Zvoleno písmeno: NNabídka
- do novin, rubrika sňatky - přijde ženich či nevěsta z neznáma
- v novinách ji čísti - obchod

Nabízeti
- někomu věc - vetešník do domu

Nabodnouti
- se na ostrou věc - střelná rána a bolest z ní

Náboj
- neprojednaná záležitost, která vybuchne hněvem

Nábřeží
- Blíží se záchrana, která tě vyvede z obtížné situace, do níž ses dostal svou lehkomyslností (6).
- viděti - chystej svůj odjezd

Nábytek
- kupovati - založíš vlastní domov
- prodávati - rozvod nebo osamocení

Náčelník
- viděti ho - dej se vésti cizí radou

Nadaci
- dostati - hledej protekci

Nádavek
- ke koupenému obdržeti - dar mnoho neprohlížej

Nadávky
- posměch, ubližování zažíti: nepříjemnost, spory s členy rodiny.

Nádeník
- býti jím - jistý zisk
- viděti ho - výdělek těžce vydělaný

Nádivka
- jísti ji - nejez nic sekaného v tomto čase, možnost otravy

Nádoba
- alabastrová nádoba - štěstí

Nádobí
- čistiti je - pokojná domácnost
- dřevěné - nouze
- kovové míti: dobrý sňatek, spokojenost.
- rozbíti: hádka.
- viděti: domácí rozepře.
- z výbavy rozbité - sváry manželské

Nádor
- viděti v sobě - majetek

Ňadra
- hubená - skromné příjmy
- hubená, žena sní-li o tom - neplodnost
- hubená, panna sní-li - nehodný život povede
- churavá, osypaná - bídný a krátký život
- masitá - mnoho synů
- masitá, sní-li o tom muž - dlouhá léta a bohatství

Nádraží
- : Nepříjemná návštěva nadřízené osoby (11)
- : nové podnikání, nový krok, nový životní úsek, nové, čerstvé a pevné rozhodnutí.
- být na něm: předpovídá cestu, která se co nevidět uskuteční
- čekat na někoho na nádraží: znamená zklamání, jehož se můžeš záhy dočkat
- nádražní restaurace: Vydáš se na obchodní cestu a navážeš nové známosti.(6)
- procházet se po něm: bude vám zprostředkováno poselství
- vidět: ohlašuje nečekanou návštěvu
- vidět: v životě nastupuje změna.
- viděti - odcestuješ nebo kdosi náhle přijede
- viděti: neočekávaná návštěva.
- vyjít z nádraží: naléhavé záležitosti čekají na vyřízení

Nahé
- býti sám jím - nic si z toho světa neponeseš, až zemřeš
- býti v trní - zlé pomluvy, osočení, trestní udání
- viděti v houfech - úpadek víry
- z rodiny viděti - bída

Náhrdelník
- drahocenný, z něhož by pouze perly vypadly - veřejná hanba
- drahocenný ztratiti - přijdeš o zaměstnání
- na sobě míti, zvláště perlový - důstojenství
- viděti nebo míti: sláva nebo štěstí.

Náhubek
- nositi - pozor na vlastní jazyk

Nájemné
- bráti - nezávislost peněžní
- platiti - starosti

Nájemník
- býti jím - poddanství

Nakupovati
- úspěch, výhra.

Nákyp
- míti nebo viděti - někdo se pozdraví z nemoci

Nalezenec
- viděti ho - vezmeš na sebe cizí starost

Námořník
- viděti ho - v koho doufáš, ten má mnoho děvčat

Napínati
- něco - zvědavost

Náplast
- zatím doufej jen a pouze ve výpomoc

Naplavenina
- viděti ji - pravda vyplavuje neřesti

Nápoj
- jedovatý píti - ponížení v chudobě
- jedovatý píti, až vlasy vypadávají - zchudnutí a těžká nemoc
- léčivý píti - vrátí se ztracený majetek i přátelé
- léčivý píti a průjem dostati - ztráta jmění následkem chybných rad
- léčivý píti jako zdravý člověk - potřeba náboženské obrody, i lakomost
- na vyhnání jedů z těla píti - pozbudeš strasti
- pozor na nepřátele.

Náprstek
- na prstu míti: marná námaha.

Náramek
- dostati: opětování lásky.
- na levé ruce míti - konej, co ti bylo svěřeno
- navléci: klidná láska.
- viděti nebo míti: úcty a vážnosti dosáhnouti.

Národy
- různé viděti - daleké cesty

Nároží
- u něho státi - býti bez práce

Náruč
- do ní padnouti - láska nebo shledání

Nářadí
- domácí nářadí - svatba
- ruční viděti: vyhlídka na výnosnou práci.

Nářek
- je to dobré
- mrtvého - veselost

Natírati
- něco na bílo: pronásledování.
- něco na černo: nemoc.
- něco na červeno: radost.

Náušnice
- míti - dobrý známý zbohatne

Náves
- viděti - přijedou komedianti

Návrat
- překvapení

Návštěva
- dostati ji - nemoc
- návštěvu dostati: nepříjemná situace nastane.
- návštěvu lékaře míti: výhoda a štěstí.
- navštívit někoho: nepříjemnost zažíti.

Nebe
- červené - válka nebo nepokoje
- do něho vstoupiti - smrt
- žebřík k němu - povýšení
- šedé - starosti
- jasné, čisté, modré viděti: mnoho přátel míti, ve svých záležitostech štěstí míti, objekt své lásky k oltáři vésti.
- mnoha mraky pokryté viděti: vrtkavost, nestálost.
- modré - pravda neznámého původu
- na něm slunce viděti: znamená vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti.
- otevřené - budeš vítán
- zamračené, rudé nebo temné viděti: mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným.

