Zvoleno písmeno: KKabala
- čísti ji - hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kabaret
- z lidských chyb blázny si dělati

Kabát
- svou hanbu chtít ukrýti
- bílý - nevinnost
- černý - dědictví
- černý - přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví
- černý a černá košile - hluboký smutek
- či kabátek noční - nachlazení, radostná událost
- ženský muž na sebe bráti - ženu budeš poslouchati
- šíti - něco význačného přijde do tvého života
- jednobarevný, premovaný - podlízavá povaha
- kožešinou lemovaný - blahobyt
- malý - úzkosti
- nový - menší štěstí
- oblékati - četné pochůzky
- obrácený na sebe obléci - štěstí za pomoci nečekané události
- od ženy dostati - manželství s tou osobou
- od muže dostati - dar nebo dědictví
- otevřený - blahosklonná, dobrá povaha
- pěkný nový dostati - šťastný se státi
- plný skvrn neb fleků míti - osočování
- prášiti - někdo tě nečekaně připraví o peníze
- rozličných barev - nemoc nebo pronásledování
- roztrhaný - budeš plísněn pro nepořádek, snad i propuštěn
- roztrhaný - neopatrnost
- s kožešinou - bohatství
- sbalený pod hlavou - vandr světem
- skvrnitý - útok na čest
- svlékati - odpočinek, též penze
- u vetešníka kupovati - špatně je a bude
- úzký míti - nemoc
- v prádle - očištění sama sebe ve cti
- vojenský žena na sebe bráti - ta žena bude pánem domácnosti
- vybrat viděti - pracovitou hospodyni dostaneš
- z něho tě někdo vysvlékl - berní daně a nové poplatky
- zapnutý - uzavřená, sobecká povaha
- zkoušeti - neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš

Kabel
- klásti - neodkládej dopis a piš
- viděti - dostaneš rychlou zprávu

Kabela
- pošťácká, když máš aneb jednu najdeš - něco se ti vysvětlí

Kabelka
- porušená - choroba
- při sobě míti - zdraví
- utržená nebo z ruky vytržená - smrt

Káča (hračka)
- točiti jí - budou tě popohánět k práci

Kačer
- na vodě ho stříleti - láska pána ke služebné

Káď
- viděti: čistota při práci výhodou.

Kadeře
- obdržeti aneb darovati - vyznání lásky učiniti
- viděti - pyšný býti
- vlasů - štěstí v lásce
- zkrátiti - oklamání

Kadeřník
- hloupé a staré anekdoty vyprávěti
- viděti, nebo s ním mluviti: nehoda na blízku.

Kadidelnice
- milé besedy
- klásti na zem - soud
- viděti - pochlebování poslouchati

Kadidlo
- střež své dobré jméno před lichotníky a licoměrností
- zrádci a lichotníky obklopen býti
- voní-li - dobré jméno, pochvala, chudému zisk

Kafr
- ulehčení v nemoci i v strastech, ale jen prozatímní

Kachna
- povídavé děvče
- divokou letěti viděti: radostná zpráva.
- do domu - do domu přijde to povídavé děvče
- hezkou viděti: velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost.
- hytiti - zdar tvému podnikání
- chtít chytiti - ztráta
- chytiti chtíti: ztráta.
- na vodě - máš správné povolání, službu
- plavající - nepravé pomluvy vyvrátíš
- plavati viděti: překonání zlých pomlouvačů.
- v povětří - vymyšlené lži z novin
- více jich, jak zobají - mlč a nemluv
- více jich škubati či jísti - dobrý služebník do domu
- viděti - velké cti se ti dostane

Kaktus
- tiché štěstí do domu

Kalafuna
- smůla

Kalamář
- nevěrně zrazen býti
- míti - nějaké nebezpečí přemoci
- převrhnouti - potká tě velké neštěstí

Kalendář
- něco čekej v příštích dnech
- viděti aneb míti - zachovalejší život vésti
- viděti nebo míti: k lepšímu životu se dostati.

Kalhoty
- červené - zasloužená pochvala
- široké - pohodlí a dobré bytí
- mužské žena, zdáli se to ženě - budeš vládnout mužem
- mužské nosí žena - budeš pod pantoflem
- nové - menší štěstí, za kterým ovšem musíš běhati
- ošklivé - vězení, samovazba
- spálené - příbuzenský soud
- úzké - účty nebo úzkosti
- v omyl upadnouti.
- viděti aneb oblékati - pokoj a jistota

Kalich
- píti z něj jen víno - po čem toužíš, toho dosáhneš
- píti z něj jen víno, ale velmi čisté - peníze bez práce
- píti z něj víno s vodou - nestálý majetek do domu
- viděti - vbrzku se nemocný pozdraví
- z křišťálu a píti z něj - vysoké důstojenství

Kalina
- samota

Kaluž (e)
- do ní padnouti - do zlých pomluv přijíti
- přes ni přeskočiti - velkému neštěstí ujíti
- viděti - nechuť míti

Kamarád
- viděti kamarády - máš se před nimi co chrániti

Kamej
- opatruj staré památky

Kamélie
- zdroj podnikání

Kámen
- čtyřhranný, na něm seděti - od nějaké starosti osvobozen býti
- kamenem házeti - mrzutosti způsobiti
- kamenem uhozen býti - do nepřátelství se dostati
- přes něj krok udělati - strasti a trápení
- viděti - vyzrazení tajných předsevzetí

Kamení
- čtyřhranné viděti - na těžké překážky naraziti
- jísti - kaménky v moči
- kamenitá cesta - trnitý život
- kamenitá pole - neúroda
- ke stavbě vozit viděti - výzva k podnikání
- lámati - pozemky získati
- otesávati - za dobrou práci odměněn býti
- pěkně otesané viděti - mnoho práce si dáti
- roztloukati - tvrdá práce
- sbírati - jmění
- stavební - nový podnik v místě
- v cestě - trnitý život
- v pokladně - veliké věno
- ve sklepě - skrytý poklad

Kameník
- pomník někomu, kdo zemře

Kamna
- na nich se ohřívati - příteli z nesnází pomoci
- příjemný odpočinek
- na nich se spáliti - sám sobě nedůvěřovati
- rozpálená viděti - marnotratný býti
- v nich oheň míti - bohatství
- v nich topiti - práce pro zdraví
- viděti pěkná - mírný život vésti
- zbořit - smrt

Kamzík
- cesta do hor

Kanál
- zlé klepy a pomluvy
- spadnouti do něho - zle pomluven

Kanape
- panstvo přijde.

Kanárek
- vidět aneb slyšet zpívat - jalové lichocení
- na ruce sedící - čeká tě veselé manželství
- poletující - veselé štěbetání, hry a domácí zábavy
- v kleci - osobní svobodu si vždy zachovej
- viděti nebo slyšeti: prázdné lichotky.

Kancelář
- opletačky s úřady
- viděti aneb v ní býti - velká ztráta

Kancionál
- viděti - nezapomeň na modlitbu, není to pověra

Kanec
- nestydatý nepřítel
- divokého viděti - strachovati se
- jej rozdrážditi - nezkrotného přítele míti
- který setbu ničí viděti: s přítelem do sporu se dostati.
- maso z něho jísti - vilnost
- skoliti: vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí.
- viděti: znamená před nepřítelem utíkati a strach míti.
- zastřeliti - vysvobození

Kanón
- Kanon, z něj kouli viděti: smutek.
- Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti viděti: nepříjemnosti.
- viděti - politické tlučhubaření

Kanovník
- mrzutosti s důstojnou osobou
- jím býti - staromládenectví

Kápě
- stažená přes hlavu - tajný policista, též vyzvědač

Kapela
- viděti: radost a věrní přátelé.

Kapelník
- veselý člověk, kterým ožije společnost

Kapesník
- nastuzení

Kapitál
- v penězích - chudoba

Kapitán
- cesta po řece nebo i po moři

Kapka
- krve - velká ztráta jmění

Kaplan
- statek

Kaple
- vnitřní zármutek

Kapoun
- manžel k ničemu
- viděti - starost a dlouhá chvíle

Kapr
- správná výživa pro tlusté a trpící dnou
- jísti ho - pozdravení ze dny nebo revmatismu
- viděti aneb míti - lepšího živobytí si hleděti

Kapradí
- semínko o půlnoci na sv. Jana vytřásti do hedvábí - mocný talisman

Kapsa
- nabitá - příjem peněz
- obrácená - nemajetnost

Kapusta
- jísti - smutek
- trhati ji - dobře hospodaříš a pracuješ
- viděti - mrzutost

Kára
- aneb vůz táhnouti - špatné poměry
- seděti na ní - cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví
- viděti - nic dobrého
- z ní vystupovati - ztráta cti

Karabáč
- vězení, též zlé místo
- zlost

Karafiát
- národní nebo politická slavnost
- trhati - štěstí ve všem podnikání rozhodně míti
- viděti - najdeš dobrého přítele

Karas
- výživa správná pro tlusté
- jísti ho - domácí přispoření

Kárati
- někoho - ztráta
- sám kárán býti - zisk

Karavana
- čeká tě dlouhá cesta s nebezpečím, též dar z ciziny.

