Zvoleno písmeno: ZZabíti
- spácháš křivdu
- přítele - přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Záclona (y)
- krásné v domě - radost, majetek i uznání
- rozprostřené po domě - povýšení
- spálené, potrhané - smrt úrazem
- viděti: úspěšné obchody.
- za ní se ukrývati: pozor na podvod.

Zadek (Zadnice)
- ženský viděti: malichernostmi se zabývati.
- svůj viděti: zmatek v obchodech.

Zahrada
- hezkou se procházeti: radost, zvětšení majetku,čest získati, dobré obchody.
- Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že je to váš vnitřní život. Všímejte si, jak je upravená. Pokud vidíte strohé cestičky, geometricky rozdělené záhony a vše až puntičkářsky dokonalé, je možná váš život příliš organizovaný a není v něm nikdy místo pro něco nečekaného. Pokud naopak zahrada zarůstá plevelem, zamyslete se nad tím, jak vlastně vystupujete vůči svému okolí. Oplocená nebo příliš plůtky rozčleněná zahrada může znamenat i sexuální zábrany.
- s vysokým plotem viděti: zamítnutížádosti.
- zanedbanou viděti: falešnými rádci obklopen býti.

Záchod
- rozmrzelost, nuda.

Zajetí
- do něj se dostati: podvod.

Zajíc
- chytiti ho - za manželku chtít lehké děvče
- jísti: spokojenost.
- pečeného ho jísti - zlá pohlavní nemoc
- po něm něčím hoditi - žena se ti časem zprotiví
- stříleti:šťastný býti.
- viděti: strach.

Zakopati
- něco - ztráta štěstí

Záloha
- žádati ji - budeš jednati se sprostým mužem

Zámek (zabezpečovací zařízení)
- mazati - sledování, překvapení
- otvírati - krádež
- rezatý - domácnost, kde nestojí o návštěvy
- visací na dveřích viděti - nejsi vítán tam, kam chceš jíti
- zavírati - dovolená

Zametat
- světnici: nemoc.

Zápach
- silný: nevěrnost, proradnost, faleš.

Zarmoucen
- býti: přátelé přijdou.

Zásuvka (y)
- vytažené - svatba nebo dědictví

Zátka
- to, co důležitého víš, dále nepovídej

Zatmění
- slunce viděti: válka, těžká doba.

Závin
- jablkový závin - brzké nabytí ztracených sil

Závoj
- kupuješ zajíce v pytli

Zázvor
- v pytlíku - najdeš peníze

Zbraň
- nabíjeti střelnou zbraň - k rozhodnému slovu se připrav, přichystej

Zbrojnice
- viděti: válka a nepokoje.

Zeď
- hřbitovní - blízký pohřeb
- Může to být přehrada mezi vámi a lidmi, kterou jste si sami vytvořili. Ale možná, že jen oddělujete některé vlastnosti od zbytku vaší osobnosti.
- vysoká - vyšetřovací vazba, vězení
- zbořená - osvobození

Zelenina
- syrovou viděti nebo jísti: nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc.

Zelí
- jísti kyselé s octem - žalost
- nedobře vařené - zármutek
- vytrhávati a vyhazovati - zbavíš se zármutku

Zem
- černou viděti: nepříjemnost, neštěstí, zármutek.
- kopati zemi - stavba nebo pohřeb
- lutou, sluncem zalitou viděti:štěstí, úspěch, věrné přátelství.
- obdělávati: přírůstek do rodiny.
- padnouti na zem - můžeš dosáhnouti výhry
- padnouti na zem a jestliže ucítíš bolest - pohroma a zmatek
- s ní mluviti: velké bohatství.

Zeměkoule
- viděti: velká cesta, brzká ašťastná svatba.

Zemětřesení
- cítiti: znamená změnu, slušnost.
- pouze v domě - velké daně
- v domě a cosi se zlámalo - skrytá krádež

Zimostráz
- předpovídá se ti vysoký věk
- zelený viděti: pevné naděje.

