Zvoleno písmeno: HHábit
- nositi - klášter

Habr
- buď ostražitý
- slézati - toužíš po vědomostech

Háčky
- háčky na ryby: značí majetek a slávu, pokud správně využiješ příležitosti, jaká se naskytne po tomto snu
- kupovat: představuje překvapení a příjemné kratochvíle
- míti nebo viděti - těžká práce

Had
- nepřítel
- být napadnut hadem: je varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat jako nepřátelé
- být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rodině
- býti pronásledován hadem: lidé mnoho mluví a pomlouvají tě (22)
- býti uštknut hadem: je symbolem pomluv tvé osoby
- býti uštknut: lež a faleš ti kladou překážky (47)
- býti uštknut: pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti; varování před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem.
- :čistě sexuální symbol
- děti hrající si s hady: ohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel
- dlouhý - zlý a mocný nepřítel
- had v zelené trávě: věští nemoc starosti a potíže
- háďata: předvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami
- hladiti hada - neblahé choutky
- hořící - zločinně založený oheň
- hypnotizovat hada: je symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích
- chce-li tě uštknouti - nemoc (3,37,65)
- chytit hada: je výstrahou před nemorálními chtíči
- je varováním před nepřáteli, kteří ti chtějí ublížit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce
- kol stohu stočený - falešník na cestě
- kůži stáhnouti z hada - vítězství (5,22,78)
- šlapat po hadech: je varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované
- šlápnout na něj bez ohledu na zdraví znamená nepatrné zdravotní problémy
- šlápnout na něj při koupání: symbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch
- maso hadí jísti - rozmnožení statku (8,80)
- maso jeho jísti - výhra ve sporu
- měděný na kůle - jisté uzdravení
- mluví-li - pokušení
- mluvit slyšeti - oklamání (73,77)
- množství hadů - čeká tě mnoho nepřátelství
- mrtvého viděti - zisk (51,89)
- na kusy rozsekati - bohatství (51,75)
- na stromě - pád
- na stromě viděti - pokuta neb velké oklamání (77,79)
- na své ženě ho viděti - porodí syna
- na své ženě viděti - porodí syna (67,76)
- nemůžeš-li hadům utéci - špatná naděje na lepší časy
- od hadů pokousán býti - rušení šťastného svazku
- plazící se - pozor na lest
- plazící se had: oznamuje potíže a finanční ztráty
- proměnit se v hada: věští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí
- :přátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat (33)
- přemoci - zahanbíš své nepřátele (4)
- přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jíti - nemoc a překážka v obchodě (6,15)
- rozsekati ho - majetku nabudeš
- s korunou viděti - poklad (31,76)
- slyšet syčet hada: je výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku
- svíjejícího se - nepřítel je bezmocný vůči tobě
- svíjejícího se viděti - žalář (56)
- syčet slyšeti - smíříš se se svým nepřítelem (44)
- syčící - zlé pomluvy
- uštknutí od něho - těžká nemoc
- v kapse - podvodné dokumenty
- v klíně - svedení
- v kolébce - dítě není tvoje
- v posteli - nevěra
- v povětří - průtrž mračen, mocná bouře
- ve vodě - pozor na epidemickou nemoc
- ve vodě viděti - střež se zlých společností (52)
- velké množství hadů: je předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou
- vícehlavý had:poukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku
- vidět jen tak - sveden býti
- vidět jiné uštknuté: předvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele
- vidět mrtvého hada: je znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele
- vidět: varuje před lstivostí nebo úskočností ženy; štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo
- viděti - málo nového uslyšíš
- viděti hady - nepřízniví nepřátelé (89)
- viděti se točiti a kroutiti - všelijaké trápení
- zabít hada: symbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití
- zabíti - vítězství nad svým nepřítelem
- zabíti hada : přátelé v nouzi jsou vzácní; překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství (33)
- zlatého nalézti - mocné místo
- zlatého vzíti - dar od nepřítele