Karbanátek
- je třeba jednat

Kardinál
- viděti aneb s ním mluviti - štěstí v podnikání

Karfiól
- vnitřní skrytá břišní choroba

Kartáč
- pomlouvání
- jím hlavu česati - dostaneš hosta
- na šaty - očistíš se z něčeho zlého
- viděti: veselit se.

Karty
- hrát viděti - z nebezpečí se vysvoboditi
- sám hráti - do hádky přijíti

Kasa
- míti ji - samostatnost
- otevírati ji zločinně - smysl pro cizí majetek
- viděti ji - peněžní pokušení
- vybrat ji - tahačky s policií

Kasárna
- zlé úmysly s lidskou svobodou
- v nich execíruješ - čeká tě neplacená práce
- v nich trubku slyšeti - pozor, v bytě hoří

Kaše
- jáhlovou kaši jísti: rodinný krb a velké dobro.
- jísti ji - chudému majetek, boháči ztrátu
- vařiti ji - žaludek bude míti odpočinek

Kašel
- tajemství
- míti - prsní choroba
- míti: Vaše tajemství bude vyžvaněno.

Kašna
- do ní spadnouti: pomluvy, ustrašená budoucnost.
- s krásnými ozdobami viděti: pěkné dárky dostati.
- s vínem - veliká slavnost
- s vodou - namáhavá práce
- v čisté se koupati: uniknout nebezpečí.
- z ní vodu nabírati: dobré obchody dělati.

Kaštan
- spěch
- plody jeho jísti - dosáhneš, co není význačné
- plody jeho péci - menší peníze
- plody viděti aneb jísti - trampoty, po nich následuje bohatství
- strom - služba, známost

Kaštanář
- kaštanáře viděti - procházka v ulici s návštěvou

Kat
- jím býti oběšen - veliké uznání, povýšení neb majetek
- viděti - rozžehnání
- viděti ho - veliké štěstí

Katedra
- učitelská, viděti ji - zlá zkouška

Káva
- mlít - hosti, klepavé tetky
- mlíti: mrzutosti, nepříjemnosti.
- píti - klepy a drby
- píti - přijdeš do zlých klevet
- pražit viděti - mrzutost a nesnáze
- slévati kávu - návštěva, ze které budou klepy
- viděti ji - čile do práce
- viděti nebo pražiti: neštěstí a pronásledování.

Kavalír
- ztráta

Kavárna
- v ní býti aneb viděti - něco nepříjemného
- v ní se nacházeti: neštěstí známých nebo příbuzných.
- vidět ji - denní novinky, oddech

Kaviár
- jísti - milostný styk

Kavka
- letěti viděti: špatné novinky.
- vidět ji - pozor na kapesního zloděje
- viděti - nedobré zprávy

Kaz
- na něčem viděti - pozor na člověka neznámého

Kázání
- sám - k bohabojnosti býti veden
- slyšet - pozdní návrat, zdržení se
- slyšeti - bohabojnost

Kazatel
- při pohřbu - dědictví
- viděti - brzká nemoc

Kázatelna
- viděti aneb na ni vystoupiti - veřejně poctěn býti
- viděti, na ní stoupati: projevení úcty.

Káznice
- v ní býti - vysvobození z blízkého nebezpečí

Kbelík
- nebo nádobu na vodu viděti: potěšení, útěcha.

Kdoule
- trhati - budeš se zlobiti
- viděti - závistníky míti

Kejklíř
- viděti - do zapletených záležitostí přijíti

Keř
- nebo křoví odstraňovati: překážky v lásce odstranit.

Kladivo
- kladivem někomu vyhrožovati - protivení se
- s ním pracovati - dobrý zdar
- s ním pracovati: znamená dobrý chod živnosti.
- viděti - násilné s tebou zacházení
- viděti nebo míti: násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti.

Klapačka
- slyšeti ji - postíš se

Klas (y)
- nakládati je - špatné poměry
- sbíráš-li je - dobrý obchod
- sbírati: dobré obchody.
- věnec z nich na hlavě míti - vyznamenání a povýšení
- více jich vázati - nesoudržnost, majetková nesvornost
- viděti - radost z provedené práce

Klášter
- poklid
- do něj jíti - velké požehnání
- jeptišek viděti - zlé tušení v mysli míti
- viděti - lépe ti zůstat svobodným, svobodnou

Klavír
- hubovati - nedorozumění s umělcem
- klavírní školy - stálá partaj v domě, nepříjemná a hlučná
- na noze lechtati - pominutí smyslů
- viděti - špatně placená služba, též obtěžování
- viděti aneb na něm hráti - spor mezi přáteli

Klec
- žalář
- když jsou v ní ptáci - vysvobození ze strasti
- prázdnou - nebezpečí
- ptáka z ní vidět vylétati - ztratíš půjčku
- s ptáky: vysvobození od útrap.
- vyprázdnit: věznění nebo podobné nebezpečí.

Klečeti
- čest vzdávati
- kleknouti - pod pantofel se dostaneš
- na mostě - sebevražda
- před andělem - pokání
- před ženou - šílená láska
- před hruškou - touha po dětech
- před mužem - ponížení
- před policistou - zatčení
- před sochou či obrazem - prosba
- před soudem - odsouzení
- u postele - poslední pomazání
- v kostele - nutnost modlitby
- v koutku - trest

Klekání
- slyšet zvoniti - pokoj a klid
- slyšeti - tak je to dobře

Klempíř
- viděti ho - budeš seznámen s milou osobou

Klení
- slyšeti - návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezníka

Klenoty
- chudoba

Klenutí
- viděti - umříti

Klepati
- babě na hřbet - zlé vynadání
- koberce, oděv atd. - pořádek a jas do domova
- na dveře - žádost, malý obchod
- na lékaře - náhlá nemoc
- na okno - ranní ptáče, dál doskáče
- na porodní babičku - dítě
- na strážnici - prosba o ochranu
- na štoudev - prádla přibude
- na vrata - noční toulka, též vnikání do domu úřední
- na vrata hřbitova - smrt

Kleště
- bráti - ke zlosti puzen býti
- žhavé - veliké bolesti
- viděti - namáhavé vymáhání

Klíč
- dá-li ti žena - vábící nevěrnost
- dohromady sbírati - zisk
- hledati - nepořádek v práci
- ležící na zemi - sousedovo tajemství
- ležící na zemi zdvihnouti - postavení, úřad, služba
- míti a cizí dveře jím otevříti - do podezření přijíti
- najíti - na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti
- najíti - překazíš krádež
- obdržeti - důvěra, také postup nebo výborné místo
- od kasy - vloupání
- udělati - ve svém zaměstnání dovedný býti
- viděti - dobrou hospodyni dostati
- zlatý - vysoký úřad, povolání
- zlodějský viděti - budeš okraden
- zlomený - zůstaň doma
- ztratiti - mrzutost způsobiti
- ztratiti - ztratíš oblíbenost

Kličky
- na různý způsob vázati - marnost
- viděti - namáhavost

Klih
- s ním se zamazati - nečistota

Klika
- čistiti ji - shánět protekci, výhodu
- líbati ji - ponížená prosba
- utrhnouti ji - ztráta trpělivosti

Klín
- sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu
- aneb lůno, na něm seděti - oblíben býti
- na něm dítě - starost
- na něm jalovec - zdraví
- na něm jehně - dítě
- na něm kočka - faleš
- na něm ořechy - nález zlata
- na něm oříšky - tajná láska
- na něm psa - věrnost
- na něm závoj - svatba

Klín (dřevěný)
- těžká práce

Klisna
- černá - bohatá manželka
- grošovaná nebo bílá - duševně líná manželka
- opelichaná - manželka bude míti špatnou pověst
- plavá - nemocná manželka
- plesnivá - hodná, ale nedlouho živá manželka
- ryzá - veselá manželka
- s nákladem - bohaté věno
- s nákladem chleba - výborné manželství
- s nákladem kamení - krásná, ale svárlivá manželka

