Zvoleno písmeno: SSad
- viděti: bohatství.

Sádlo
- kupovati - dobré časy
- převařovati - nemoc

Salát
- jísti - nemoc ledvin

Salón
- masérský navštíviti - po radosti přijde nemoc

Saranče
- viděti: krátké trváníšťastného stavu.

Saze
- budeš očerněn k tvému štěstí

Sbor
- hudební sbor - dobré zdraví

Seděti
- na ostrém seděti - nepříjemný dopis

Sedlák
- přičinlivost, která tvrdí srdce i ruce
- nebo oráče viděti: znamenáštěstí.

Sekáč
- viděti ho - rebélie

Sekat
- pěkné obilí: dobré obchody.
- trávu: dobréčasy, hojnost.

Sekera
- dřívíštípati: roztržka.
- viděti: vzpoura, neštěstí.

Sele
- míti nebo dostati: pozor na podvodníky.

Seno
- kupa sena aneb slámy - bohatství
- páchnoucí: potíže v obchodech.

Sex
- provozovati: Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud se vám zdá o někom nevhodném, např. ženatém příteli, může být sen bezpečnostním ventilem pro vaše city a zároveň varováním, že jste zašli příliš daleko. Pokud je ve snu vaše sexuální orientace jiná, než normálně, možná sen odhaluje vaši nepřiznanou náklonost nebo radí, abyste se věnovali více své animě nebo animu.

Seznamovati se
- ztráta, bída.

Schody
- jit po nich nahoru - získáte si špatnou pověst
- jít po nich - je znamením nenadálé změny v obchodě
- jít po nich dolů - jste srdečně vítanými hosty pro lidi, které hodláte vyhledat
- jiti nahoru - svou činností se dostaneš kupředu (16)
- jíti dolů - štěstí tě na krátký čas opustí (19)
- sedět na schodech - naznačuje pozvolné, ale neustálé zlepšování finanční situace
- scházet po nich - znamená smolný průběh tvých záležitostí a také neúspěch v lásce
- spadnout z nich - dožiješ se něčeho nepříjemného, ale brzy na to zase zapomeneš (33)
- spadnout z nich dolů - svou pošramocenou pověst si dokážete napravit
- spadnout ze schodů - varuje před závistivci
- vidět - máš vyhlídku, že brzy dosáhneš svého cíle (49)
- vidět - připomíná, abyste dbali na svou ohroženou pověst
- vidět široké, hezké schody - je předzvěstí bohatství a blahobytu
- vidět někoho scházet po schodech - špatné zprávy, které ti pokazí zábavu

Schovati
- něco - nečisté svědomí

Síra
- zlobení s dětmi, s tchyní

Skála
- na ní vylézti: překonání se.
- na skálu stoupati - dobré v zaměstnání, hlavně duševní ušlechtilostí
- nemoci na ní vylézti: váznutí, pokles obchodů.
- snadno jí zdolati: vysokých cílů dosáhnouti.
- snadno s ní sestoupiti: přítele nebo příbuzného ztratiti.
- stoupati a opět sestupovati - zbohatnutí z války
- viděti: práce a únava.
- vysokou viděti: velkolepým předsevzetím se zabývati.

Skláněti se
- ponížení, ztráta.

Sklenice
- brousiti viděti: něco vypátrati.
- prasklou viděti: roztržka.
- rozbíti: neštěstí, úlek, o smrti milé(ho) se dozvěděti.
- viděti nebo míti: vrtkavost v obchodech, nejistota.

Skleník
- viděti: vytrvalostí k cíli dojíti.

Skořice
- jmění

Skot
- je zpravidla špatné znamení.

Skříň(ka, ně)
- kupovati - dělej zásoby
- Viděti: V mytologii Pandořina skříňka obsahovala všechna trápení světa, ale i naději. Obsahuje vaše skříňka vzpomínky nebo nějakou část vašeho života, kterou jste do ní uzavřeli. Skříňka může též symbolizovat rakev nebo smrt, ale také dělohu a bezpečí.

Skřivánek
- dobré pořízení

Skvrny
- našatech: zarmoucenost.