Hádati
- hádka mezi muži - žárlivost
- hádka mezi mužskými a ženskými osobami - zamilovati se
- mezi ženami - protivenství
- sám hádati - užitečné vědomosti
- se - špatná budoucnost, též nespokojenost
- viděti - těžké starosti

Hadrník
- skryté peníze
- ona - skryté skvosty
- viděti - budeš míti co do činění s prostořekými lidmi

Hadry
- nositi - chudoba
- sbírati - strastiplné živobytí

Háj
- zasněžený - dožiješ se vysokého stáří
- zelený - šťastná hodinka lásky

Hajný
- s bábou se objímá a líbá - zemětřesení

Hák
- život k oběšení
- ve zdi zaražený - krádež v domě
- viděti - velké štěstí

Halapartna
- viděti: krvavý spor.

Hambinec
- viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.

Harfa
- svízele, modli se žalmy
- beze strun - nemoc
- cestovati s ní - těžkosti
- na ni hráti slyšeti - dostane se ti útěchy v hoři
- viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání
- viděti ji - zklamání
- viděti, na ní hráti: zklamání.

Harfistku
- harfenistku slyšeti hráti - láska
- viděti: pozor na lehkomyslnou společnost.

Harmonika
- hospoda, hrubší zábava
- foukací - periférie, obtěžování
- na ni hráti - veselé časy
- ústní ( foukací ) - veselost

Hastroš
- viděti - dotíravé milence míti

Havíř
- nemilá návštěva
- neštěstí, nepříjemná návštěva
- viděti ho - vytrvalost v práci

Havran
- starý lakomec
- bílý - těžký trest
- brk z něho - udavačský, habebný dopis
- bude zabit - vše k dobrému se obrátí
- jak ho krmíš - zlé poselství
- jeho maso jísti - zlá nemoc
- jich houf - zlá budoucnost
- když něco odnášejí - do smrtelných úzkostí přijíti
- krákorající - velmi zlé zvěsti
- lítá-li blízko kolem tebe - tvoje smrt neb někoho z rodiny
- na domě - oheň, exploze
- na šibenici - oběšení
- na stromě - známý se oběsí
- nad hlavou létající - smrt
- okolo sebe havrany vidět létati - úmrtí
- peří z něho - peníze, ale namají trvání
- slyšet křičet - vyzrazení nějakého zlého úmyslu
- tebe klovajícího - budeš okraden s násilím
- v domě - zlý sluha nebo služebná
- v kleci - osvobození
- viděti - od nepřátel obklíčen býti

Házeti
- něčím - vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění

Hazuka
- oblékati ji - svatba

Hedvábí
- celkem - rozmnožení majetku
- červené viděti - lehkomyslné vydání
- dělati - ve svém řízení nejistý býti
- jasně červené - neštěstí
- žluté nebo nažloutlé - nemoc
- potřebovati - dobrý obchod

Helma
- na hlavě míti - ochrana před náhle padlým předmětem, též chudoba či změna stavu

Herec
- sám být filmovým hercem: kontakty v okruhu lidí, kde se necítíte dobře
- vidět filmového herce: beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí všimnout si štěstí, které je ve vaší blízkosti
- viděti ho anebo herečku - oklamání, též dobrodružství, nestálé živobytí

Herečka
- peněžní vydání

Hermelín
- do něj se oblékati: štěstí a bohatství.

Herna
- hráti v ní - dobré znamení
- prohráti však - budeš mít velké starosti, podvod a klam

Heřmánek
- uzdravení nemocným
- píti - uzdravení
- trhati - budeš nemocen
- trhati - úleva v nemoci
- vysokého věku se dožíti.

Hlad
- míti - spořivost, též zdar v podnikání
- míti: pracovitostí a spořivostí k bohatství a úctě přijíti.