Klížiti
- něco dohromady - milujícím nápomocný býti

Klobása (Klobásy)
- jísti - brzká slavnost

Klobouk
- cizí vzíti - profesorská roztržitost
- dámský muž míti - zženštilost povahy
- do výše vyhazovati - nečekaná radost
- chatrný - chudoba
- žlutý nebo načervenalý - nedobrý šéf
- míti nový - štěstí a prospěch
- mnoho viděti - velký obchod
- na hlavě jiného viděti - mnoho o sobě si mysliti
- na vodě - samovržda utopením nebo vodní nehoda
- nový pěkný na hlavě míti: úspěch, štěstí, váženost.
- obrácený - ponížení, prosba
- špatný míti - nepříjemné okolnosti
- pěkný míti - přijdeš k vážnosti
- plný lejna - dobudeš brzy velký majetek
- plný vrabců - nepořádky v rodině
- přes oči - samota, nenávist k lidem
- starý, roztrhaný nositi: s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí.
- ukradl-lis komu - toho představený zemře
- v ruce - pochůzky, které netěší
- ve spaní na hlavě míti - velké uznání práce
- ve větru - honička
- viděti - svobodu ztratiti
- viděti: do dopravní zácpy se dostati.
- zelený - důstojenství
- ztratiti - nastydnutí, strasti

Klouzačka
- na ní jezditi - pomíjející radost
- upadnouti na ní - posměch nebo úpadek
- vůbec - nejisté příjmy

Klystýr
- zmatek ve tvých záležitostech

Kmínka
- potěšení

Kmotr
- býti požádán za kmotra - žebrota

Knedlík(y)
- bramborové - dobrá nálada i při nutném spoření
- houskové - dobrá kuchařka do domu
- švestkové - dobrá nálada z peněz

Kněz
- do domu vešel - soudní spory
- káže - dobrá rada přijde
- nemocný - nic dobrého
- sebe sama jím se viděti - uznání, důstojenství
- v kostele - po celý život boží věci měj na starosti
- viděti - pobožnost
- viděti ho u postele - poslední pomazání
- viděti ho v rouše na vycházce - mrzutost
- viděti, nebo s ním mluviti: uklidnění pro nemocné nebo zamilované.
- zpovídat se mu - ulehčení v těžkostech duševních

Kniha
- dobré opatrování důležitých věcí, též dobré zprávy
- chudoba
- čísti ji - vědomostí k moudrosti
- čísti užitečné - pro sebe v tichosti dobře přemýšleti
- čísti užitečnou: potichu spekulovat.
- čísti v knihách - dojdeš útěchy a spokojenosti
- dáti ji do tisku - spisovatelské nadání
- dupati na ni - smysl pro praktické zaměstnání
- hořeti viděti: ztracená radost.
- hořící - kniha nehezkého obsahu, nepatří do knih
- koupiti - sobě samému a jiným užitečným býti
- koupiti: sobě i jiným důležitý býti.
- modlitební - útěcha v bouři života
- modlitební - útěcha v soužení
- modlitební knihu viděti: útěcha v utrpení.
- pěkně vázané viděti - náklonnost k nádhernému šatstvu
- rozřezávat ji - nedychti, čekej v klidu
- spálit viděti - očekávané radosti ztratíš
- spořitelní knížka - dobrá nálada
- v knihovně viděti - neočekávaného se dočkati
- vážné čísti - dostane se ti cti
- viděti: hodně štěstí v lásce.
- z knihy se učiti - vážnosti dosáhnouti
- z ní se učiti: pozornost získati.
- zahoditi ji - nedokončená studia

Knihař
- dobré časy
- vazba, vyšetřování soudní

Knihkupec
- nelituj nikdy na dobrou knihu peněz

Knihovna
- stálý přítel tě očekává
- máš-li ji sám - dostaneš dobrou radu
- viděti - budeš potřebovat advokáta
- viděti nebo míti: dobrou radu nalézti.

Knihtiskárna
- boj s temnotou, zápas

Knihtiskař
- někdo tě očerní
- zisky příliš těžce a dlouho vydělané

Knír
- odměna
- šedivé kníry - marná radost
- u ženské - něco hrozného se dozvíš

Kníže
- na koni viděti: sklony k marnotratnosti.
- s ním mluviti: pozor na závist.
- s nimi mluviti - závist
- vidět jezditi na koni aneb ve voze - náklonnost k marnotratnosti
- viděti - čest
- viděti: pocta.

Knoflík
- buď přesný i v nepatrnostech
- výhra

Knot
- tvého žití je už namále

Koberec
- bílý, zelený, červený - vysvobození od starostí a žalů
- dělati - veselost, dobrodiní
- krásný v domě míti - radost, zboží, dobré jméno
- na stěně - ještě větší radost, víc zboží, dobré jméno
- nesvinutý, ale sňatý ze stěny - nemoc a zármutek
- s gobelíny a obrazy - předpovídají vraždu v domě
- spálený, rozedraný - smrt v brzkém čase
- stůl jím pokrytý - hubená strava
- svinutý - blízká smrt
- více jich černých po stěnách - tesklivé zármutky
- viděti - oklamán býti

Kobliha
- jísti je - hojnost stravy
- smažit jich více - zásoby

Kobyla
- hezkou, sličnou - dobrou manželku dostati
- škaredou - rozpustilou manželku dostati

Kobylky
- usmrtiti - svému bližnímu na škodu býti
- viděti - krátké trvání šťastného postavení

Kocábka
- plavat viděti - tiché živobytí
- potopit viděti - úplná ztráta lásky
- v ní plavati - nejistá věrnost

Kočár
- panský stav
- a koně klidní a krásní - vedeš si dobře
- a koně splašení - úraz
- koupit - přírůstek majetku
- prodat - ztráta majetku
- v něm seděti - čest, bohatství
- vypadnouti z něho - ztráta povolání nebo i rozumu
- z něj vystupovati - ztráta jmění aneb cti

Kočárek
- dětský - vzpomínky na blahé doby

Kočka (y)
- faleš
- je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem
- starý náhradní ženský symbol ve snech mužů
- a koťata - domácí zloděj má společníky
- a kocour - volná láska bez oddání
- a pes - nenávist a pronásledování falše věrností
- bílá: Lidé ti lichotí. (13)
- bít ji - potrestání zjištěného domácího zloděje
- bít kočku - signalizuje čísi zradu
- být jí kousnut - zloděj vás nařkne
- být jí poškrábán - krádeží ke škodě
- být napadnut kočkou - věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním
- být od ní poškrábán nebo pokousán: máte nebezpečné nepřátele
- být poškrábán kočkou - znamená vítězství tvého nepřítele (odebere ti tvůj majetek)
- býti ji raněn: Lidé ti škodí. (48)
- černá: Čeká tě nezdar v povolání. (12)
- černá kočka - jeden z tvých přátel bojuje se smrtí
- černá kočka - veliká faleš
- hladit: jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje
- hladit kočku - věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí
- hladiti ji - hledáte domácího darebáka
- hloupá - neznámý zloděj
- hubená a zbědovaná kočka - předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka
- jak se lísá k tobě - zloděj, který používá tvoji důvěru
- její kůže nalezená nebo obdržená darem - zlodějské zboží se dostane do domu
- je-li kočka známá - domácí zloděj
- jisti ji: Měl bys být opatrnější! (39)
- jísti - cizoložství
- když se k vám lísá: někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít
- krmiti a s nimi si hráti - nevděkem odplacen býti
- krmiti ji: Očekávej málo vděčnosti! (23)
- kůže kočky: Ztráta se nahradí. (11)
- kůži míti - nabytí ztracených statků (1,90)
- ležet nebo spát viděti - nepříznivý obrat v obchodu (1,4,70)
- lesní, divoká - je zjištěn nebezpečný lupič v kraji
- maso kočky jísti - cizoložství, také drahota (20,36,72)
- míti u sebe - nevěrné přátelé aneb služebné míti
- mladá žena, která sní o tom, že drží kočku v náruči - by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní
- mnoho koček: Tvoji podřízení osnují zradu. (6)
- mňoukající - úmluva na krádež
- myši chytající - zloděj přestal krást
- na stromě - falešné peníze a dokumenty neznámého
- od nich pokousán býti aneb poškrábán býti - do zlých rukou se dostaneš
- od nich pokousán nebo poškrábán býti - padneš do zlých rukou (15)
- odehnat kočky - znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku
- ozvěna mňoukání - znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby
- ozvěna mňoukání (kupec nebo průmyslník) - pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky
- ozvěna mňoukání (pro mladou dívku) - varuje před lstivým milencem
- ozvěna mňoukání (pro muže) - jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat
- před nimi se brániti - napadení od zlodějů
- slyšet ji mňoukat nebo křičet: zatahují vás do klepů a pomluv
- spí - spí i zlo
- tlouci nebo zabiti - zloděje postihnouti (12,78)
- trojbarevná - štěstí do domu
- trýzniti neb zabiti ji: Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce. (32)
- v kolébce - falešné dítě
- v posteli - manželská faleš
- ve vodě - faleš pravdou odkrytá
- vidět černou: znamená zlo
- vidět ji s koťaty: zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi
- vidět ležeti aneb spáti - nedobrý zdar nějakého řízení
- vidět: v každém ohledu špatné znamení; v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce
- viděti ji: Faleš číhá okolo tebe. (19)
- viděti ji, jak loví ptáky - někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech
- zabít kočku - znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele
- zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá - padne do rukou zlodějů (5,90)
- zdechlá - dotyčný zemře