Sláma
- nezdar v podnikání

Slaneček
- jísti: pozor na opilství.

Slavík
- dobrý posel, zpívající noviny, které potěší
- na ruce - svatba, manželka vzorná a veselá
- přiletěl a posadil se - zvláštní posel a potěšení
- staví hnízdo - požehnání do domu
- tluče v houští - štěstí
- v kleci - budeš vzorný a bystrý zaměstnanec

Slavnost
- se zúčastniti: zpráva, která zármutek a starosti přinese.

Slepice
- jísti z ní polévku - narození dítěte
- kdákavé a nenosné - sváry
- krásná - štěstí u druhého pohlaví
- kvokati slyšeti: dobrý a bohatý sňatek.
- mnoho jich míti - zvětšení provozu
- nalézti od ní vejce - velký zisk
- pěknou, velkou viděti:štěstí v lásce.
- s kuřátky viděti: znamená hodně dětí, vnuků, ale také ztrátu přátel.

Slepý
- být slepotou poražen - chudoba a krátký život
- býti: od falešných přátel oklamán nebo ošizen býti.
- ne docela - časová ztráta víry a navrácení se k ní
- slepotou poražena panna - nikdy se neprovdá
- vésti ho: příležitost potřebným pomoci.
- viděti ho - jeden z manželů je klamán
- viděti ho: odklad, překážky v podnikání.
- viděti se jím - ztráta víry, krátkost života

Sliniti
- něco - nebozpečí nákazy

Sliny
- dávati jinému v oči - dotyčný prohlédne své chyby
- polykati - laskominy

Slivovice
- mazati se s ní - opilost

Slívy
- jísti - pád, zlé věci
- jísti vařené a horké - vznáší se nad tebou trest

Slon
- viděti:štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky.
- z jeho klů vyřezávané věci - umělecké bohatství
- zabíjeti viděti: zrušení předsevzetí.
- zabíti: znamená smrt.

Slonovina
- chudoba.

Sloup
- přeražený - nečekej opory ani podpory
- Viděti: Podle Freudova výkladu představuje sloup falický symbol. Zlomený sloup prý reprezentuje impotenci. Pilíře nebo sloupy však také znamenají sílu a podporu. Vzpomeňte si, co nebo koho podpírali? Vás samotné? .
- zlatý - nepříjemnosti s úřadem

Sluch
- ztratiti: nepozornost.

Slunce
- do domu na neslunné straně svítící - velké bohatství
- do něho se dívat - oční nemoc
- nejasné - nemocný se pozdraví
- vešlo do domu a tam svítilo - v budoucnu velká čest
- vychází - velká protekce nebo velká láska
- z tebe vycházeti - budeš míti moc nad jinými

Slunečnice
- prudká láska
- její zrna jísti - zdráv a silen v lásce

Služebná

Služebnictvo
- viděti: mnoho námahy a práce.

Slzičky
- trhati - pouťová radost

Slzy
- hledání vnitřního vykoupení a uklidnění
- radost po delším čase
- velká radost (27)
- ronit slzy mezi ostatními - znamená touhu po větší společnosti a po větším porozumění ze strany blízkých
- roniti - nepříjemnosti (58)
- stát mezi plačícími - varování před neštěstím, které tě může brzy potkat
- u jiných - věští smutek, který bude důvodem ke starostem také pro tvé přátele
- utírati - vše dobré
- vidět - značí radost
- vlastní - znamenají vlastní radost a projev přízně

Smaragd
- dobré jméno a pověst

Smazati
- něco - odpuštění v rodině, též dluhů

Smetí
- peníze

Smola
- smůla ve všem
- hořící - bolesti

Smrk
- viděti, nebo pod ním státi: oklamán, ošálen býti.