Hladké
- věci viděti - přemožení nepřítele

Hlas
- míti zemdlený - potíže v domácnosti
- mocný slyšeti - dobrý život
- neznámý - jistá rada
- pěkný, ale tobě neznámý - dostane se ti pochvaly
- rozléhající se - jedno z tvých dítek slavným se stane
- Slyšíte ve snu hlasy, které se vám snaží radit? Buďte opatrní, ne každý hlas "zhůry" vám chce radit správně. Soustřeďte se na pocity, které při těchto hlasech máte a přemýšlejte o tom, jaké důsledky by vaše jednání mohlo mít v různých
- volající o pomoc - pomoc jistá

Hláskovati
- se učiti: práce dobrá, zahálka špatná.

Hlásný
- vysoko na věži jej viděti - marně spoléháš na cizí pomoc

Hlava
- bílá - vážnost veřejnosti
- bolení míti - ztráta nějakého požadavku
- bolí-li - menší ztráta
- holá - zahanbení
- holiti: nebezpečná nemoc.
- holou hlavu míti - vysoké stáří dosáhnouti
- holou hlavu viděti - vysmíván býti
- jak vám ji holí - špatné stáří
- jestliže ji holí ženě - brzké ovdovění
- jestliže ji holí panně - ztráta panenství
- když se spícímu usekne - svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí
- koňská - máte koňskou náturu
- kozlí - smyslnost
- kreslené aneb malované hlavy viděti - přičinlivost
- krvavá - vynález
- lysou viděti: urážky zakusiti.
- mečem zraněná - veliký dar
- mýti ji - vybřednutí z nouze
- ostříhaná - hanba ze špatně vykonané práce
- ovčí hlavu jísti - nález peněz, též výhra
- prasečí - nečisté myšlenky v hlavě
- rohatá - nález peněz
- rozcuchaná - nepořádek v tobě i kolem tebe
- rozcuchanou viděti: rozepře.
- růsti viděti - od bídy budeš osvobozen
- s černými vlasy - dlouhé živobytí
- s dlouhými vlasy - ctěn býti
- s mnoha vlasy - talent, nadání
- s rozcuchanými vlasy - rozepře
- sám useknout jinému - štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli
- sobě holiti - nebezpečná nemoc
- sobě umývati - málo léků potřebovati
- tlustá - štěstí jisté
- useknout viděti - ztratíš dobrého příznivce
- utnou-li ji - svoboda, uzdravení, z dluhů vyváznutí
- utnou-li ji ženě - porod syna neb ztráta muže
- veliká - bohatství
- viděti holou - utrhačnosti se dozvíš

Hlaveň
- staré zbraně - koříš se hloupé osobě

Hlemýžď
- značí pomalost k zoufání
- bez domku - brzké vystěhování
- bičem ho mrskati - popohánění úředního výnosu
- jísti ho - nemoc zpomalí tvůj výkon
- lézt viděti - se světem nespokojenost
- na něm jezditi - míti rozmluvu s přednostou úřadu
- nese na domečku dopis - služební akta
- viděti - zdlouhavost v něčem

Hlína
- snaha
- značí ošklivé rodinné záležitosti
- cosi jí zamazati - malá stavba
- jísti ji - předejdi zkažení žaludku
- žlutá a mokrá - nemoc
- na zamazání kámen - cesta k značnému bohatství
- nádobí z ní - rodinné hněvy
- pracovat s hlínou - zisk
- vykopati ji - peníze těžce nabyté

Hloh
- štěstí manželské
- v květu - nastávající štěstí manželské

Hluchota
- neslyšíte co vám ostatní říkají: Nejspíš je to náznak, že byste měli více naslouchat těm druhým.
- nikdo neslyší co říkáte: Možná vás lidé v reálném životě ignorují, nebo přinejmenším vy máte ten pocit.

Hluchý
- býti - škoda skrze jiné

Hluk
- nepokoj v domě
- slyšeti - hádka a klepy v domě
- tropit - výpověď nebo velká mrzutost

Hmatati
- kolem sebe - ztráta listiny nebo rodinné památky

Hmoždíř
- slyšeti tlouci - velké pečení v domě a s tím pomluvy skryté, které se prozradí

Hmyz
- ztráta, nemoc
- v domě - čeká tě velká rána
- viděti lézti - hříchu se dopustiti
- viděti nebo míti: ztráty, lstivé žvásty, nemoc.

