Zvoleno písmeno: ČČabraka
- viděti - ze lží ženských vzejde ti mrzutost

Čaj
- mnoho píti - ztratíš mnoho času prodléváním v místech, kam jsi necítil
- neb thé píti - zapletení tvých záležitostí
- nésti - hostina, dobrá zábava
- píti - rýma
- pro společnost vařiti - tvé podnikání se zdaří a užiješ si veselosti

Čakan
- šibeniční humor

Čaloun
- zchátralý - konec života

Čáp
- radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví
- čaponohým býti - mužům výhoda, ženám starosti
- chodí-li po střeše - nedůvěra tvých známých
- chytiti ho - budeš v zaměstnání povýšen
- letící k jihu - dítě
- letící k severu - smrt
- letící k východu - bohatství
- letící k západu - chudoba
- na něm seděti - velmi brzký sňatek
- peří z něho škubati - obohatíš se
- po dvou viděti - štěstí, brzká svatba
- s ním besedovati - buď opatrný ve své lásce
- usadí-li se u komína - obdržíš hosty
- v domě - milý host
- v zimě viděti - neštěstí
- viděti v povětří - od zlodějů znepokojován býti
- z domu letící - smrt hosta
- z domu odlétá - někdo z nájemníků zemře
- zdraviti ho - přírůstek do rodiny

Čaroděj
- to, co se ti zdá pravdou, je pohádka
- s ním co činiti - důležité události, na které jsi nemyslil

Čarodějnice
- zlá žena v domě
- čarovati - kup jmelí pro lásku nebo verbenu
- podaří-li se ti jí utéci - vyvázneš z nebezpečí
- pronásleduje-li tě - máš nablízku nepřátele
- viděti - hrozí ti nepřátelství
- viděti: varování před falešnými přáteli.

Časopis
- pokrok značí, také však ohlupování

Časoznalec
- Časoznalce dělati - nevděk

Čeládka
- míti ji - ztráta dobytka a slabá úroda
- mnoho jí míti - hynutí dobytka
- vyhnati ji ze dvora - očekávej rozmnožení statku

Čelo
- široké - velmi šťastné manželství
- krásné - moc nad jinými
- malé - špatné nadání
- malé a vrásčité - znamení, aby ses svobodně o něco ozval
- na něm ránu - utrpíš škodu
- pěkně klenuté a jasné - dočkáš se pochvaly v rodině nebo vyznamenání
- poraněné - škoda
- porušené - posměch
- vysoké míti - lehce všechno pochopiti

Čemeřici
- dostati - vysmán býti

Čepec
- značí svatbu
- je-li čistě bílý - šťastné manželství
- je-li špinavý - skoupý manžel
- je-li s černou stuhou - krátké manželství
- na hlavu si dáti - brzká svatba
- s kokardou - povládne paní
- viděti v nočním čepci - očekávají tě menší starosti

Čepice
- uč se zdvořilosti
- dáti si ji na hlavu - brzká svatba
- huňatou slibovati - blízká žena tě chce ošálit
- nasazenou na hlavě - dočkáš se úcty
- ztratiti - z pošetilostí vytržen býti
- ztratiti ji - objasnění něčeho

Čepobití
- slyšeti - pro muže značí, že dokončí započaté jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout

Čermáček
- štěstí
- v pokoji létající - štěstí

Černidlo
- viděti se píti - klevety

Černoch
- jej viděti - smutná novina
- s ním mluviti - obdržíš zprávu zdaleka

Černý bez
- viděti: naděje na uzdravení ze starého neduhu.

Čert
- báti se ho a utíkati před ním - poznáš dobrého přítele
- býti jím trápen - pevná služba, pevné místo
- čerta viděti u sebe - zisk, dobrý obchod
- hladiti čerta - peklem odměnění od kohosi
- honiti ho - kup si los
- nad ním zvítěziti - užitek přinášející obchod
- nésti ho na zádech - zlá manželka
- ocas mu vytrhnouti - budou tě trápit nemoci
- s andělem - dar
- s ním zápasiti - zlé náruživosti
- viděti ho - podvod, který za to stojí
- viděti ho na housle hráti - poznáš škodlivého člověka
- viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem - neštěstí, bída

Červ
- nepřítel
- před nimi se leknouti - výstraha před nepřítelem
- v ovoci - zrada nebo choroba
- viděti - před zlomyslnými se měj na pozoru
- viděti mnoho červů - znamená tajné nepřátele
- zabíti - od neduhu opouštěn býti
- zabíti ho - vítězství nebo uzdravení, též radost

Červánky
- dobrá naděje
- klid a vyjasnění
- uzdravení.