Kohout
- hospodář nebo vedoucí domácnosti
- bojovati viděti: nepříjemnosti v manželství.
- chytiti ho - do rozepře přijdeš
- když snese vejce - sláva, čest a štěstí
- kohout na střeše - pozor na oheň
- kohouty se navzájem klovat viděti - mnohým radovánkám přítomen budeš
- kokrhá jakoby zdáli - blíží se déšť
- kokrhající - dobré služebnictvo a dobrý je nad ním dozor
- kokrhat slyšeti - dej pozor na svůj obchod
- kokrhati slyšeti: ztráta, neštěstí.
- peroucí se s jiným - svár s přáteli pro ženu
- pošlý - smrt dobrého zaměstnance
- radit se s ním - hádka s představeným nebo nejvyšším podřízeným
- slepicemi opuštěný - nenáviděný vedoucí
- viděti s velkým hřebenem - oblíben býti
- viděti: u krásného pohlaví oblíben býti.

Kohoutek
- revolveru nebo pušky - náhlé nebezpečí
- vodovodu - pláč na počátku pro domácí věci

Kojiti
- chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství, ženatému ovdovění, ale i vojínu trest i neštěstí
- chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství
- když má žena mnoho mléka - nemoc dětí

Kojná
- nemoc a bída
- máš-li aneb vidíš-li - škoda a protivenství
- míti kojnou - dobré poměry z dobrého oženění
- míti nebo viděti: trampoty, mrzutosti.
- viděti kojnou, jak kojí dítě - starosti z dopisu

Koketa
- viděti - peněžní vydání

Koktati
- pevné předsevzetí udělati

Koláče
- jísti - dosažení žádaného
- péci aneb jísti - dobře
- rozdávati - dobrý skutek

Kolárek
- kněžský, když se zdá ženě - farská služba
- kněžský míti - staromládenectví

Kolébka
- budoucí starosti i radosti
- když vidíš děti v ní kolébat - úrodnost
- státi u kolébky - kmotrovství

Kolečko
- a na něm náklad - menší, ale svízelný obchod

Kolek
- viděti - úřední věci

Koleno (Kolena)
- bolavá míti - nemoc, špatný obchod
- železem raněná - velká nemoc
- když se nepohybují aneb když jsou uříznutá - nouze o práci, chudoba
- léčiti - zbohatnutí
- po kolenou lézti - chudoba a nouze
- potlučená - zármutek z nedorozumění
- slabá míti - nemoc
- zdravá - proměnění smutku v radost
- zdravá - prospěch
- zdravá, zdá-li se to ženě - jiné muže bude sháněti
- zdravá, zdá-li se to panně - dostane žádaného muže

Kolibřík
- viděti ho - láska k umělkyni vzácného duševního charakteru

Kolík
- někdo ti sdělí zprávu, nad kterou užasneš

Kolika
- míti koliku - rodinné trampoty

Kolo (Kola)
- nemoc
- když jsou rozlámaná - velké zdržení
- kolo štěstí viděti: neštěstí nebo ztráta.
- mazat - manželská cesta
- mlýnské - užitečný podnik pro celý kraj
- točící se - dobrá shoda v manželství
- u vozu vypadlé - hádka v manželství
- viděti - jiným nápomocen býti
- zlomené - neštěstí jednoho z manželů nebo milenců
- ztracené - smrt jednoho z manželů nebo rozvod

Kolomaz
- musíš podplatiti

Kolovrátek
- chudoba
- na něj hráti - veselá mysl
- viděti - nestálost

Komár(y)
- bzučící - hloupé klepy
- nebo mouchy, mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.
- více jich proutkem vyháněti - raději podplať člověka
- viděti - od nepřátel obelstěn býti
- viděti ho - hloupý přítel

Komediant
- viděti - s lehkomyslnými se sejíti

Kometa
- s dlouhým ocasem - nepředvídaná zpráva
- viděti - drahé časy

Komín (y)
- na něm pískati - chvíle opilosti
- padající - neštěstí, výbuch, též náhlé zatčení
- seděti na něm - nemysli příliš vysoko
- viděti - vyražení
- vycházeti z něho kouř - nesváry a hádky
- vylézáš z něho černý - budeš nařknut, ale skončí to šťastně
- vysoký - dostaneš neobyčejné zaměstnání
- z nich kouřiti se viděti - zámožnost

Kominík
- zábava
- viděti - falešně obžalován býti
- viděti ho - vždy štěstí ve všem
- viděti: vysvobození z nebezpečí.

Komnata
- je-li v ní svobodná osoba - svatba
- pro ženaté a vdané - mrzutost

Komora
- bydleti v ní - důchod, ztráta místa
- čistiti ji - návštěva chudého
- ležeti v komoře - smrt
- plná myší - pozbudeš majetku
- světlá - neúroda
- tmavá a v ní seděti - samovražda, vyšetřování
- umrlčí - smrt známého

Komorná
- viděti aneb s ní obcovati - smutné zprávy
- viděti, s ní mluviti: zlé zprávy, do sporu se dostati.

Kompas
- obdržíš dobrou zprávu

Kompot
- viděti - postarej se a pečuj o trávení žaludků

Koncert
- na něm býti - strast
- slyšeti - radosti dožíti

Konduktér
- viděti ho - nečekej něhu

Koně
- najdeš ve svých utrpeních těšitele (14)
- a ženské najednou viděti - zrada, klopota
- bez ocasu viděti, smutek (7,18,68)
- bez uzdy honiti - hosti do domu (6,19,31)
- bílé - Čeká tě výhra. (1)
- bílého - nevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti
- bujného a zapraženého za uzdu chytnouti - člověka, který ti škodí, se zmocníš (9)
- černé - Neštěstí snášej klidně! (26)
- černého - zlou manželku, ztráta
- černého viděti - ukrutenství (3,17)
- červeného - štěstí
- divokého krotiti - nepřítele přemůžeš (67)
- do města jezditi - nemocným a vojákům velmi dobře
- dobře vykrmeného - dobrou hospodyni míti
- hnědého viděti - potupen býti
- houpacího koně kupovati - dobré (28,47,62)
- hubeného - ztráta vážnosti
- hubeného viděti- tvůj nepřítel se raduje (47)
- hubení - Musíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí! (3)
- jezditi na nich- budeš ctěn (16)
- klesnout nebo ve vodě topit koně viděti - upadneš do bídy (89)
- klopýtající - tvoji odpůrci zvítězí (3)
- Koně běžícího viděti, dobrá novina (46)
- koupiti - červeného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí (67)
- kovat viděti - užitečnému zaměstnání ponoukati
- kovati v zimě - dobré (80)
- krmit viděti - zámožným se staneš
- krmit viděti - zámožným se staneš
- krotiti - Rychle se ti podaří dosáhnout úspěchu. (19)
- který jezdce shodí a odběhne - pokažené podnikání
- mnoho skákat viděti - spěšnou zprávu obdržíš
- mrtvého viděti - radost
- mrtví - V potu tváře chléb svůj dobývati budeš. (12
- na koni z města ven jezditi - pánům zle, nemocným smrt
- na něj nasedati - chlubivost
- na něj sedati - cti dosáhnouti
- na něm jezditi - sám sebe do nebezpečí uvrhneš
- na něm ve městě jezditi - rozkřičen býti
- někoho na tvého vlastního sedat viděti - cizoložství
- okovati - Někdo ti pomůže kupředu. (13)
- padnout viděti - potká tě brzy neštěstí
- pěkně osedlaného - s velkou osobou se seznámíš
- pěkně vystrojeného před vozem viděti - velkou návštěvu obdržeti
- pěkného černého viděti - spokojenost
- plavat viděti - s nějakým předsevzetím proraziti
- pošlého viděti - užitek a velmi dobrý rok (71)
- probodnout viděti - milenku ztratiti
- prodávat viděti - dobré řízení míti
- rychlého viděti - práce (39)
- sám jezditi - svým náruživostem uzdu pustíš
- shozen býti - ve své hrdosti býti ponížen
- sivého koně - starost (15,36,78)
- splašeného viděti - část svého jmění ztratíš
- starého šedivého cvičit viděti - se vznešenými osobami se sejíti
- starého šedivého viděti - trpké dny zažíti
- starého šedivého zdechnout viděti - zmaření dobrých nadějí
- strakatého viděti - marnivé povahy býti
- tlustí - Pohodlný život. (29)
- utopiti aneb v močále propadnout viděti - do nouze přijíti
- v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi orati - zisk (4,68)
- velmi bujného - štěstí v lásce, bohatství
- viděti divokého - radosti dožíti
- viděti koně vůbec - mnoho dobrého (43)
- vraného - ukrutnost
- vraného a na něm jezditi - zlost
- vsednouti na koně - radost (8)
- vytrhnouti se viděti - pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš
- vzpírající se - úspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat (36)
- z moře vyskočit viděti - z jakékoliv situace šťastně vyjíti
- zkrotiti - brzké štěstí
- zlatohnědého - nestálé zdraví