Hněv
- usmíření

Hnidy
- na hlavě - mnoho malých mrzutostí
- v hlavě - zárodek bohatství a příštího štěstí
- v hlavě česati - nic z příštího bohatství a štěstí nebude

Hnízdo
- hadí - nečest, nepokoj
- na hlavě - mnoho malých mrzutostí
- prázdné - škoda
- ptačí plné - velká výhra
- ptačí viděti - oznamuje velkou domácí radost
- shozené - jakási rodinná tragédie
- sundat hnízdo - brzká svatba
- viděti - zamilovat se

Hnůj
- výhra ( šťastné číslo 5 )
- cítiti aniž bys jej viděl - zlé úmysly tvých nepřátel
- hromadu viděti - bohatým i chudým dobře
- jámu s ním viděti - zámožnost
- koňský hnůj - příslib dobrého zdraví
- na něm státi - nemoc
- nakládání - dlouhá služba
- nakládati - budoucí užitek
- od krav viděti - všem dobře
- po zahradě či poli rozhazovati - bohatství
- váleti se v něm - veselé časy v nezřízené společnosti
- velké hromady - zlé znamení
- vézti - povedeš užitečné jednání obchodní
- viděti: výhra.
- voziti - protivné práce
- vyvážeti - propuštění málo užitečného, nepracovitého
- ze chlévu ven tahati - zlé nectnosti si odvyknouti

Hoblík
- pracovati s ním - upravovati dobro pro někoho, též rakev pro známého
- prkna s ním hoblovati - tvé štěstí rozkvete
- sbírati hoblovačky - marné úsilí v podnikání
- viděti - někomu dáti řádné ponaučení
- viděti: smuteční událost v domě nebo v rodině.

Hodinář
- setkati se s hodinářem - zdlouhavá a málo pilná práce

Hodiny
- bíti slyšeti - užitečné nakládání s časem
- jejich ručičkami točiti - nepokoje v rodině
- které nejdou - nějaké řízení zmeškati
- natáhnouti - vyslyšení lásky
- přesýpací - smrt známého
- rozebrané viděti - nějakému dělení přítomen býti
- slyšeti bíti - pomni, že čas utíká a mysli na věčnost
- stříbrné nositi - dobrý zdar
- upustit na zem - úzkost
- věžní - velká změna
- viděti - výzva k důležitému podnikání
- zlaté nositi - zlepšení tvého jmění

Hodování
- se účastniti - roztržka v lásce

Hokynář(ka)
- viděti - babské řeči, též šidivá dobromyslnost

Holič
- dát se oholiti - pečuj více o svůj zevnějšek
- když tě holí - budeš pomlouván
- mluviti s ním - škoda, od něho býti oholen je ostuda
- oholiti sám sebe - nemístná úspora na někom
- viděti: dostat se do drbů.
- viděti ho - hloupé a staré anekdoty

Holiti
- se sám - ztráta jmění

Holohlavý
- býti: vysokého věku se dožíti.
- viděti: znamená výsměch.

Holub
- bílý - štěstí do domu
- holoubata vybírati - vzácné hosty čekati
- holuby viděti - s dobromyslnými lidmi jednati
- chytiti - mrzutost
- chytnouti ho - jistá brzká svatba
- jísti ho - službou k majetku
- krmiti - dobročinnost
- líbá se s holubicí - láska s potomním manželstvím
- mnoho jich - dobré bytí
- na střeše - nevěra
- při létání viděti - příjemné zprávy obdržeti
- uletěl-li - smrt v rodině

Holubník
- v domě míti - tvá choť se brzy provdá
- viděti - štěstí manželské

Homole
- cukru - sladká láska, která dlouho potrvá
- homolku jísti - hospodaříš rozumně
- z tvarohu jísti - mrzutosti

