Zvoleno písmeno: JJablko
- červené viděti - zdraví
- červivé - tajemná, těžko poznatelná moc
- darovati - radost
- dávati - velké štěstí
- gdoulové jablko jísti - uzdravení z dlouholetých průjmů
- granátové - konec střevním obtížím
- granátové jablko jísti - uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí
- granátové jablko viděti, nebo míti: skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti
- granátové jísti - obdarován budeš
- granátové utrhnouti, nezralé - utrhačnost
- granátové utrhnouti, zralé - přízeň u velkých pánů
- horké - pozor na líh, benzín a petrolej
- jísti - smutek
- koupiti - neštěstí
- krájeti - testamentární majetek
- kyselé - nemoc či zármutek
- kyselé jísti: hádka, truchlivost, falešní přátelé.
- mnoho na jednom stromu viseti viděti: přijde hodně příbuzných.
- péci - infekční břišní nemoc
- pečené - číhá nebezpečenství
- pěkné rozkrájet: rozchod s přítelem nebo přítelkyní.
- s chutí jísti - ztracená věc se napraví
- sladké hryzati - nenadálý majetek
- trhati a jísti - veselka
- trhati a jísti kyselá - stálé hádky v manželství
- trhati a oděv si potrhati - jistá bude rozluka manželství
- trhati a větev zlomiti - propadnutí zkáze
- viděti - svatba
- zelené viděti - neduh
- znamenité viděti a jísti: radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě.

Jabloň
- a ovoce z ní požívati, kyselé - rozepře a nepříjemnosti
- a ovoce z ní požívati, sladké - radost a povyražení
- s pěknými jablky - společnost boháčů
- se zelenými jablky - lakomec nebo omezenec do spolku

Jádro
- jísti - námluvy
- ořechu jísti - jednat rozšafně a chytře

Jáhly
- či jahelník zahoditi - pohrdneš prosit o něco a někoho
- jísti - někam musíš jíti s prosíkem

Jahody
- nakažlivá nemoc
- darovati - v dobré paměti u někoho býti
- hledati - strasti a mrzutost
- hledati: trampoty, zármutek.
- jísti - zdraví, štěstí ve všem
- mnoho viděti - rostoucí přátelství
- mnoho viděti: vzrůstající přátelství.
- rozdávati: znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku.
- trhati - všem dobře
- velké viděti - pýcha, též velká radost
- velké viděti a trhati: velká radost.
- velké viděti: pýcha, hrdost.
- viděti nebo jísti: radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví.

Jalovec
- přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví, též zdravá krev
- trhati - chladná mysl

Jalovice
- viděti - ohlášky přede dveřmi

Jáma
- do nebezpečí přijíti
- padnouti do ní - oloupení lupiči
- světlá a padnouti do ní - oloupení se škodou na majetku
- temná a padnouti do ní - oloupení a těžká zranění
- viděti, do ní padati: neočekávané neštěstí, podveden býti.
- z ní lézti - ze všeho vyvázneš
- z ní s lehkostí se dostati: zdolání mnoha velkých nepříjemností.
- z ní se namáhavě drápati: pronásledování, neznámé přátele míti.
- zakrytá a bez vody - majetkové spory
- zakrytá a v ní voda - zdar tvého podniku

Jan (svatý)
- viděti ho - mlč

Jantar
- závist pro dar
- náramek nebo náhrdelník: dárky.

Jarmark
- dej pozor na jmění
- baviti se na něm - škoda na majetku se špatným dozorem
- krásti na něm zboží - užitek z nějakého prodeje nebo koupě
- výhodné styky s mnoha lidmi.

Jasmín
- s milým aneb přítelem se sejdeš

Jaspis
- zkáza a zmar

Jaternice
- hosti, hostování a hra v karty
- jísti - štěstí v sázení

Jatka
- viděti aneb v nich býti - nebezpečné zaměstnání

Játra
- jísti - silné zdraví
- nalézti a zdvihnout je - soudním sporem k právu
- nezdravá, uschlá aneb spálená - ztráta jmění
- psovi házeti - velká nespokojenost
- rozkrájeti - své zdraví sám sobě zkrátiti
- viděti - dobrou stravu míti
- vypadlá a zpět zapadlá - blízká smrt
- vypadla-li - zvítězí tvůj nepřítel

Javor
- zdraví a síla
- viděti: příjemný život.