Smrt
- jasný závěr jednoho životního úseku
- obvykle je sen o smrti varováním před vším nebezpečím a hrozbami; po tomto snu bys měl být mnohem opatrnější než obvykle
- býti mrtev - Smutné zážitky. (13)
- mluví-li na tebe - nemilé věci k očekávání (33)
- přivolavší znamená - že zanedlouho budeš terčem klepů a pomluv
- Smrt ve snu bývá spíše znamením odcházejících starých věcí. Neloučíte se náhodou podvědomě s partnerem či se starým domovem? Možná, že si jen přejet ukončit něco, co podle vás již nemá smysl.
- vidět jako kostlivce s kosou - předzvěst osvobození od nějakého břemene
- vidět smrt - věští bídu a nouzi nebo bankrot ; pro nemocného je to znamení rychlého konce
- viděti - zármutek bližního (70)

Smrtihlav (můra)
- nedobrý dopis

Sněhulák
- stavět - přechodně byste měli být necitelní
- vidět - najdete chladného milence či milenku

Sněženka (y)
- trhati - blahá stará léta

Sníh
- odvaha vítězí, vykonej nové úkoly celou svou osobností a lehce překonáš překážky (39)
- otázka potence; příroda spí nebo odumřela; zima chlad. toto roční období znázorňuje stáří
- a jinovatka - různice a spory
- do sněhu pršet viděti - domácí mrzutost 18
- házet sněhem - varování před zradou společníků
- hustý a těžký - změna prostředí
- jíst - nesplněné touhy
- na cestě navátý, po něm jeti a do něho se nezabořiti - velký zármutek 89
- na horách viděti - budoucí užitek 6,15
- padat viděti - obchodníkům překážka 60
- špinavý - předzvěst ponížení a ztráty důvěry ve společnosti nejbližších přátel
- prší v teplé krajině - hojnost úrody
- sněhová koule nebo koulovačka - neměli byste se nechat zlákat ke zlým skutkům
- sněhová vánice - předzvěst zlých časů, které ale dobře přestojíte
- ve sněhu se váleti - svoboda a lehkovážnost 4,55,80
- ve tvář vanoucí - smutek
- vidět ho : nepříliš šťastný život
- vidět ho v létě - nepříjemné překvapení nebo špatná zpráva
- vidět ho v zimě - podaří se uzavřít dobrý obchod
- vidět krajinu pod sněhem - příslib pěkného domova
- vidět padat - ohlašuje zprávy, které slibují do budoucnosti lepší úděl
- zasypat se sněhem - předpovědí dlouhého neúspěšného období
- ze silnice vyhazovati - nemoc 66

Snop (y)
- nakládati a domů vézti: za námahu odměnu dostati.
- prázdné - hloupost
- s mnoha klasy viděti: Bohatství a spokojenost.
- vázati: novou známost ukončiti.
- viděti: nepřátele pokořiti.

Sobol
- bohatství

Socha
- sobec bez srdce
- povaliti: odjezd.
- viděti: do nesmnází přijíti.

Sojka
- klepavá kuchařka
- na hlavě ženy - porodí dceru
- na ruce - i manželka bude klevetiti
- skřehotající - váda v domě
- v kleci - svárlivá žena do domu

Sokol
- jeho ztráta - ztráta zaměstnání
- létati viděti: podveden, ošizen býti.
- na ruce ženy - porodí syna
- nésti: pocta.
- pomocí jeho honiti zvěř - oblíbenost u nadřízených

Sopka
- viděti ji - katastrofa

Sosna
- budoucí dárek z lásky

Souboj
- k němu býti vyzván: v nebezpečíživota přijíti.

Soud
- odsouzen býti: zmatek.
- před ním státi: pravdu hledati.
- soudní síň viděti: neštěstí, potíže.
- soudního sluhu viděti, s ním mluviti: varuje před zlými lidmi, první láska těžko vydrží.

Soudce
- býti jím - velký postup v zaměstnání
- býti obžalován - zármutek

Souchotinář
- viděti ho - vysoké stáří

Soumrak
- není to dobré v tvé záležitosti

Sourozenec
- umírati viděti: nepřítele ztratiti.
- viděti, nebo s ním mluviti: nepříjemnosti.
- zemřelého viděti: dlouhýživot.