Hon
- chuť k ženění
- honce viděti - žalost
- koroptví - milostné návrhy
- na malou zvěř - předsevzetí
- na velkou zvěř - dobrý zdar tvých záležitostí
- při honbě zvěř chybiti - se svými zámysly propadnouti
- se účastnit - nebezpečí
- svátečních střelců - prohraješ to v lásce
- trpělivostí ke šťastné budoucnosti.
- zajíců - pletky s nevěstkami
- zvěře - žaloby

Hora
- bořiti ji - žalost
- hornatá půda - čeká tě mnoho těžkostí
- na ní vystoupiti: námaha, nepříjemnosti.
- sestupovati z ní - příkoří
- sesutí viděti: jste silným nepřítelem pronásledování.
- stoupati na ni - tvůj život, vítězství nad něčím
- v mracích - tvá nevěra
- viděti ji - slavnosti církevní
- z ní sestoupiti: menší, ale čistý zisk.

Horečka
- míti: nestálost v lásce a přátelství.
- někoho s ní ležeti viděti: štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství.

Horník
- viděti ho - nemilý host
- viděti: nečekaná návštěva.

Horoskop
- viděti - podvod, je-li laciný, pravda, je-li drahý, též tok života podle hvězdných vlivů

Hory
- s pěkným hradem viděti: vytrvalost, nepoddajnost.
- sen zříceninou viděti: upustit od úmyslu.
- zelenými stromy porostlé viděti: nadějná budoucnost.

Hořčice
- hrubá - znamená zle
- jemná - klepy
- jísti ji - zarmoucení
- jísti ostrou - brzké uzdravení
- nalézti její símě - žalost
- obyčejnou - baviti se
- viděti ji - pláč, sváry, žalost

Hořící
- hořící věc jísti - zlato věští
- hořícím se spáliti - křivé udání
- když jen doutná - mrzutost
- viděti jasně - radost

Hořkost
- cítiti - pivo je ti zdravé

Hospoda
- najíti v noci - pokoj a spokojenost
- v ní býti - sejíti se s dobrým známým
- ve společnosti v ní vesel býti - nedostatek, chudoba
- viděti: pozor na lehkomyslnost.

Hospodář
- viděti ho - s přísností nejdál dojdeš

Hospodářství
- polní - nevinná radost

Hospodská
- s ní žertovati - žehravost

Hospodyně
- s dobrotou nejdál dojdeš

Host
- nějaké hezké věci do domu
- bíti ho - rouhání
- dostati hosta - nepředvídané výlohy
- hosty napřed viděti - závist a různice
- mnoho jich - domácí krádeže
- pozván býti jako host - ve svém očekávání se zmýliti
- přivítati: brzká návštěva.
- s hosty se rozloučiti - rozloučení
- s ním se rozloučiti: ztráta milé věci.
- sám jím býti - hlad a pomluva
- u sebe přechovávat hosty - přátelskou službu konati
- vyhoditi ho - hezké boží věci z domu
- vzácného přenocovati nechati: neočekávané štěstí.

Hostina
- pomíjející radovánky
- strojiti: závist a nenávist vzbuzovati budete.

Hostinec
- družnost v odpočinku, též pitka
- hostinská - mnoho krků a žaludků, větší návštěva
- hostinský - zpověď z něčeho
- viděti: velký nepokoj.

Hostinský
- býti - nemocným smrt, jiným nebezpečí života
- viděti aneb s ním mluviti - poučení obdržeti

Houba (Houby)
- činiti - svému obchodu se s horlivostí věnuj
- jedovaté - výstraha před dobrodruhy
- jedovaté jísti - nemoc
- jísti - budeš muset se lacino živiti
- jísti - vysoké stáří
- mycí se mýti - očištění pomluv
- sbírati - dostaveníčko v odlehlosti
- viděti - podporován býti

Houpačka
- nejistá služba tě čeká

Housenka (y)
- viděti - ženskou připravíš do nesnází
- viděti - zlá škoda

Housle
- hráti na ně - trpělivost nese ovoce, též obtěžování sousedů
- míti, na ně hráti: uklidnění, trpělivost, nepříjemná situace.
- sám na ně hrát - hledíš vstříc veselým dnům
- slyšet na ně hrát - dobrá mysl
- viděti - šťastná domácnost
- viděti - nejisté budoucí časy