Jazyk
- dlouhý - velká radost
- dobytčí jísti - nedbej tlachů lidí kolem sebe
- hbitý a mrštný - vyhraný spor
- jísti - dobré zdraví
- kousnouti se do něho - neprozrazuj, co tě tíží
- kratší nebo delší, ale v ústech těžký - ztracený spor
- má-li kdo jako bez vlády - na povrch vyjdou tajné věci
- má-li kdo jakoby němý - těžkosti s prohnanými lidmi
- Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní - mluví "jinými jazyky".
- oteklý míti - nemoc příbuzného
- překousnouti - velké bolesti
- s ranou - chudoba z dlouhé nemoci
- ukousnouti - nemocným smrt, jiným neštěstí
- uříznutý - možná němota
- velmi tlustý míti - moudrým býti
- vypláznutý viděti - posměch
- zajíkavý - krutý posměch

Ječmen
- dobré znamení do budooucna
- do rukou vzíti - dobrý zdar
- jísti: dobré zdraví.
- mlátiti - nabytí pravých přátel
- polévka z něho - chudé doby
- viděti - starost o výživu
- viděti: starosti s obživou.
- z něho mouka v domě - bohatství nahromaděné s hořkostí

Jed
- bráti a zemříti: špatné rady dávat.
- bráti: onemocnět.
- někomu dáti - neštěstí a trestnice
- někomu dáti - zlou vůli máš
- někomu dávati: nesvornost, mrzutosti
- spolknutí - sebevražedné úmysly známého
- viděti - zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení
- vzíti a umřít - zlou radu někomu udělíš

Jedenáct
- toto číslo viděti - štěstí

Jedle
- stálá radost
- štěstí
- je-li zvlášť krásná, rostlá a silná - štěstí trvalé

Jedlík
- viděti ho - host, který netěší, určitě přijde

Jednati
- nadutě jednati - milovati sám sebe

Jednička
- toto číslo viděti - štěstí

Jednorožec
- neštěstí

Jehelníček
- na jehly - pikle

Jehla
- hádka s přáteli tě připraví o štěstí (26)
- a v ní bílá nit - svatební roucho i spory
- a v ní černá nit - smutek a spory
- bez špičky - předstíraná pomoc, která nepomůže
- darem obdržeti - rozdvojení přátelství
- darovaná - loučení s někým, koho miluješ, ti připraví smutek (48)
- dostat ji darem - je signálem náhlého přerušení přátelství
- hledat ji - předpovídá zbytečné starosti a potíže
- míti aneb viděti - pronásledování, též pře
- na klobouku - Mrzutost ze zlých pomluv připraví tě o dobrou náladu. (21)
- nalézt ji - slibuje přátele, kteří si tě váží
- navlékat ji - dostaneš se z těžkého postavení
- navlíknutá jehla - čelí k velkému nepřátelství (5,31,83)
- píchnout se jehlou - znamená ztrátu přítele
- píchnout se o ni - nesprávně oceníš skutek blízkého člověka
- pracovat s ní - symbolizuje starosti a potíže; podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek;
- pracovat s ní - vlastním chováním si uděláte nepřátele
- rezavá - pozor na drobnější úraz
- sen o jehle ve vlastní ruce má být varováním před blížícím se neštěstím — bolestně pocítíš ztrátu sympatií, kterou si však v plné míře zasloužíš
- vidět - můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí
- vytahovaná z těla - pomoc jistá
- zaražená do těla - příbuzenské pletichy a pikle
- zlomit ji - je zvěstovatelem samoty a chudoby
- zlomit ji pro mladou dívku - znamená dlouhé panenství
- ztratit ji - nebezpečí požáru

Jehlice
- do klobouku - pozor na jízdní dráhu, na auta atd

Jehličí
- dlouhý život
- nečiň si posměch, jinak nepřítel tě stiskne

Jehně
- nevinná, čistá dětská radost a trpělivost
- ležící nebo pasoucí se - dosažení zaměstnání
- maso z něho jísti - nemoc malého děcka
- zabité - smrt malého dítěte

Jelen
- běžet viděti - odbyt ve tvém obchodu
- běžeti viděti: znamená rychlý chod živnosti.
- celé stádo viděti - velké přátelství
- pronásledovati ho - z přítele učiníš nepřítele
- shazuje parohy - nenech ženu samotnou
- spatřiti - zpupné nepřátele míti
- stádo viděti: mnoho přátelství zažíti.
- stáhnouti ho z kůže - dodatečné výdělky, provize atd.
- stříleti: dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti.
- v zahradě míti - pokažení
- viděti ho - radost v budoucnu ze silného vítězství
- viděti: výhra.
- zabíti - k vážnosti přijíti
- zabíti ho - zármutek pro přítele či příznivce
- zastřeliti - nějaké dědictví

Jepice
- máš života namále

Jeptiška
- neštěstí jak v lásce, tak i ve hře
- býti - nevěrnost milého
- pracovat viděti - důležité vyplnění rozkazů
- s nimi mluviti - do jiného stavu přijíti
- viděti - se svatouškem známost udělati
- zpívat slyšeti - málo následovníků míti

Jeřáb (pták)
- stěhování, též zloděj
- jísti ho - bída a neúroda

Jeřabiny
- jísti - bolení
- viděti je - menší radost

Jeseter (ryba)
- cesta po řece

Jeskyně
- v ní blouditi - rozhárané poměry
- v ní zahynouti: sklíčenost, deprese.
- v nich přebývati - u cestujících změna, štěstí
- v nich se zdržovati - velká změna
- viděti ji - samota
- viděti, v ní se zdržovati: velká změna ke štěstí.

Jesle
- lichá práce
- ve stáji - hojnost krmení

Jestřáb
- žehravost
- příchod důstojného člověka
- létat viděti - dobrá zpráva
- na ruce ho nositi - tvůj syn bude mocným mužem
- žrát nebo křičet slyšeti - radosti se dočkati
- viděti: žárlivost.