Zlatiti
- něco - příliš vábné líčení na úkor pravdy

Zlato
- na sobě nositi: těkavost, nestálost.
- platiti zlatem: roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech.
- rozdávati: svatbu chystati.
- rozpouštěti - nebezpečí popálení
- rýžovati - nebezpečí od zlých lidí
- v zemi nalézti, odnésti a schovati - křivé nařčení
- viděti nebo míti: znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech.
- Zlaté a stříbrné zboží vlastniti: lichotníky okolo sebe míti.
- Zlaté mince viděti, přijímati: věrná láska a brzká svatba.
- Zlato ukrásti: úctu nebo milého(ou) ztratiti.
- Zlato v prutech dostati: nepříjemnosti, ztráta.
- Zlatou rybu viděti: překážky v obchodech.
- Zlatý důl objevit: jistá výhra.
- ztratiti: okraden nebo v obchodech podveden býti.

Zloděj
- vstoupiti viděti: stěstí a jistota v obchodech.

Zlomení
- něčeho - rozejíti se

Zmije
- nemoc (15)
- být jí uštknut: zničené štěstí
- být uštknut zmijí: varuje před upadnutím do vážných finančních problémů
- hladit ji: varuje před nebezpečím, které ti hrozí
- honit zmiji: staneš se závislí na jiných
- chytat zmiji: překonáš všechny potíže
- útočící zmije: naznačuje smutek, který na tebe padne kvůli neštěstí nejbližších přátel
- vidět ji:tvoji nepřátelé jsou silnější, než ty (47)
- vidět: znamená nešťastnou lásku
- zabít ji: předzvěst usmíření
- zabít zmiji: brzy se zbavíš falešných známých a přátel

Zmrtvýchvstání
- viděti: vysvobození z bídy.

Znečištění
- Znečistiti se: nevěra.
- Znečištěn býti a očistiti se: z nebezpečí se dostati.
- Znečištěn býti: zlá pomluva.

Zneuctěn(a)
- býti: neštěstí ve všem.
- býti veřejně: neštěstí a pokles v obchodech.

Zpěv
- slyšeti: dobrá zpráva.

Zpívat
- krásně - radost, veselí, chvála
- krásně a náhle zmlknouti - teskný život
- krásně a změniti hlas - náhlé neštěstí, úraz

Zpovědník
- viděti ho, jemu se zpovídati: nejasné obchody napraviti.

Zrno
- ječné zrno - nevtírej se do cizích záležitostí

Zrzavý
- viděti ho - zdaví, štěstí

Zřícenina
- viděti ji - úpadek

Zub (y)
- chápat jako sexuální symbol
- bezvadně čisté zuby - symbolizují splnění všech životních plánů a radost v manželském životě
- bílé - starej se o své zdraví, bez něj se nebudeš cítit dobře! (5)
- bolavé míti - starost 72
- bolesti zubů - jsou předpovědí úspěchu a štěstí v podnikání
- být na vyšetření zubů - znamená, že máš být rozvážnější při uzavírání nových obchodů
- čistit si zuby - znamená těžko boj o udržení svého majetku
- dostati - Dostaneš dobrou odpověď, která tě rozveselí. (34)
- drkotající zuby - věští neúspěchy a nepříjemně zprávu od vzdálených příbuzných
- falešné - Svědomí ti ukáže pravou cestu (6)
- hořejší stolička - značí děti, chlapce, dolejší dcery
- jinému trhati - krádež 12
- krásný a běloskvoucí - příbuzenstvo zbohatne
- mít špatné nebo uvolněné - ukazuje na hmotné ztráty
- mít pěkné - příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu
- mít umělé zuby - znamená nepříjemné trápení. které budeš muset zvládnout sám
- mít vybité zuby - předznamenává náhlé neštěstí v rodině, stejně tak je předzvěstí smrti nebo vážné nemoci
- nechat si plombovat zuby - znamená drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů
- nechat si vytrhnout - budete vtaženi do trablů druhého
- nechat si zaplombovat - ukazuje na finanční potíže, protože vytloukáte klín klínem
- někomu druhému vytrhnout - budete těžit z tísnivé situace druhého
- špatné - Nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až je pozdě. (26)
- špatné zuby - naznačují vážná neštěstí, těžkou nemoc nebo naprostý neúspěch všech plánů a záměrů
- pěkné bílé míti - stálé zdraví 6 19 37
- špičák zlomený - přítel onemocní
- plombovati - Tvé obchody budou dík tvému společenskému nadání podporovány. (17)
- pokryté zubním kamenem - zvěstují chvilkovou zdravotní indispozici
- používat párátko - budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací
- přerostlé - Nedej se špatně ovlivňovat! (6)
- sám mít falešné zuby - dosáhnete zdánlivého zisku
- sám si vytrhnout - znamená falešnou spekulaci
- trhat zuby - znamená těžkou nemoc která ti způsobí mnoho finančních potíží
- trpět bolestí zubů: nečekané výdaje způsobí vaší pokladně velkou újmu
- vidět falešné zuby u druhých - varování před nějakým podvodníkem
- vidět párátko - příslib finanční úlevy
- vidět pěkné zuby u druhých - příslib zámožných přátel nebo známých
- vidět u druhých špatné nebo uvolněné - přináší nevýhodnou známost nebo vztah
- vidět zubaře při práci - přítel vám pomůže z prekérní situace
- vylomený zub věští ztrátu zdraví
- vypadávající - přináší nemoc nebo zevní zábrany
- vypadlý - smrt
- vypadnouti - Dovíš se o úmrtí. (16)
- vyžraný viděti - nemoc 33 71
- vytrhnouti - Zlí lidé chtějí tě zničit. (31)
- z úst vypadnout viděti - smrt 66
- zlaté - Nechlub se svými úspěchy! (5)
- zlaté zuby - věští bohatství a dostatek
- ztratit je - upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí
- ztratiti - neštěstí 82.