Houští
- viděti - překážky a truchlivost
- vysekati - z lásky odstraníš překážky

Hovno
- člověčí - štěstí (9,43,66)
- jísti hovno - nebezpečná nemoc (21,37,79)
- mazati se hovnem - budeš potupen (19,75)
- nalézti - štěstí (15,31)

Hra
- dětské hry secvičiti - nevinné radosti
- divadelní hra - žádoucí dobrý výsledek
- hra společenská - zámožnost, radost
- jakoukoliv viděti - pečuj o své zdraví, a to ihned
- loutkami viděti - málo důležitou službu dostaneš
- vysokou hráti a vyhráti - ztratíš přátele a útěchu

Hrabě
- s ním mluviti - poníženost

Hrábě
- domluva

Hrad
- neboj se útoků
- do něj jíti - nenadálé dobrodružství
- rozbořený - smutek
- viděti: neočekávané překážky potkati.
- viděti zavřený - budeš zproštěn zla

Hrách
- vždy poctivé peníze
- jísti - churavost
- jísti: štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost.
- krásně rostlý a kvetoucí - dobrý zdar v započaté práci
- kvetoucí, vzrostlý viděti: znamená dobrý začátek obchodu.
- sázeti - naděje v podnikání míti
- sázeti: naděje k splnění úmyslu.
- sbírati - nevděčnou práci
- viděti nebo sbírati: blahobyt, veselost, vzrůst jmění.

Hranice
- vyměřovati: finanční poměry se zlepšují.

Hranostaj
- s ním se odívati - štěstí, bohatství

Hráz
- na ní pracovati: úspěch v podnikání.
- pracovati na ní - dobrý zdar v podnikání
- u rybníka - škoda a zlo na tě nemůže

Hrazda
- máš v záměru vážnou věc, ale uděláš kotrmelec

Hrbáč
- sám hrbatým býti - očekává tě mnoho peněz
- viděti ho - štěstí
- viděti ho a otřít se o něho - velké štěstí

Hrdlička
- věrnost
- věrnost v manželství, označuje též povídavou služebnou
- cukrující - dopis nebo vzkaz láskyplný
- chovati - něžnost povahy v lásce
- jejich houf - sejití se domácích klepen
- míti - smíření v lásce

Hrdlo
- hubené - osobní neprospěch
- prořezané - peníze s námahou získané
- tlusté - osobní prospěch

Hrnčíř
- potká tě cosi nedobrého

Hrnec
- mnoho u ohně viděti: pozvání nebo svatba.
- rozbíti: domácí rozepře.
- roztlouci - domácí hádky
- u ohně stát viděti - pozvání na svatbu

Hrob
- změna stavu nebo pobytu
- do hrobu padnouti - zle
- kopati - ztráta přítele, přítelkyně
- kopati: přítele(kyni) ztratiti.
- kopati viděti: úmrtí člena rodiny.
- ležeti v něm - vysoké stáří
- někoho z něj zdvihati: příteli pomoci, po něm děditi.
- otevřený viděti - smrt někoho známého neb příbuzného
- sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině
- státi nad hrobem - brzká smrt
- u hrobu něho klečeti - podruhé se oženíš či vdáš
- v něm vstávati: falešnými přáteli pomlouván býti, pronásledován býti.
- viděti: nesvornost, smutek, odložená svatba.
- viděti zelený - naděje na vyplnění přání
- vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného
- z něho vycházeti: štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní svatba.
- zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví
- zasypaný viděti: svého zdraví opět dosáhnouti.
- zelený - dobré věci
- zelený viděti: naděje, splněné přání.