Konev (Konvice)
- dobré poselství
- aneb džber plné vína viděti - velké příjmy
- dobrá zpráva.
- konev kropicí viděti: pozor na marnotratnost.
- konvice na čaj nebo kávu - domácí šplechty a řečičky
- na zalévání - stanete se majitelem zahrady
- píti z konve - radost (60)
- plné viděti a neupotřebiti - bolestná ztráta smrtí
- plné vody viděti - jistý postup
- viděti - nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly
- viděti konev - dobré poselství
- z ní píti - Příjemná zpráva způsobí smíření. (19)
- z ní píti - radost
- z ní píti: radost.

Konipásek
- pták - tvá žena je vždy čiperná do práce
- viděti aneb slyšeti - velmi příjemné zprávy obdržeti

Konírna
- plná - dobrá zpráva o majetku
- prázdná - velká ztráta na dobytku
- velkou míti nebo v ní se procházeti - zámožnost (82)

Konopí
- nevěstí nic dobrého
- přísti: přičinlivost v domácnosti.
- vázané viděti: brzké spojení.

Konopka
- viděti, nebo zpívati slyšeti: radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných.

Koňské dostihy
- přihlížet jim - příslib extravagantní zábavy
- sázet při nich - nic vám nespadne bez námahy do klína
- účastnit se jich jako žokej - v nějakém podniku byste měli spoléhat více na štěstí než na sebe sama; zároveň varování před přílišnou bezstarostností

Kontrakt
- uzavřít - pouštíte se do odvážného podniku
- uzavříti - zjinačení svých osobních záležitostí

Kopec
- lézti na něho - vzestup životní moudrosti

Kopí
- uznání
- aneb píku míti - čeká tě hádka
- s ním bodnouti - k nějaké rozepři budeš ponoukán

Kopretina
- radostné shledání

Kopřiva (Kopřivy)
- hanebné přenáhlení

Kopyto (Kopyta)
- každý zůstaň u svého řemesla

Koráb
- hořící - tvé neštěstí na cestě
- plující - čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží
- tonoucí - neštěstí známého na cestě
- v bouři - známému se v zámoří vede špatně

Korále
- bílé - svatba
- červené - zdraví
- pobledlé - nemoc

Korbel
- náklonnost k pití
- prázdný - opíti se
- rozbíti - pro pití si děláš škodu
- viděti: škoda způsobená velkou žízní.

Kord
- souboj či rvačka
- darovati - radost
- jím do krve raniti: neznámého přívržence míti.
- jím do nebezpečí života se dostati: dobrodiním být zahrnut.
- jím neznámého bíti: stěstí v obchodech.
- jím ránu dostati: služba od přítele.
- když se těhotné ženě o kordu v noci zdá - porodí chlapce
- neznámého kordem probodnouti - štěstí, vítězství nad nepřítelem
- nositi na znamení důstojnosti - náhodou se staneš šťastným
- s ním bodnut býti - dostaneš službu
- s ním šermovati - radost přátelská
- s ním od panovníka poraněn býti - štěstí a čest
- v ruce - radost a čest
- v ruce míti: radost, sláva.
- z ruky vznešené osoby přijmouti: poctěn býti.
- zlomený - hanba a degradace pro vojáka
- zlomený viděti: nepříjemnosti.
- ztracený - civilní život pro vojáka z povolání
- ztratiti - chudoba, tesknota
- ztratiti: chudoba.

Kormidelník
- opatrnost, rozvaha a zkušenost

Kornout(y)
- mnoho viděti: nevěrnost, proradnost.
- viděti - naděje na dobrý obchod nebo koupi
- viděti mnoho - cizoložství se dopustiti

Koroptev
- chodí-li v bytě - svatba s krasavicí
- chodí-li v bytě ženatého - narození hezké dcery
- chytiti - brzká svatba
- jísti - zapuzení zlých myšlenek
- počíná-li si divoce - žena nebo dcera bude míti hádavou povahu
- stříleti - rád vídán býti
- ukradená - nevěra manželky
- viděti - všelijaké choutky míti

Koruna
- myrtovou - na svatbu jíti aneb sám svatbu míti
- na hlavě ženy - radostná událost
- na vlastní hlavě - povýšení
- nesená - čeká tě úřad
- peníz - nastanou ti zlé časy majetkové
- stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě - dar obdržíš
- vzíti - důstojnost a vážnost
- z hlavy spadlá - zlé příští, důchod
- z květin míti - nekalé radosti
- z lidských kostí - smrt aneb těžká nemoc
- ze zlata na hlavě míti - marnivost

Korunovace
- býti korunován - smutek
- korunovati ženu - nemoc
- krále aneb holdování - okamžité štěstí
- sebe viděti: truchlivost.

Kořalka
- páliti ji - bohatství
- píti , a když nejsi opilý - někdo tě miluje
- viděti ji - chceš něco úplně vymazat z paměti
- viděti nebo píti: společná radost.

Kořalna
- státi u kořalny - zpustlost
- viděti - nepěstuj zlé myšlenky

Koření
- jísti - je ti záviděno
- v lese hledati - tvé zdraví není v pořádku
- v poli vykopati - skrytý poklad

Kořeny
- kopati - pracovitost
- kořeny jísti - kvetoucí zdraví
- stromů viděti - pevné zdraví
- v lékárně když vidíš - nemoc
- v zemi - hádka, svár
- vytrhávati - zkažený zub

Kos
- viděti ho - radostná zpráva

Kosa
- tvůj život je v nebezpečí
- míti aneb viděti - urážka od nepřátel
- potřebovati - do služby obdržíš pilné lidi

Kosatec
- květina - dobré příští dny

Kost
- kosti - mnoho práce dostaneš
- od mrtvol kosti viděti - trápení, velká nouze, též lež
- ohryzávati - nouze
- ohryzovati kosti - starost o živobytí
- slonová - chudoba
- v těle - nebezpečná nemoc
- více jich sekati - operace
- více jich viděti - smrt známého
- viděti - utajený zločin

Kostel
- buď prozřetelnějším ve svých jednáních (47,53)
- symbol pro oběť, přičemž můžete očekávat naplnění, ale i obětování vlastního štěstí
- být v kostele - věští zklamání z již předem naplánované zábavy
- do kostela jíti - bohabojnost
- hořící - Tvá dobrá víra trpí. (29)
- jít do kostela - bázeň boží
- jít do kostela ve smutečních šatech - slibuje svatbu v rodině
- když hoří - špatné úmysly
- když padá - čeká tě neštěstí
- kostelní zvony - Dostaneš radostnou zprávu. (2)
- modlit se v kostele: dosáhnete toho, po čem toužíte
- okolo kostela jíti - špatnou pověst si udělati
- přispívat na kostel - znamená radost a štěstí
- v kostele rozprávěti - chyby dělati
- v něm se modliti - dosáhneš své žádosti
- vcházet do něj v ponuré náladě - oznamuje účast na pohřbu; takový sen také znamená špatnou budoucnost
- vidět hořet: máte špatné zásady
- vidět: jste zdržováni od uskutečnění nespravedlivého záměru
- vidět kostel - znamená, že tví přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci
- vidět zřítit se: neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat
- viděti - Nejsi ztracen. (5)
- viděti - zdržení od špatného předsevzetí
- zničený kostel - věští nedostatek

Kostelník
- menší, ale dobré vedlejší příjmy
- znamená svatbu

Kostky
- hráti - prohra
- hráti a vyhráti - po příbuzném děditi
- s nimi hráti - nebezpečí pro tvé jmění
- viděti - nepřátelství a nejednotnost

Kostnice
- nebezpečí života
- viděti: úmrtí.