Ještěrka
- lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou
- neštěstí, nepřátelé
- od ní kousnut býti - mnoho trápení
- ukousne-li - očekává tě pohana
- viděti - pronásledování, neštěstí
- viděti: velké změny v obchodech.

Jetel
- vše dobré do domu
- jetelový čtyřlístek - štěstí jednou v životě veliké
- obdělávati - štěstí v domě
- sekati či sklízeti - velké peníze, los, dědictví

Jez (řeky)
- pochmurné chvíle
- hučí - katastrofa, veliké neštěstí

Jezdec
- jak s koně spadne viděti - škoda
- když se mu zase na koně pomůže - štěstí
- na koni - zpráva
- na koni, ale kůň pod ním pošel - zpráva je falešná
- na koni v bílém rouše - smrt
- s koně slézat viděti - přítele ztratiti

Jezditi
- a převrhnut býti - brzká nehoda
- na koni - ke cti a hodnosti se dostaneš
- v kočáře - na svatbu aneb křtiny budeš pozván
- ve vozíku - velká ztráta
- viděti - nepřízeň

Jezero
- tajemství mlčící
- krvavé - nepokoje, revolty, válka
- na bouřlivém jezditi - trápení a starost v lásce
- na tichém jezditi - bohatství, šťastný sňatek

Jezevčík
- chytrost a osobitost ve věrnosti
- chytit ho - znamená brzkou změnu místa bydliště
- jsi příliš lstivý a mnoho přemýšlíš (28)
- vidět ho - je varováním před nepřáteli, jež si přejí tvoji zkázu

Jezevec
- dědictví
- chytiti: byt ztratiti.
- chytiti jej - změna obydlí

Ježek
- nejež se, smírně jednej a odpovídej
- zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného
- viděti: vaše dobromyslnost bude zneužita.

Ježíš Kristus
- vstoupí-li do domu - spasení ve šťastném životě niterném

Jidáše
- medem mazané jísti - neupřímný, zdánlivý přítel

Jídlo (Jídla)
- buď sen, vyjadřující nouzi, nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu
- dobré a čisté jídlo - předpovídá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí
- dostat něco nečistého k jídlu - je varováním, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného
- hltavě jísti - poštou přijdou peníze
- chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - přináší změnu v životě
- Jídla strojiti - nedostatek 7 41
- jinému dávati, bohatství 56.
- jíst bohaté jídlo spolu s druhými nebo se s nimi o jídlo dělit - ochotou si získáte oblibu
- jíst skromné jídlo - nad něčím pociťujete lítost
- na něj býti pozván: váženým býti.
- nositi na stůl - velká škoda 42
- sám jíst bohaté jídlo - bezohledností nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblíbenými
- spálené - Špatná zpráva. (13)
- spálené cítiti: nepříjemné zprávy.
- stůl obtížený chutným jídlem - znamená banket, svatbu nebo příjemnou zábavu
- vidět velké množství červeného masa - značí lehkou nemoc
- viděti: pozvání.
- zkažené jídlo - je těžká choroba

Jinoch
- viděti: vlastním přičiněním k blahobytu přijíti.

Jinovatka
- budeš stár
- na poli - slabost

Jiřiny
- pozdní životní radost

Jiskry
- dobrý příjem
- něco velikého poznáš později
- létati viděti: sklony k marnotratnosti.

Jísti
- brzy se zbavíš veškeré starosti. (41)
- buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jídlu v bdělém stavu
- hlavu telecí - velká nepřízeň 17 53 74
- chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - změna v životě
- jíst velmi skromně - pociťovat pro něco lítost
- jíst velmi spěšně - dává zdraví
- k jídlu býti pozván - ctěn býti
- maso pečené - bohatství 31 77
- maso skopové - zisk na zboží 22 79
- nečistá aneb špatná jídla - nespokojenost ,nemoc
- nemoci: Lidé si o tobě myslí mnoho. (6)
- sám - budeš oklamán aneb nemocen
- sám jíst velmi bohatě - stávat se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu
- v domě: Zdraví. (10)
- venku: Přijdou hubené časy. (26)
- viděti - pozvání

Jíti
- pomalu jíti - měj rozvahu

Jitrocel
- píti - uzdravení nemocného
- přikládati - nebezpečí poranění
- viděti - zdraví pevné

Jitřenka ( hvězda )
- štěstí

Jízda
- a převrhnouti se: blízká nehoda.
- na voze: svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti.

Jizva
- míti ji v obličeji - šarvátka
- skrytá ve vlasech - zrádce a bídák

Jmelí
- pověšené nad postelí v hlavě - dostaneš se mezi čarodějnice
- viděti - brzká svatba v rodině

Jméno
- vlastní do kamene tesati - dobro a pravda cílem
- vlastní, křtící i rodinné sám napsati či viděti - předvolání
- vlastní slyšeti - nové období života
- vlastní smazati - konec života
- vlastní zakrývati - falešná zpráva nebo peníze


[ Nahoru ]