Sova
- zloděj a špatná novina
- houkati slyšeti: mrzutosti.
- na dům sedající - za čas někdo z domu zemře
- při úplňku - krátký, ale velký nedostatek
- viděti: nemoc, chudoba.

Spadnout
- a škodu utrpěti: mnoho protivenství zažíti.
- s domu: opatrnost při všech jednáních.
- z výšky nebo do studny: neštěstí, ztráta úcty, majetku .

Spáti
- na podlaze - nedostatek
- na seně - štěstí
- na stromě - dostane se ti rozumu
- nad snářem - hádky pro peníze
- při otevřeném okně - vždy zdravé plíce
- s mnohými - válka
- sám - staromládenectví, staropanenství
- u čápa - budeš míti dítě z budoucí lásky
- u šibenice - dej na sebe pozor
- u soudu - budeš porotcem
- v autu - mnoho cest
- v kostele - smrt známého
- v trní - klepy, které štvou

Spodek
- viděti ho - bolení břicha

Společník
- Druh, společník - lenost a chudoba

Společnost
- hýřiti celou noc ve veselé společnosti - štěstí a radost

Srdce
- šípem probodené - nezměrná láska
- jísti: o vzájemné lásce se ujistiti.
- krváceti viděti: urážky zakusiti.
- mečem probodené - konec lásky
- perníkové - sladká láska
- přijdeš o ně - sám zemřeš
- rozříznouti: rozchod zamilovaného páru.
- viděti: vroucně se zamilovati.
- ztratiti - smrt nejmilejšího z rodiny

Srkati
- při jídle - budeš na obědě s nevzdělancem

Sršeň
- nebo ováda viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.
- v příbytku - vyloupení

Stárnout
- zlost.

Staří lidé (stařec/stařena)
- moudrost
- Objevil se ve vašem snu moudrý stařec nebo stařena? Jde o archetypální postavy, které mají představovat určitou autoritu. Například otce, matku, krále, kněze, učitele, soudce atd. Zkoumejte své podvědomí a své skutky, protože tyto postavy jsou hlasem vaší morálky a vy pravděpodobně děláte něco špatně.
- starý býti: svoboda.
- uctívati: požehnání.
- viděti: stěstí.

Statek
- míti: bohaté dědictví získati.
- pěkný, velký zděditi, nebo jako dar získati:šťastný nebo výhodný sňatek.

Stavba
- viděti nebo stavěti: změna bydliště, vzdálení milé, milého.

Stavidla
- povídavá žena

Stavitelé
- na lešení viděti: v nebezpečí se ocitnouti.

Stéblo
- žízeň na někoho

Stehna
- mající rány - brzká smrt, též ztráta poctivosti
- shnilá - truchlivý život
- silná - dobré zprávy

Stěhovat (Stěhování)
- do horšího - zármutek
- do lepšího - vězni svobodu, zdraví nemocnému
- do sklepního přízemku - pozor na vězení
- k nebi - smrt

Sťětí
- býti: strach a zármutek, ztráta mecenáše.
- viděti: nepřátele překonati, návrat dlouho nezvěstného přítele.

Stín
- viděti - špatné svědomí

Stolice
- býti na ní posazen - budeš vládnouti nad ostatními
- žena býti na ni posazena - posměch
- zlámaná neb spálená - zlá příhoda v povolání

Stonožka
- viděti ji - otrava krve na noze

Stopa
- krvavá - v blízkosti zločin
- viděti ji - slídičství

Stoupati
- viděti sebe: velká pocta.

Strach
- míti: zármutek, starosti s obživou.

Straka
- viděti: podvod.