Zvěř
- býti pronásledován divokou zvěří- máš hříchy
- divokou honiti - pochvala
- hubenou viděti - nemoc (32,58,88)
- jakákoliv - štěstí u velkých osobností (68)
- lovit ji - znamená chatrně zdraví nebo finanční ztráty, stejně jako zklamání v lásce
- lovná zvěř - znamená úspěchy v lásce a rodinné štěstí
- řvaní divé zvěře - vášně
- tučnou viděti - škoda (43,79)
- vidět lesní zvěř - znamená úspěch v plánovaných záležitostech
- zápasiti s divokou zvěří - přemožení vlastních chyb

Zvěřina
- bohatým nepřízeň, chudým neštěstí (86)
- můžete si zaznamenat pěkný majetek

Zvěřinec
- nenadálý výjev (37)
- uvidíš ve své společnosti zlé lidi a budeš k nim bezmocný (2)

Zvířata
- zvířecí pudy nebo chtíče se začleňují do snu
- divoká - čelí k budoucímu neštěstí (68)
- divoká - Hrubost a sprostota lidem neprospívají. (19)
- divoká zvířata - daleká cesta, která zapříčiní tvou nespokojenost a finanční ztráty
- domácí zvířata - klid a harmonie doma a spokojenost v lásce
- hladit je - varuje před účastí na nejistých projektech
- krmit zvířata - štěstí a život v dostatku
- krmiti - Úspěch je jako žena, která chce býti dobyta. (37)
- krmiti zvířata - dobré živobytí v budoucnu
- krotiti - Neznámá osoba chce tě připravit o úspěch a sama se jím zdobit. (1)
- mluvicí - Nedovol, aby si lidé tropili z tebe žerty! (33)
- mluvící zvířata - znamenají tvou prohru v boji o postup v zaměstnání
- mnoho divokých, ale ochočených - vydáte se v nebezpečí
- pasoucí se - Jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáš příliš draze. (36)
- pasoucí se zvířata - jsou znamením věrných a poctivých přátel
- velké množství zvířat - problémy a obtíže v zaměstnání
- vycpaná - Chceš si získat úctu, která ti nepatří. (30)
- vycpaná zvířata - znamenají nebezpečí, které hrozí tvé rodině

Zvon (Zvonek)
- jeho hlas silný - dlouhý život
- jestliže s ním zvonila žena - obávej se zlé pověsti
- malý - co víš, nepověz
- padající - oheň
- viděti: odvaha v podnikání.
- zvonek elektrický: vyrušení
- zvonící - poplach
- zvoniti slyšeti: dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky.

Zvonice
- viděti:štěstí, moc,čest.

Zvraceti
- dobrovolně a bez bolesti - obchod k zlosti
- žluč - uzdravíš se
- naschvál - spor o peníze v rodině
- násilím a vodu, na které budou kolečka - budou ti ukradeny peníze
- ve spaní - nařčení, ze kterého se těžko osvobodíš


[ Nahoru ]