Kostra
- nemoc z leknutí
- lidská - mnoho nehod
- lidskou viděti: nebezpečně onemocněti.
- viděti - strachovati se
- zvířecí viděti: hádka kvůli maličkosti.

Koš
- kabinový - cesta lodí
- míti aneb viděti - rozmnožení rodiny
- na papír - zbytečně se netrap psaním
- nositi - starost o budoucnost
- proutěný - cesta železniční nebo i povozem
- s květinami - uznání práce
- s ovocem - dar
- s pečivem a ptáci pečivo zobají - poprava
- s prádlem - klepy

Košík
- na šití - pracovitost a skromnost toho děvčete
- na psa - neuškodí ti, kdo zle zamýšlel
- na ruku - dobrá hospodyně, dobrá kuchařka

Košíkář
- nepříjemnosti doma nebo v zaměstnání

Košile
- hrubá, má-li ji muž - dobrá spekulace
- šíti ji - vdavky
- míti na sobě roztrhanou - dobře
- oblékati - pečlivost v zaměstnání
- obráceně si ji obléknouti - štěstí
- špinavá - nedbalost
- práti - oblíbeným býti
- práti nebo žehliti viděti: oblibu získati.
- roztrhanou míti - chudoba
- roztrhanou míti: úspěch.
- rudou míti - výpověď z práce
- si svlékati: zmařené naděje.
- svléknouti - trpké oklamání
- svléknouti ji - odvod nebo lékařská prohlídka
- tenká, má-li ji muž - pochybná spekulace
- velmi bílou míti - čistý charakter
- viděti: nastávající blahobyt.
- ztratí-li ji žena - zármutek se obrátí v radost
- ztratí-li ji těhotná žena - porodí chlapce

Koště
- viděti - domácí nepříjemnosti

Kotrmelec
- udělati - ztráta služby

Kotva
- házeti: velké nebezpečí.
- viděti - přání a naděje se ti vyplní
- viděti ji - budeš pevný ve svém zaměstnání
- viděti: splněné naděje.
- viděti zlomenou - budeš trpce zklamán
- vyhoditi - přijdeš do nebezpečí

Koukol
- překážky
- v každém dobru je i trochu zla z nedokonalé lidské povahy

Koule
- symbol proměnlivého štěstí
- značí různici 86
- býti jí zasažen - budeš muset zavolat lékaře (12)
- do domu letět viděti - do nebezpečí přijdeš
- železná - neštěstí
- hráti si sní - zabýváš se lidmi, kteří ti nerozumí (31)
- když koule nabíjíš - zlé svědomí
- letící do domu - lidé tě budou obdivovat, neboť tvá čilost rovná se rychlosti zajíce, který je štván psy (11)
- líti jí - šetři své přátele a nezabývej se zlými věcmi (31)
- od nich udeřen býti - lékařskou pomoc potřebovati
- ohnivá koule, kříž, kolo na nebi - přijdou zlé tresty na lidstvo
- olověná - dobrá zpráva
- olověná koule - znamená nemoc nebo těžkou nehodu
- pohybující se - nesměj se, budeš mít temnou budoucnost (17)
- prohlížet dělovou kouli - slibuje dobrý konec velkého trápení, nebo se ti podaří uniknout nebezpečí
- s nimi hráti - mrzutost
- sněhové na jiného házeti - nevinnost 88
- vidět - značí proměnlivé štěstí
- vidět železnou - všem nebezpečím se statečné postavíte
- vidět skleněnou - znamená nerozhodnost
- viděti - zlé časy

Koupati
- se někoho jiného viděti - ztráta
- se v čisté vodě - štěstí a zdraví
- se v kalné vodě - neštěstí
- se v plné vaně - nemoc
- v teplé vodě - nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží

Koupel
- kalná: nebezpečí požáru.
- připravuješ-li ji - obležení města
- vidíš-li a nejdeš do ní - tvé starosti pominou
- vlažná - zdraví, štěstí, radost

Koupiti
- něco, mimo ocel a železo - štěstí

Kouř
- zdánlivé štěstí
- cítiti - možný požár nebo neštěstí
- černý - svízele a nepříjemnosti
- šedý - domácí hádky
- jde-li dolů - tvá prosba nebude vyslyšena
- jde-li vzhůru - tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena
- se ztratit viděti - pochybnost o pravé věrné lásce
- tabákový - mužova spokojenost
- v domě - utiskování
- v domě - utiskování od zlých lidí
- z komína - námluvy
- z plotny kamen - cizí služba

Kouřiti
- k většímu důstojenství přijíti

Kousati
- protivenství

Kousnutí
- od psa nebo nebezpečného hada se vyhnouti: žárlivost vyvolat.
- od zvířete aneb hada - žehravost

Kovadlina
- dostaneš stálou práci
- viděti: stálá práce, jisté příjmy.

Kovati
- slyšeti - něco nepříjemného
- viděti - mnoho práce

Koza
- bílá - štěstí, dobrý zdar v obchodu
- černá - nesnáze
- míti - žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí
- viděti kozy - bohatství

Kozel
- jen tak viděti - dědictví
- jestliže se pase na zelené trávě - pozor na zloděje
- když tě chce trkati - bojácnost
- viděti skákati: bezvadný kousek vykonati.
- viděti: výhra, zisk.

Kožešina
- darem když obdržíš - mnoho dobrodinců
- obléci - vážnosti dosáhneš
- viděti - prospěch v obchodu

Krahujec
- ulétne-li - rozvod nebo rozejití se

Krajina
- hezkou viděti - dychtivost

Král
- aneb královnu viděti s nimi mluviti - budeš bohatý, čest
- do domu - čest a majetek
- do domu u stolu - vyhraješ soud, spor
- nebo císaře viděti: velké štěstí.
- tři svaté krále viděti - štěstí a zdraví
- umřít viděti - něco nového se dozvíš
- z karet - ztráta, krádež

Králíka
- plodnost
- bílé - radost
- bílý - svatba
- černé - smutek
- černý - dítě zemře
- jísti - zdraví
- jísti ho - kmotrovství
- jísti: zdraví a vysoké stáří.
- různobarevný - dítě
- viděti - slabost
- viděti: slabost.
- zabíti - ztráta, ošizení
- zabíti: podveden býti.

Královna
- viděti ji - vznešená žena zavítá do země, kraje

Krám
- do něj vejíti - obchod započíti
- okolo něj jíti - pokušení vzdorovati

Kramář
- zpustlý život

Krasavec
- věští nehezkého muže do manželství

Kráska
- věští nehezkou ženu do manželství

Kráva
- černá kráva - ztráta
- dojiti - štěstí
- dojiti ji - nedoukové a protekční lidé v úřadě
- dojiti ji a mléko píti - příživnictví, též lehká a dobrá práce
- dojiti viděti - láska k polnímu hospodářství
- hubená - zlé časy
- hubenou viděti - starosti
- kůži z ní nalézti - čeká tě vysoký úřad či vedoucí místo
- pást viděti - dobromyslnost
- tučná - hojný výnos z podniku
- tučnou viděti - mnoho štěstí míti

Kravata
- si sundavati: před nachlazením se chrániti.
- si vázati: bolení v krku.

Krb
- příjemný domácí život.

Krejčí
- do domu vejít viděti - mnohé výlohy k placení
- krejčího sobě míru vzíti na šaty - bažení po nějaké věci
- pracovat viděti - jmění sobě vydobýti, ale též zrada