Strakaté
- viděti - veselé bláznovství

Strašidlo (strašidla)
- nemoc ve tvém okolí (16)
- porušení přirozeného vnitřního řádu, přičemž vnitřní hlas se snaží zasáhnout
- mluvit s ním: získáte dobré dojmy
- nebo ducha viděti: pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého,čí přítele ztratiti.
- utíkat před strašidlem: je předzvěstí jistého, klidného zaměstnání
- vidět: dozvíte se něco nepříjemného
- vidět: znamená neštěstí a neúspěch v podnikání

Stráž
- státi - pozor na zloděje

Strniště
- viděti - přírodní katastrofa

Strom
- jak vyrostl v domě - velmi vzácná návštěva
- na skále - do kraje přijdou lidé bez užitku
- od blesku rotříštěný viděti: rozchod milenců.
- opatrovati, zalévati - dobré opatrování majetku
- padající - ohlásí se katastrofa
- pod ním seděti: dobré zprávy.
- rezavý viděti: blízké nebezpečí.
- rozkvetlý - pěkné manželství
- s krásným ovocem - noviny
- s něj spadnouti: ztráta zaměstnání, o přízeň a vážnost přijíti.
- starý, ovocný, z něj ovoce dostati: dědictví.
- suchý viděti: znamená úmrtí.
- více jich káceti - výpůjčky
- viděti - svobodnému manželství
- vysoký, na něj se dívati: moc a sláva, dobré zprávy.
- vyvrácený - nemoci

Stromy
- bez listů viděti: dokončení obchodů.
- hořeti viděti: rodinné rozepře.
- kvetoucí viděti: znamená radost, neočekávaný požitek,šťastné manželství.
- ovocnéčesati: moc a sláva, dobré zprávy.
- plné ovoce viděti: ztráta, nemoc.
- poražené, od blesku spálené, nebo roztříštěné viděti: nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství.

Struny
- viděti - souzvuk, docílíš harmonii

Strup
- na hlavě míti: získání bohatství.

Střecha
- domu viděti: smysl pro domácnost.
- choditi po ní - kroť svou fantazii, obírej se věcmi domácími
- střechy s vlaštovkami viděti: vydat se na cestu.
- z ní spadnouti: nepříjemné zprávy.

Střela
- daleko střelená - dcera se provdá daleko
- která neletí - neposlušná dcera
- vystřelená do oblak - smrt dcery

Střepy
- viděti před veselkou - štěstí těch dvou lidí

Střeva
- závadná, poraněná: nemoc, dieta.

Stříkati
- brzký oheň v okolí

Studánka
- a v ní kalná voda - smutek
- kopati ji a mnoho vody - vbrzku zdroj peněz
- někdo brání z ní vodu bráti - spory
- v domě - veselý život
- váží-li z ní čistou vodu - bohatá svatba
- viděti ji kopati, ale voda v ní není - nepovedený podvod
- vyschlá v domě - přihlásí se chudoba

Studna
- sčistou vodou viděti: otevřené doznání.
- se silným obložením viděti: nebezpečí požáru.

Sud
- ležeti v sudě - filozofuješ příliš, jako bys měl v hlavě
- pivní viděti: obchody jsou na dobré cestě.
- více jich plných - zámožnost
- viděti: pozor na obžerství.
- z něhož teče - ztráta

Sukně
- drahou ji koupiti - choroba podle délky sukně
- na černou koupiti - zármutky a starosti
- přes hlavu dáti - koketování

Sůl
- mrzutost a slovní potýčka
- nemoc (9,19,54)
- pratéma soli coby látky důležité pro zdraví a životní sílu
- sen o ní symbolizuje neshody a hádky mezi tvými nejbližšími
- jíst ji - věští těžkou dobu, pro ženu je symbolem milencova odchodu kvůli atraktivnější a krásnější dívce
- jísti - zlé časy se blíží a ohrožují tvůj klid (28)
- používat - něco dávno vžitého získá díky nějaké události nový půvab
- rozdávat ji - nečekaná návštěva
- rozsypat - dá se očekávat přechodný hněv nebo smůla
- rozsypat sůl po stole - získáš důvěru svých známých a přátel
- solit maso - znamená tvé velké zadlužení a splácení hypotéky
- vidět - je žádoucí pro každé počínání a záměr
- vysypati - nepohodneš-li se s manželem, opusť dům (40)

Sup
- viděti: zhoubná nemoc.

