
- hubený - neúroda, hlad
- na louce se pásti - hlášená škoda
- pásti na louce - získáš nové přátelství
- tučný - úroda

Dojiti
- dodávky
- dojnici do domu sháněti - hrozí ti zaskočení ženou
- kozy - zvítězíš nad nepřítelem
- krávy - potěší tě děti, též zdraví a síla

Doktor
- starostlivé peněžní výdaje
- v domě - drahota
- viděti: z nemoci se uzdraviti, smrti se vyhnouti.

Domluva
- domluvu někomu činiti - odvážlivým a neprozřetelným býti
- sám dostati - potrestán býti

Dopis
- cizí otvírati: nepříjemnost.
- čísti dopis - ztráty, též smutek
- čísti: důvěru míti.
- čísti viděti: výzva k opatrnosti.
- dostati: znamená budoucí bohatství.
- důležitý dostati: znamená dobrý začátek.
- obyčejný dostati - dobré zprávy
- pečetiti: tajnosti míti.
- psáti: nedobré vyhlídky, nespolehlivost.
- roztrhati nebo roztrhaný viděti: zlá pomluva, dobrého přítele opustiti.
- s černým okrajem dostati - smrt v rodině
- spáliti: lehkomyslné kousky dělati.

Dort
- péci - radost
- upravovati a jísti - radost

Dostihy
- jakékoliv viděti - překonáš překážky

Doutník
- jej kouřiti - tvé přání se nesplní
- kouřiti - marné přání

Dóza
- pěkně malovanou viděti: hodně veselí.
- s hezkým portrétem viděti: brzká milá známost.
- stříbrnou míti: dobré znamení.
- ztratiti: nespokojenost sám se sebou.

Dráb
- úzkost z úřadu

Dragoun
- viděti: nesvornost.

Dráha
- železnou viděti nebo po ní jeti - daleká cesta

Drahokam
- pravda zářící z dobré povahy, dar
- koupiti - užitek v obchodě
- míti: velké pocty dosáhnouti.
- mnoho jich viděti - velké potěšení, též pokušení
- na sobě míti - potupa
- nositi: pyšný býti.
- okraden býti o něj - bude ti na cti utrháno
- přijmouti: vzrůst majetku.
- viděti - čest
- viděti: do pokušení se dostati.
- z prstenu vytrousiti - buď opatrný při každém podnikání
- ztratiti - blízké neštěstí
- ztratiti - ztráta, dluhy

Drak
- zlý člověk v domácnosti
- živého viděti - zneuctění a snížení
- lechtati ho - nedráždi zbytečně
- letícího viděti: falešné štěstí.
- papírového pouštěti - radost
- papírového pouštěti a letí-li hodně vysoko - dostane se ti veliké cti
- papírový - dětské myšlenky
- přemoci ho - opět klid
- s ním zápasiti - rámus a křik
- usmrtiti - povýšení
- v jeskyni - smrt oné osoby

Drát
- budeš s neštěstím bojovati
- překážky
- měděný viděti: šťastný průběh obchodů.
- smotaný viděti: věrnost a přítulnost podřízených.
- vidíš-li jej dlouhý natažený - budeš bojovati s neštěstím

Dráteník
- chudý, ale vždy poctivý muž
- jeho líbati - čestná, ale chudá láska

Dratev
- ševče, drž se svého kopyta

Drátovati
- život ze dne na den

Dravec
- darebný člověk, opatrnost
- ptáka zastřeliti aneb poraniti - štěstí

Dražba
- nezmeškej cosi
- přítomen býti - nemoc

Drbati se
- peníze

Drn
- pěkně zelený - svatba
- suchý - starost
- zelený - dobrá naděje

Drobnohled
- malé věci zdají se býti velkými

Drozd
- černého viděti - ztráta

Droždí
- šestinedělí

Drtiny
- v hlavě míti - klidný život bez překvapení
- v nich se váleti - dlouhý věk

Drůbež
- hádky
- krmiti: brzké zasnoubení.
- kupovati - zle
- ve vodě viděti - tvé přání se vyplní

Družička
- buď veselka nebo pohřeb
- na svatbě aneb pohřbu viděti - čekej na zlepšení svého postavení
- nějakou vůbec uhlídati - nemoc nebo smrt
- opilou vidět ležeti - nesbírej zkušenosti na nesprávném místě
- při svatbě ji viděti - smutek
- vidět ji při pohřbu - veselost a zlepšení tvých poměrů

Drvoštěp
- jak dříví štípe - přičinění
- vidět jej v lese při práci - bída

Držadlo
- neblahá chlípnost, svobodným touha po sňatku

Dřeváky
- v dobrém chodíš, že spoříš
- na nohou míti - jmění
- viděti, nebo nositi: skromnost a domácí štěstí.