Červená
- v erotickém smyslu chápat vždy jako výraz mužnosti a vášně
- jako barva - symbol ohně, žhnutí, horka
- plameny - znamenají něco velmi dobrého
- v očích - přináší radost
- vidět rudovlasé lidi nebo se s nimi stýkat - člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní; také varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých

Červotoč
- slyšeti ho - smrt známého

Česání
- býti: veselá slavnost se chystá.
- jinému vlasy česati: těžká, zbytečná práce.
- se - prospěch
- zamotané dlouhé vlasy - těžká, marná práce

Česnek
- jeho svazek dáti či přijmouti - delší zármutek
- jísti - nečistota
- jísti - pečuj o své zdraví
- trhati aneb koupiti - se Židy obchod vésti
- vařený jísti - zármutek
- viděti aneb cítiti - hádka
- viděti zelený růsti - potěšení z dětí a přátel

Čéška
- s ní si pohrávati - značí mužům nebezpečí, ženám necudnost

Četa
- viděti ji - provést spojenými silami, když chceš zvítězit

Četník
- předvolání

Čihadla
- číháš-li ve snu - tvé pátrání bude korunováno úspěchem
- rozvěšovati - sváry v rodině

Čichati
- pátrej více dohadováním

Čimčarání
- slyšeti - domácí klepy

Číňan
- faleš
- jej viděti - závist sousedů

Činitel
- jím býti - nestřídmost

Čísla
- číslo7. Vše ve skupinách po sedmi viděti - jest dobré znamení
- Přepadají vás ve snu čísla, matematické vzorce a fyzikální zákonitosti a nejste přitom ani fyzik ani matematik a ani se nesnažíte vyřešit kvadraturu kruhu? Pozor, možná, že ji už řešíte - pouze ne matematicky, ale někde ve svém životě. Čísla totiž mohou naznačovat, že si potřebujete udělat jasno a pořádek. To, že vám ve snu čísla skákají jedno přes druhé a máte pocit vizuálního guláše jen dokazuje, že váš život vykazuje známky silného chaosu.
- psáti - mnoho zaneprázdnění
- smazati - sám sebe ošiditi
- spočítati málo čísel - peníze
- táhnouti, které se ti líbí - velká naděje na dobrý výdělek
- viděti - kup si los, též duševní námaha
- viděti - štěstí v loterii míti
- viděti č.1 - spokojenost
- viděti č.2 - klevety
- viděti č.3 - práce
- viděti č.4 - marné namáhání
- viděti č.5 - půtka

Čísti
- knihy poučné aneb pobožné - šťastná spokojenost
- knihy psané - zámožnost
- zábavné knihy - útěcha, uspokojení

Čížek
- viděti ho v kleci - touha po větší svobodě
- zpívat slyšeti - někoho poznati

Článek
- řetězu - dobré přátelství

Člověk
- člověčí lejno - zlato do domu
- postavy hrozné - radost
- viděti ho s korunou - v létě dobře, v zimě škodno
- viděti ho vousatého - pozor před pronásledováním

Člun
- množství člunů - nečekané zbohatnutí
- na vodě kolísající - nebezpečí
- plaviti se na něm - kratší cesta
- se topící - smrtelná příhoda
- se topící a opět se objevivší - velký prospěch

Člunek
- ke tkaní - strast z práce

Čmelák
- zloděj
- býti jimi uštípán - krádež
- na zvířeti - zbytečný strach

Čočka
- starost
- jísti - dobré časy míti
- jísti ji - neshody, ale peníze, i podvod
- přebírati ji - mrzutost
- roztrousiti - sám sobě škodu učiniti
- skrz ní se dívati: omyl.
- viděti - své věci dobře upotřebiti

Čokoláda
- píti ji - dobrá výživa, dobrá práce
- vařiti ji a ochutnávati - zasnoubení v rodině nebo u přátel
- viděti, míti aneb jísti - zdraví a zdar

Čtverylka
- tančiti ji - veselá bezstarostná mysl

Čtyřlístek
- štěstí
- hledati - nespokojenost

Čtyřstup
- v něm choditi - přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne

Čvanhati
- úspěch na započaté cestě


[ Nahoru ]