Kresba (y)
- pěkné - mnohého příjemného se dožiješ

Kresliti
- vážený býti

Krev
- je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině
- máš příčinu, abys byl veselý (16)
- velmi různé, často možno chápat i sexuálně
- a v ní had - mezi služebnictvem vrah
- být zkrvavený - znamená zklamání v rodině; zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí
- co potok - veliká škoda
- černá krev - znamená těžkou nemoc
- červená krev - znamená radost
- čistou plivati - bohatství
- do jídla dáti - černé umění magické bude působiti
- do nádoby točená - výhra, dědictví
- hustou plivati - trápení
- chrlit - nemoc, zlo
- když ji sbíráš od zvířete - obchod se bude dařit
- když jsi od krve - přijdeš k úrazu
- když kape na zem - můžeš býti spokojen
- když teče mnoho - bohatství
- když teče od někoho - sváry
- když teče od spícího - dojdeš ke škodě
- když vidíš hezky barevnou - veselost
- koupati se v ní - Utrpíš velkou ztrátu. (41)
- močiti - bude zavolána rychlá pomoc
- močiti - velké neštěstí (90)
- na šatech zmazaná, ale cizí - podvodný zisk
- na rukou - vyšetřování, zatčení
- na těle míti - nějaký úřad obdržíš (13)
- na zem padající - chudoba
- na zemi - zločin
- na zemi téci viděti - dobré znamení (9)
- nabírati - značí k štěstí (34,72)
- nečistá - chybný podnik
- nésti viděti: zlé.
- oblečení potřísněné krví - symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře — po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí
- pít krev - splní se tvá přání týkající se financí
- píti - Toužíš po milé osobě.(37)
- píti - zisk v každém ohledu (59)
- píti - zlo souvisící s vraždou
- píti: dobré.
- plije-li čistou krev - bohatství
- plije-li nečistou, hustou krev - čelí k velkým bolestem a nemoci (9,18)
- plivat krev - věští velké starosti
- plivati - Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno. (14)
- plivati nebo vrhnouti - těžká plicní nemoc
- prolévati - Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí. (29)
- s ní umývati - vítězství
- sám krvácet - dobré znamení
- sbírati: dobré.
- sražená - Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním. (36)
- sražená krev - je symbolem nemoci
- sražená, shnilá: těžká nemoc.
- tekoucí z nosu - nemoc a nebezpečí ztráty života; v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině;
- umývati - v místě je tajený zločin
- vařiti - úmrtí (9,76)
- vidět - být v úzkostech o blízkého člověka
- viděti - vydání peněz na akci, podnik
- viděti pěkně barevně: veselost.
- viděti sraženou: nemoc.
- vidíš-li jiného krváceti - váda, hádka (1,31)
- vysávati - lichvář bude mít práci
- vytékající z rány - zdravotní potíže a starosti
- z nosu téci - čistota (61)
- z těla tekoucí - zdar podnikání
- Zdá-li se spícímu, že krev od něho teče - škoda
- ze sebe na zem kanouti viděti: dobré.
- zkrvavené ruce - varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí
- zvířecí krev - dobrý obchod
- zvířete zachytávat: znamená velké obchody.

Kristus
- hovořiti slyšeti: radost.
- jemu se klaněti - radostí se dožiješ
- mluvit slyšeti - veselost
- ukřižovaného viděti - hrozí ti zkáza
- ukřižovaného viděti: zkáza.
- vzývati: radost.

Krk
- když ti ho někdo natahuje - bude mít nad tebou moc
- křivý - posměch, hanba, potupa
- malý a tenký míti: neštěstí.
- oteklý: štěstí.
- oteklý viděti: dobré znamení.
- velký a silný míti: štěstí.
- velký a tlustý míti - štěstí
- viděti - dobré znamení

Krmit
- zvěř: úspěch v obchodech.

Krokodýl
- jsi sám mezi lidmi, kteří s tebou nesmýšlejí dobře (47)
- nebezpečí
- sen o něm je znamením, že máš dobrého přítele, který tě podvede — po takovém snu čekej nové nepřátele
- být jím pokousán - hrozí vám nějaké nebezpečí
- chodit po hřbetě krokodýla - věští problémy; mělo by to být důrazné varování, abys nevěřil ani svým nejbližším přátelům
- vidět krokodýla - někdo se velmi nutně potřebuje s vámi seznámit
- vidět mnoho krokodýlů - dočkáte se překvapení
- viděti krokodýla - loupežnický úklad o život (23,75)
- zabít krokodýla - porazíte silného nepřítele
- zabíti krokodýla - přemožení zlých nepřátel (11,17,35)

Kropenka
- nádobka se svěcenou vodou - pláč

Kroupy
- nepokoje a střelba
- smutek, starosti
- mlynářské - dobrá služba

Krtek
- mravně jsi zaslepen

Kruh
- chudým dobře, bohatým ztráta

Krupobití
- neštěstí a nemoc.

Krváceti
- v truchlivost upadnout.

Krysa (Krysy)
- lidé tě klamou falešným přátelstvím (5)
- zničení životní síly nebo ještě horší působení
- chytati - měj se na pozoru! (39)
- chytit krysu - soupeření v lásce
- chytit nebo zabít - spor nebo trápení v lásce, u starších lidí problémy s přáteli
- jísti - budeš-li při této zkoušce silný, budeš mít ve všem úspěch (33)
- mnoho viděti - nepříjemnost (6)
- vidět chycenou - ukazuje na nevěrného přítele nebo přítelkyni
- vidět ji pobíhat - jste vřele a bouřlivě milováni
- zabíjeti - zvítězíš nad svými odpůrci (6)
- zabít ji - překonání všech překážek
- zabíti krysu - nevole v domě (81)

Křen
- viděti - zbytečný pláč.

Křepelka
- jísti - hodování milovati
- slyšeti - zprávy z daleké země obdržíš
- viděti - špatnou novinu slyšeti
- viděti ji - menší peníze

Křeslo
- viděti: příjemný, veselý život.

Křídla
- zisk v obchodě
- míti a létati: pro všechny dobré.

Křik (Pokřik, Křičeti)
- je znamením zrádných úmyslů
- naznačuje neštěstí
- pomoc ti přijde
- dělati - trápí tě bezdůvodný strach (10)
- divokých zvířat - vážná nehoda
- nemocného člověka - varuje před zhoršujícím se stavem jeho zdraví
- slyšet křik jiného - neuvěřitelná radost, ale i špatné nálady související s rodinou
- slyšet křik volající o pomoc - nemoc nebo smutná událost související s přítelem
- slyšeti - lidé se na tebe zlobí (19)
- zoufalí - vážné problémy

Kříž
- hořící - zlé soudy
- jím se žehnati - dobrá obrana
- klaněti se mu - prosba, která bude vyslyšena
- květinami okrášlený - domácí štěstí, svobodným brzká svatba
- na horách - úraz
- na hrobě - konec starostí
- na prsou - vyznamenání
- na stěně - bohabojný život
- nést viděti - smutek a nesnáze
- převalený - zmaření nadějí
- stát viděti - štěstí a radost
- v lese - neštěstí
- viděti - spravedlnost se dostaví
- zlatý, stříbrný nebo z drahých kamenů - dar

Křoví
- v něm se ukrývati: velké nebezpečí.

Křtiny
- manželské požehnání

Kufr
- naplněný - bohatství
- prázdný - nedostatek

Kuchař
- zbytečné vydání
- viděti ho - přijde host, kterého rádi pohostíme

Kuchařka
- hospodářství

Kuchyň
- klevety
- obecní viděti - neobávej se, že ztloustneš

Kukačka
- se samolibými lidmi se setkati
- viděti ji - dítě není tvé

Kukátko
- jím se dívati: změnit se.

Kukuřice
- výhra

Kůl
- do země zarážet - těžká práce
- špičaté kůly dělati - připravovat užitečný obchod

Kulečník
- viděti nebo hráti: pochybné podnikání, nestálost.

Kulhat (ti)
- pomalu dosáhneš žádaného
- sám aneb viděti - není dobře, u bohatých požár
- sám: vaše dobrá pověst je ohrožena.
- viděti: opovržení zakusiti.