Dřevo (Dříví)
- trvalejší dobro
- kupovati - ocitneš se brzy v nouzi
- kupovati - upadneš v nouzi
- mokré - velká voda
- na oheň házeti: marnotratnost.
- na vodě plouti viděti: rozbité naděje na štěstí.
- nésti: do chudoby se dostati.
- páliti - žhář nablízku
- řezati - rakev
- sbírati, nebo na hromadě viděti: velká lítost, mnoho útrap.
- suché - pozor na možný oheň
- tesati: velká pocta.
- štípati: pracovitost a úspěch.
- štípati viděti: úmrtí.

Dřez
- pod sukně ukrývati - brzké zásnuby

Dub
- bohatství, zdraví a dlouhé žití
- dub a pod ním žena - dostaneš za muže lakomce
- hezký viděti: výhody, bohatství, dlouhý život.
- krásný viděti - bohatství a dlouhý věk
- listí z něho trhati - radost
- pod dubem se milovati - štěstí
- pod ním se líbati - brzká svatba
- u něho seděti - služba u skoupého
- v dubovém hájku se procházeti - šťastné pořízení
- z jeho listí věnce víti - čest

Duběnky
- najíti, nebo jísti: pomluven, zneuctěn býti.
- vařiti - jsi marnotratný
- vyplivnouti: mrzutosti, nepříjemnosti.

Dudy
- hráti slyšeti: veselost.
- na ně hráti - radost z povolání, zdar z obchodu
- slyšeti - venkovské vyražení
- viděti hráti dudáka - společná radost

Duha
- na východě - velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě
- vidět duhu - návrhy činiti
- viděti ji - uspořádání tvých záležitostí je blízké, též nemocnému úleva
- ztrácející se - tvé štěstí zanikne dříve nebo později

Duch (duchové)
- symbol fantomu, za kterým se honíte
- černý - smrt
- červený - pozor na vraha
- duch rodičů: upozorňuje tě na na hrozící nebezpečí
- ženská postava ducha: znamená brzké povýšení a pocty
- hovořit sním: získáte dobré dojmy
- jasného a bílého viděti - radost a osobní úspěch
- jde k východu - štěstí
- jde k západu - převrat
- mluvící k tobě: varující před nepřáteli
- od nich býti zastrašen - na zlých cestách býti
- polekat se: znamení obtíží a nepříjemností
- překonat strach z něho: slibuje vítězství nad obtížemi
- slyšet jejich hlasy: symbolizuje nemilé návštěvy známých
- spatřit ho: předpovídá neočekávané rozepře ve tvé společnosti
- Straší vás ve snu duchové? Nebojte se, jsou to skryté části vaší osobnosti, která vám chce napovědět. Poslouchejte, co vám říká, třeba objevíte řešení svého problému.
- vidět: dozvíte se něco nepříjemného
- viděti duchy - zpráva o úmrtí
- viděti (i strašidlo): pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého či přítele ztratiti.
- zjevující se na nebi: zvěstuje těžkou nemoc nebo smrt v rodině

Důchod
- pobírati - starost a trápení

Duchovenstvo
- dlouhý život plný trampot

Dukát (Dukáty)
- dostati - snášenlivost
- dostati: snášenlivost, radost.
- jeden - velmi dobré znamení
- míti, jimi platiti: zvýšení úcty.
- najíti - šťastný býti
- najíti: šťastný býti.
- sčítati je - výhra, též starosti
- taviti viděti: ztráta finanční obezřetnosti.
- viděti - veselost
- viděti: veselost nebo výhra.

Důl
- bohatství a moc
- jako jáma viděný - smrt nejbližšího
- viděti: vzrůst majetku.