Hrobař
- do domu přijde lékař nebo kněz
- s ním mluviti - bažiti po dědictví
- viděti - návštěva lékaře

Hrobařík
- (brouk) - soudy a pozůstalost

Hrobka
- na ní nápis čísti - soužení
- viděti ji - dědictví

Hrom
- a blesk viděti, který žádnou škodu nezpůsobí: radostné setkání přátel.
- a blesk viděti, který něco zapálil: ukazuje blízkou ztrátu.
- bez blesku - radostná zpráva
- bez blesku: radostná zpráva.
- Hrom a blesk když zapálí - brzká ztráta
- hrom a blesk viděti - radostné shledání s přítelem
- jím uhození - těžká majetková pohroma
- slyšeti - blíží se k tobě těžké neštěstí
- slyšeti - hádky a starosti tě očekávají
- slyšeti bez blesku - blíží se k tobě těžké neštěstí, a to zákeřné

Hromosvod
- odvrácení těžkého neštěstí

Hrozinka (y)
- jísti - jistě se zamiluješ

Hrozny
- červené, modré aneb černé - spácháš zlý skutek
- jísti, nezralé - starosti a nepříjemnosti
- jísti, zralé - obveselení
- světlé - osvědčení své nevinnosti
- tlačiti - své věci dobře upotřebíš
- vína černé trhati nebo jísti - vyšetřování s vazbou
- vína mimo vonobraní trhati a jísti - vždy užitek
- vína shnilé jísti - nemoc
- vína zralé trhati a jísti - čekej vše dobré

Hrtan
- viděti - vyplnění tvých nadějí

Hrušeň
- kvetoucí - radost rodinná, též nastávající svatba
- s hruškami - budeš mít četnou rodinu

Hruška (y)
- obliba v působišti
- dobré viděti nebo jísti: překonání nepříjemností.
- hezké na stromě viděti: dobré vyhlídky na budoucnost.
- hrušky česati - dítě
- jak na stromě visí - dobrá vyhlídka do budoucnosti
- jísti, dobrou - přemůžeš neštěstí
- jísti, nezralou - smutek
- jísti, planou a hořkou - bolest a neštěstí
- jísti, zralou - rozkoš
- nezralá hruška - dostaví se tvá zklamaná naděje
- od červů aneb od vos vyžrané - lstivost
- plané nebo kyselé viděti nebo jísti: domácí nepříjemnost.
- setřásati: zdrženlivost.
- sušené jísti - hubnutí
- třeseš-li hrušky se stromu - zisk v tvém obchodu
- vosami nebo jiným hmyzem ožírati viděti: pozor na lest.

Hrůza
- hrůzou se chvěti - dobré zprávy a snad i zdar

Hřbet
- míti vysoký - posměch, pohana
- sobě zlámati - citelná ztráta

Hřbitov
- procházeti se po něm - blízká smrt někoho z tvé rodiny
- v uzavřeném býti - uzdravení milé osoby
- viděti a býti na něm - blízké štěstí
- viděti: churavění.
- znamená smrt nebo klid. Snažíte se uniknout nějakému životnímu problému nebo jej chcete rovnou pohřbít. Dost možná však potřebujete jen trochu klidu k přemýšlení.

Hřeb (hřebík-y)
- zabezpečení
- kovat viděti - sobě i jiným prospěšným býti
- křivé narovnati - pozornost v domácnosti
- ležeti na hřebíkách - pokání
- najíti - štěstí
- odhodlán s ním něco upevniti - danému slovu věrný býti
- ohnutý - zabezpečení něčeho se nezdaří
- vytahovati z něčeho - nezdar
- zatloukati - v zapletených případech býti
- zatloukati do dřeva - pohřeb
- ze dřeva vytahovati - spořivost

Hřeben
- mnoho hádek
- jím se česati - probereš nesnáze a upravíš je
- nemoc a starosti.