Kůlna
- viděti ji - vyslov se rychle

Kůň
- nutno vzít na vědomí: u šimlů (grošovaných koní) se uvedené příznivé významy zesilují a nepříznivé se zeslabují; u vraníků se zesilují nepříznivé a zeslabují příznivé významy
- řád v duševním a většinou také v sexuálně erotickém životě
- bílý - smrt, ale též čistá pravda
- bílý kůň - dobré podmínky k podnikání a nová seznámení s milými a poctivými lidmi
- bílý kůň špinavý a vyhublý - tvá důvěra bude zneužita závistivým přítelem nebo ženou
- bílý, neosedlaný - radost a mnoho dobrého (34,45,83,88)
- být jím shozen - předzvěst nebezpečí
- cesta k hoře během které kůň klopýtá - věští štěstí po těžkém souboji s nepřáteli a závistí
- černý kůň - je symbolem nepříjemných situací a mnoha důvodů k neklidu, po takovém snu čekej krátkodobé radosti
- černý kůň - lživá zpráva, lež
- dát koni uzdu a postroj - započnete něco nového
- divokým koněm býti pronásledován - neštěstí
- hnát se na koni - tvé podnikání má chybičky, na vině je hloupost tvého přítele nebo zaměstnavatele
- hřebelcovat koně - znamená zanedbání vlastních povinností kvůli trivolní zábavě
- chtít vsednout na koně, ale nevyšvihnout se nahoru - jste smolaři
- jet na bílém koni - znamená rozkoš nebo vlastní svatbu
- jet na hnědém koni pro ženu (sám sebe vidět) - věští, že se bude kochat hmotnými věcmi
- jet na hnědém koni (sebe vidět) - znamená rozmnožení majetku a uspokojení vášní
- jet na hopsajícím koni - problémy v realizaci tvých tužeb
- jet na koni - je znamením klidu a blahobytu
- jet na neosedlaném koni - věští dosažení bohatství a blahobytu v tvrdém boji
- jízda na koni přes brod řeky - je znamením brzkých šťastných událostí a radostí; je-li během takové jízdy řeka neklidná nebo temná -plánovaná zábava tě nějak zklame
- jízda na neosedlaném koni ve společnosti žen — tvé touhy se budou měnit, bohatství, které získáš nebude veliké
- jízda na neosedlaném koni ve společnosti mužů — pomoc dobrých lidí na cestě k úspěchu
- jízda na pěkném a dobrém koni - je dobrou věštbou
- když se vzpíná a vyhazuje - rušení v obchodě
- klusati na kulhavém - namáhavé povolání
- klusati na lekavém - povolání v prachárně nebo v jiném nebezpečném místě
- klusati na něm - důstojenství
- klusati na neosedlaném - čekej zlé věci
- koňský handlíř, koňský trh - je zapotřebí opatrnosti
- kopnutí od koně - opustí tě milovaný člověk a zdravotní problémy budou mít neblahý vliv na tvé podnikání
- kovati koně - spěšná zpráva
- kůň, který kouše - zažijete radost
- kůň, který se vyvlékl z ohlávky - přes všechnu námahu a opatrnost nedosáhnete úspěchu
- kůň táhnoucí vůz - blahobyt s menšími problémy; v lásce můžeš očekávat určité překážky
- kůň vzpínající se ohlávce - značí velmi pracný úspěch
- mladé dívce sen, že za ní jede její přítel na koni, věští radost z obdivu slavných a známých mužů
- mrtvý - různá zklamání
- na bujném ve zbroji - zbohatnutí
- na něm jezditi - brzké dokončení podnikání
- nasazovat koni uzdu - velké polepšení v podnikání; je to dobré znamení pro lidi všech povolání
- nemocný kůň nebo má tělo pokrytě skvrnami - počítej s neúspěchem i přes to, že jsi měl vše dobře naplánováno
- nepodařílo se udržet koně při nasazování uzdy — štěstí tě zklame
- neporadit si s neklidným koněm - svého cíle nedosáhnete
- okovávat koně - přivlastnění si pochybného majetku skončí dobře
- padat z hopsajícího koně — budeš mít nebezpečného rivala a ve svém podnikání budeš mít velkou konkurenci
- pěkný šlechtěný hřebec - je symbolem úspěchu a vysoké úrovně života; po takovém snu se vyvaruj nevhodné vášně
- přeplavat řeku na koni - brzká realizace tvého ideálu štěstí z mládí
- přikázat někomu okovat koně - je znamením, že tvůj úspěch je jistý, můžeš také očekávat vysoké postavení; ženě takový sen slibuje dobrého a věrného manžela
- přítulný, chňapající po cukru nebo chlebu - slibuje věrného přítele a kamaráda
- raněný kůň - znamená problémy přítele
- řehtati koně slyšeti - radostná zpráva
- s křídly a letěti na něm - básnický talent
- sám se nacházet v překoceném voze taženém původně koněm - značí bezútěšný konec
- sedět na koni na závodech - spokojenost a radost v blahobytu
- sedět na splašeném koni, ale nespadnout - nějakou velmi nebezpečnou situaci šťastně přestojíte
- sedlaný, klesne-li - nemoc
- sedlaný, klesne-li a nevstane - tvá smrt
- sen o kobyle - znamená vzájemné porozumění bez žárlivosti mezi manžely nebo snoubenci
- sjíždět z hory na koni — tvé podnikání tě zklame
- skákat s ním přes příkop nebo přes překážku - rázně odklidíte z cesty všechny překážky
- splašený - budeš jednati s potrhlým člověkem
- strakatý kůň - různá rozhodnutí ti přinesou zisk
- stříhat hřívu nebo ohon - dobře nakládáš se svými penězi a nevyhýbáš se svým povinnostem
- vést ho za ohlávku - do všeho podnikání bychom se měli pouštět teprve po zralé úvaze a pak věc pomalu, ale jistě vést k cíli
- vidět cvičeného koně v cirkuse - budete mít mocného příznivce
- vidět je kolem procházet - nezávislost a štěstí
- vidět jiného člověka hnát se na koni - věští zprávy o nemoci přítele
- vidět koně padnout a vůz překotit se - ztráta existence a domácího štěstí
- vidět koně s obyčejným postrojem zapraženého do obyčejného vozu - příslib života plného dříny, koneckonců ale velmi úspěšného
- vidět koně ve slavnostním postroji zapraženého do elegantního vozu - příslib velké vážnosti a cti
- vidět kráčejícího koně - neočekávaný smutek který naruší klidnou situaci
- vidět mladého koně, hříbě - příslib radostné události
- vidět mrtvého koně - znamená těžkou práci
- vidět někoho, jak jede na vašem vlastním koni nebo ho vede - znamená porušení věrnosti v rodině
- vidět osedlaného bez jezdce - příslib vysokého vzestupu v životě
- vidět padnout - hrozí vážné neštěstí
- vidět splašeného - existence nebo blahobyt jsou ohroženy
- vidět splašeného s vozem - existence a domácnost jsou vážně ohroženy
- vidět ve stáji - značí blahobyt
- vidět volně venku v ohradě nebo na pastvě - příslib nezávislosti
- vidět vzpínajícího se a kopajícího - značí hrozící nebezpečí, s nímž se ale můžete vypořádat
- vidět zdechlého koně - značí ztráty
- vsednout na mírného a jet na něm - znamená dobrý a hladký postup
- vsednout na neklidného, nezkrotného a vzpínajícího se a jet na něm - až překonáte mnoho překážek a obtíží, budete mít vyhlídky na zvlášť pěkné a trvalé úspěchy
- zabít koně - svým egoismem ublížíš svým známým
- závodní kůň - věští vysílení rychlým tempem života

Kuna
- viděti - před zloději se chraň
- zastřeliti - dobré řízení s cizími lidmi

Kupec
- zisk

Kuře
- jísti - zádumčivost
- viděti: urážku očekávejte.

Kuš
- napínati: strach, nesnáze.
- polámati: dobrá budoucnost.
- rozlomíš-li ji - šťastná budoucnost

Kůže
- dobrý trh
- černou nebo tmavou viděti, míti: přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti.
- kočičí kůži míti - ztracené věci zase obdržeti
- nabízeti někomu kůže - cennost z neznalosti hodláš jako veteš prodat
- Pokud se vám zdálo o tom, že vás někdo stahuje z kůže, přemýšlejte, co máte za problém v práci. Možná špatné nadřízené, kteří se vás snaží zahltit prací, počkat, až uděláte chybu a na tom pak dokázat vaší neschopnost. Dejte jim tedys úsměvem najevo, že o
- vydělávati - velmi zle
- vydělávati: všichni jsou zlí.

Kuželka (y)
- hráti kuželky - odvážný obchod započneš
- padat viděti - ztráta jmění nebo ctnosti

Kvákati
- slyšeti - dobrá zpráva

Kvasnice
- jísti - dlouhotrvající nemoc

Květák
- čest a užitek
- viděti: sláva a prospěch.

Květináč
- darem obdržeti - oblíben býti
- rozbít - přítele aneb přítelkyni ztratiti
- s krásnými květinami - rozmnožení bohatství

Květiny
- hezké viděti: mnoho radosti zažíti.
- když je dostaneš od osoby druhého pohlaví - tvá náklonnost bude odměněna
- když jsi jimi okrášlen - radost
- máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě - radosti a štěstí, na podzim a v zimě - zármutek
- na klobouku míti, nebo v ruce nésti: smutná zpráva.
- rozhazovati: bezstarostným býti.
- sázeti: dobré dílo vykonati.
- sázíš-li květiny - učiníš dobrý skutek
- sbíráš a vážeš-li kytky - brzký sňatek tě očekává
- sbírati a vázati: brzké spojení očekávati.
- trhati - zisk
- utrhnouti: své štěstí si pokaziti.
- vidíš-li krásné kytky - mnoho radosti

Kvočna
- dobrý zdar
- viděti: štěstí a požehnání.

Kvokání
- slyšeti - oznámení sousedek

Kyčle
- hezké kulaté a silné míti - šťastné potomky míti
- když jsou ošklivé - nezdar

Kýchati
- dlouhé zdraví

Kyrys
- viděti - důstojnost nabýti

Kyrysník
- křik, nepokoj

Kytara
- na ní hráti nebo slyšeti: veselá společnost.
- viděti - veselost

Kytice
- viděti ji - přátelství, láska
- viděti: radost, spokojenost.
- z květin vázanou dostati - vyznání lásky


[ Nahoru ]