Dům
- bíliti - radostná událost
- bourat viděti - odstranění nějaké překážky
- dáti spáliti - hněv
- dřevěný stavěti - větší užitek
- hořet viděti - nenadálé štěstí
- hořící dům bez kouře a čmoudu - jeho majitel onemocní na dlouho
- chatrný - nemoc a smrt
- malý domek míti - skromné a tiché živobytí
- malý obývati: spokojenost se svým osudem.
- míti malý a pěkný - tichá radost a spokojenost
- na něj lézti: štěstí, vítězství.
- pavučiny a smetí z něho vymetati - pozbudeš žalu a zármutku
- pěkný a velký viděti - započneš obchod
- pěkný velký obývati: úspěšně podnikati.
- průchodní dům - nestálý milenec
- rozbořený upravovati - nové štěstí
- s puklinami - špatný soused
- starý viděti: staré známé nebo přátele znovu viděti.
- stavěti - do lepšího stavu přijíti
- stavěti - majetku rozmnožení
- stavěti: štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo míti.
- stavěti viděti: pracovitost.
- stavěti vlastníma rukama - budeš nemocný aneb umřeš, též škoda a neštěstí
- svůj čistiti - radostná budoucnost
- tmavý - smutek a dluhy
- v něm skrýš objeviti - poklad na dosah
- v povětří - smrt snícímu
- ve vodě - zármutek
- vejíti v něj a s mrtvým hovořiti - smrt
- viděti hořeti - nemoc, též hádky
- vlastní hořeti nebo bořiti se viděti: neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé(ho).
- vlastní opustiti: zisk, výhody.
- vyjíti z něho, aniž jsi tam jedl a pil - pevné zdraví
- zbořený viděti: překážky odstraniti.

Dupati
- pánovitost
- slyšeti - cesta

Dusiti se
- uhranutí

Důstojník
- klamné zdání
- na koni ho potkati - vypínavost
- státi se jím - bohatým dobře, chudým utlačování

Dutky
- příjem daru nebo peněz

Dužina
- žvýkat ji - tvá dcera se spustí s hajným, syn naopak s hajnou

Dveře
- otevírání - rozkoš
- otevřené - vysoké stáří
- otevřené, které se zavřely - smrt příbuzného
- padací viděti: nečekané štěstí.
- projdeš-li neznámými dveřmi - smrt
- roztržené - poznáš veliké pravdy
- viděti spálené - tvá aneb tvého příbuzného smrt
- zavřené - dojdeš zklamání
- zavříti - nebezpečí

Dvojčata
- starost se ti zdvojnásobí
- mít je - je předpovědí dobrých zpráv
- nemocná a oslabená - symbolizují rozčarování a neúspěchy, ale i smutek v rodině
- porodit je - znamená šťastné uzdravení
- vidět - dojde k osudové záměně
- viděti - požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti

Dvojspřežení
- zaměstnaní manželé
- odváží zboží - zlodějská dvojice

Dvoukolka
- jeti na ní - rychlý zdar tvého podnikání

Dvůr
- knížecí viděti - úklady činiti
- knížecí viděti: nástraha, úklady.
- nečistý viděti či míti - utrhání na cti
- nečistý viděti: pomluvy, utrhání na cti.
- sítí potažený viděti: bohatství.

Dýka
- nebezpečí, pozor
- být jí proboden: smutná zpráva.
- býti s ní poraněn - smutné návěští
- míti - očekávané zprávy konečně obdržeti
- na někoho vytáhnouti: vítězství nad nepřáteli.
- někoho s ní poraniti - vítězství
- ostrou vidět ležeti - dojde ti smutná zpráva
- viděti nebo míti: zprávy od přátel.

Dým
- hádky

Dýmka
- klid mysli
- kouřiti - radost a zisk
- kouřiti z ní - zisk
- rozbíti ji - mrzutost
- roztlouci - pokoj před pronásledováním

Džbán
- džbán naplněný vínem - svatba
- džbán rozbíti - smrt
- místo nohou jej míti - přijdou namáhavé dny
- na pivo s okrasami - veselost
- nésti rozbitý - štěstí
- prázdný nésti - tužba duchovní
- vodou naplněný - neštěstí
- zdvihati - nebuď prostomyslný
- ze džbánu nalévati - nemoc

Džber
- býti jím - sejdeš vraždou ze světa
- plný viděti a nemoci ho vzíti: znamená úmrtí v rodině.
- plný vína viděti: dobrý příjem.


[ Nahoru ]