Hříbě
- bez ocasu - manželku chudou a nepoctivou
- nezkrocené - do budoucna ukazuje manželku pyšnou
- s dlouhým a hezkým ocasem - manželka hezká a dobrá
- zuřivé - manželka zuřivá

Huba
- bolavou míti - talent v řečnictví
- plnou míti - jmění z politiky
- velkou míti - úspěch v politice

Hubička (u)
- hubičku dostati - falešná zrada
- hubičku dostati od kominíka - falešné štěstí

Hubičkovati
- šatník - svatba
- bábu - dlouhé mrzutosti
- dítě - starosti
- hada - rozchod lásky
- květinu - zdar
- milou nebo milého - rozchod
- muže - zrada
- neužitečné zvíře - ztráta
- pannu - radost
- prsten - touha po ženitbě nebo vdavkách
- smrt - stálé a pevné zdraví
- užitečné zvíře - užitek
- vdanou - cizoložství
- vdovu - hloupé starosti

Hudba
- nemoc v hlavě, protivenství
- se zpěvem slyšeti - radost a potěšení
- smutnou slyšeti - svatba
- veselou a živou slyšeti - smutek od příbuzných a přátel

Hudební nástroje
- viděti, míti: nehoda, smrt příbuzného nebo známého.

Hudebník
- výlohy
- viděti - vyhubování

Hukot
- slyšeti - povodeň, zlé živly, zemětřesení
- slyšeti: neklid v domě.
- vody - neštěstí na cestě

Hůl
- podpora, pomoc
- dlouhá - pouť tímto naším životem
- jí býti bit - nežádej od nikoho pomoc
- lejnem pomazaná - máš někde mocnou protekci
- míti - lehkomyslnou milenku
- o ni se opírati - nemoc a nebezpečí
- o ní choditi - churavost
- s holí něco bíti - nepřátele odstraníš, též štěstí
- zlomená - nečekej od nikoho pomoc, spolehni se sám na sebe

Humoresky
- čísti - pozor na otravu cizím jedem

Humory
- čísti - pozor na otravu domácím jedem

Humr
- jísti - břichopasnictví

Husa
- do domu - nový a dobrý služebník či služebná
- husám peří škubati - hlupáky zahanbíš
- je chytati - zjištění nactiutrhače
- jich množství na vodě - cesta do ciziny
- jísti ji - z dobrého služebnictva bohatnout
- krmiti - hlupáka v jeho hlouposti posilníš
- létat viděti - ztráta
- létati viděti: mrzutosti.
- maso jísti: velkéštěstí.
- pásti - zaměstnání
- pečínku husí jísti - mnoho štěstí
- se zlomeným údem - úraz domácího služebníka
- vejce viděti: dobrou obživu najíti.
- více jich doma - pevný majetek
- více jich na pastvě štěbetajících - klepy
- viděti - výhra
- viděti: štěstí, bohatství, s dlouho neviděnými přáteli se setkati.
- zabitá nebo upečená - po smrti někoho z čeledi dobře bude budoucím vaším dnům
- zabíti - oprostíš se od hlupáka
- zabíti: málo soucitu s chudáky.
- ztracená - smrt někoho z čeledi

Husar
- veselost

Hutě
- viděti, v nich se nacházeti: těžká práce.

Hvězda (hvězdy)
- červená - veliké neštěstí celé zemi
- čistění hvězd viděti - klam
- jasná, zářící - velká radost pro všechny
- jasnou svítit viděti - rozjasní se ti v mysli
- na čele - veliká sláva v umění
- na nebi viděti - štěstí v lásce, dobré znamení
- nad nimi pracovati - ohromné bohatství
- padat viděti - smrt, smutek a starost
- po ní šlapati - šlapati po člověku, jímž bys mnoho mohl dosíci
- počítati je - nevystačíš s penězi
- s chvostem (kometa) - blízká válka
- slabě svíticí - velké neštěstí
- velké množství - šťastné znamení
- více jich míti jakoby pod nohama - čeká tě velký úřad
- více jich temných, slabě svítících - veliké nesnáze státní, a to peněžní
- z nebe padající - zničené nebeské poznání víry, též převrat v rodině

Hvízdati
- přepadení, též znásilnění

Hyacint
- poctivost v jednání
- dárek obdržeti.
- někdo ho drží v ruce - tomu možno důvěřovati

Hyena
- viděti ji - záškodník nablízku

Hymna
- slyšeti nebo zpívati: slavnost očekávati.
- státní, slyšeti ji - paráda, spolkové slavnosti


[ Nahoru ]