Svatba
- je obvykle předpovědí smrti v rodině nebo v okruhu nejbližších známých
- sen vyjadřuje přání (při sexuálních komplexech u žen a obzvlášť u mladých lidí)
- Splnění tvého přání. (15)
- a hody velké se známými - budeš potřebovati pomoc
- a zpěv zpěváků - brzy velká radost a potěšení
- bohatá a kapela - nedaleko smutek
- bohatá a mnoho hostí - přátelé, kteří stojí mnoho peněz
- být jako host na svatbě - znamená, že zanedlouho budeš velmi zklamán
- dívat se na něčí svatbu - je symbolem neúspěchu v zaměstnání a nedorozumění v rodině
- jet na svatební cestu: přináší velké překvapení
- jí se zúčastniti: přátele míti, dobré zprávy obdržeti.
- mít: máte náklonnost ke kratochvílím
- mít svatební hosty: přijdete o mnoho peněz
- míti ji - radost veliká
- míti: ztráta.
- mladým lidem - symbolizuje brzké vdavky a ženitbu
- na ní se chystati: pocta.
- na ní tancovati:žal.
- oblékat si svatební šaty: nedorozumění v manželství
- pozorovat hosty na svatbě - předvídá radost, štěstí a zdraví
- pro nemocného člověka - věští brzké uzdravení
- při ní tančiti - Neztrácej důvěru a vyhýbej se nebezpečí. (43)
- při svatbě tančiti - nemoc (22,89)
- s hudbou zvonkovou - chudobu zapříčiní příbuzní
- sen o vlastní svatbě - věští brzké rozrůstání rodiny
- slaviti ji s cizí osobou - Dej pozor, ať tě někdo nepřipraví o štěstí. (6)
- stříbrná - Zažil jsi mnoho těžkostí, ale dočkáš se požehnání. (25)
- tančit na svatbě - znamená nepatrné neúspěchy v realizaci svých předsevzetí
- vidět - přináší žárlivost
- vidět svatební průvod - je předzvěstí nečekaného milostného vzplanutí
- viděti:žárlivost.
- Vidíte ve snu svatbu, nebo jste přímo účastníkem či novomanželem? Pokud vám i v reálném životě nebloudí hlavou myšlenka na svatbu, která by se ve snu odrážela, patrně jde o symbol možnosti spojení dvou myšlenek v jeden celek.
- zamilovaným - ohlašuje nepříliš trvalý vztah a nevěru
- započatá - ztráta majetku
- zlatá - Vzácná příležitost, abys upevnil své štěstí. (7)

Svatební
- šaty - Budeš mít výhodné obchody. (47)
- hostina - budeš slavit příjemné shledáni. (22)
- průvod - jsi milován a nevíš o tom, ale najdeš srdce, které ti přinese štěstí. (9)
- tabule - mnoho přátel tebe obklopí 46
- tanec u sedláka - hádka 47
- závoj - Tvá přáni se splní. (1)

Svatého (Svaté, Světice)
- viděti - dobré do budoucna, ale i smrt
- vzývati: požehnání při práci.

Svázaný
- býti - dluhy nebudeš moci platiti
- býti: na rande pozvaný býti.
- svazovati něco: soudní pře.

Svědění
- kůže chyby se dopustiti.

Světlo
- blikající - někdo ze známých je nemocen
- měsíční - máš se bráti cestou pravdy
- na bahnisku - nedej se svésti bludnými lidmi
- sluneční - máš se bráti cestou lásky

Světlušky
- létající v domě - osvícení moudrým člověkem
- z domu ulétající - zármutek a škoda z nemoudrosti

Svíce
- dohořívající - někdo z rodiny má namále života
- dvě hořící a kříž - vydáš svědectví
- hořící v domě - upadneš do moci člověka
- zhaslá, vyhořelá - smrt

Svině
- do jejich stáda hoditi kámen - dlouhá nenávist
- domácí kvičící - tajné pikle proti manželovi
- její maso jísti - nabudeš peněz prostřednictvím ženy

Svlačec
- studentská láska s hubičkami

Sýr
- neuleželý jísti - budeš spořiti
- ovčí jísti - bude spořiti manželka
- ovčí tvrdý - peníze ti roznese manželka


[ Nahoru ]