Necky
- nemilá práce
- obrácené - jiné místo

Nečas
- zármutek

Nehoda
- automobilová nehoda - V přenáhlení proneseš tvrdá slova, kterých později budeš litovat. (11)
- Vidíte se ve snu jako slavná osobnost, která slaví velké úspěchy a najednou, uprostřed přijímání gratulací se vám stane nehoda, při níž se fyzicky zraníte. Máte nejspíš velké cíle, ale bojíte se je realizovat, protože si uvědomujete zodpovědnost, která je s tím spojená. Zároveň máte strach ze selhání. Pamatujte ale, že kdo se bojí, nesmí do lesa!

Nehty
- delší než prsty - veliké peníze i moc
- ostré - vzorní podřízení
- s prstů spadly - zranění nebo smrt ve rvačce
- tuze krátké - všeho pozbudeš
- tuze krátké má žena - pozbudeš i cti
- zdobené - radost z prospěchu

Němec (Němci)
- viděti je - hádky

Nemoc (Nemocný, Nemocen)
- být - dostane se vám útěchy
- být nemocen - předpovídá starosti a těžkosti nebo nepříznivé vztahy s příbuznými
- býti - Vzchop se a nepovol! (2)
- děti - nepříjemné časy pro tebe a příslušníky tvé rodiny (21)
- navštěvovat nemocné - znamená radost a štěstí
- nemocné navštíviti - velká změna ve tvém životě, která způsobí zdokonalení (34)
- pro mladé lidi - znamená brzký a ne zrovna šťastný sňatek
- pro mladou dívku - dlouhý život v pannenství
- pro vdanou ženu - varování před přijímáním pozvánek na zábavy a jiné podniky, jež by mohly vyústit až v rodinné hádky a spory

Nemohoucnost
- sebe vidět - štěstí a radost v životě
- vidět někoho - rychlá pomoc v těžkých chvílích

Němý
- mluviti s ním - nedohodneš se ve své záležitosti
- viděti ho - sděl, co skrýváš

Nepřítel
- potkati: mnohé nepříjemnosti šťastně překonati.

Neptun
- viděti ho - povodeň

Neštovice
- býti bílými osypán - nález zlatých mincí
- býti černými osypán - smrt ohněm
- býti jimi osypán - nález peněz nebo drahocenností
- viděti nebo míti: peníze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijíti.

Netopýr
- chytiti: brzké uzdravení.
- viděti: znamená pochybný úspěch v obchodech.

Nevěsta
- nebo ženicha k oltáři vésti: znamená radost v duši.
- nebo ženicha viděti: věrnost i na dálku.
- utíkati viděti: znamená úmrtí.

Nevěstinec
- viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.

Neviditelnost
- Máte ve snu pocit, že jste neviditelní? Nejspíš ve skutečnosti něco skrýváte, nebo trpíte komplexem méněcennosti. I když vám neviditelnost umožňuje přihlížet nejrůznějším událostem, nezapomeňte, že byste neměli vidět to, co vám má zůstat skryto.

Nit
- přestřižená cizí rukou - smrt
- rozmotati: tajemství bude odhaleno.
- silná - pevné zdraví
- zamotati: tajemství dobře uchovati.

Noc
- symbol pro nebezpečí v oblasti nevědomí, vnitřní varování
- velké nebezpečí (30,88)
- bouřlivá - bouře odnese střechu tvého štěstí (49)
- být za temné noci na cestě - značí hrozící zlo
- jasná - budeš dlouho žít (14)
- jasná, hvězdná noc - noc věští dlouhý život ve zdraví a štěstí
- náhle končící - je předpovědí životní změny nebo starostí a těžkostí v podnikání
- pro zamilované sen o noci znamená - neporozumění a spory
- pro zemědělce - je znamením špatné sklizně a bolestných ztrát
- procházet se v noci - je předzvěstí neštěstí a smrti v rodině
- temná - vyhlídky na chmurné a těžké časy
- tmavá - nepříjemné hádky s příbuznými (17)
- ustupující - zlepšení životních podmínek
- v noci choditi - klam (67,76,88)

Noclehárna
- v ní bydleti: zchudnouti.

Noha (y)
- dřevěnou míti: změna ke zlému.
- jinému líbati: změna v milostném vztahu.
- křivé míti: pohrdání, opovržení.
- mdlá, že nemožno jíti - překážky
- muří noha, viděti ji - uhrančivý člověk
- mýti si: nestřídmostí onemocněti a pak litovati.
- nemocné míti: podporu v obchodech získati.
- o dřevěné noze choditi - penze
- oteklou míti: štěstí, radost.
- špinavé míti: ošklivá nemoc hrozí.
- ploché míti - odlož cestu
- podraziti někomu nohy - budeš zaskočen, máš-li soud, prohraješ
- si zlomiti: pro neštěstí býti litován.
- silnou míti: štěstí, radost.
- viděti bez těla: do nebezpečí se dostati.
- zraněnou míti: neštěstí.

Nos
- dlouhý míti - všetečnost, vyzvědačství
- jako zobák - sobectví, vyděračství, chytré okrádání
- tlustý míti - budeš lidem nesympatický
- zacpaný míti - spory

Nosítka
- opilství nebo úraz, též operace

Nůše
- malý výnos tvé živnosti

Nůž
- výraz primitivního a nebezpečného výbuchu síly, většinou lze vyložit sexuálně
- bez špičky - marné úklady
- brousit: znamená hádky a spory
- brousiti - spor
- brousiti: zpytuj se a poznáš své chyby (19)
- dostati dárkem: nečekaně se smíří s tebou nepřítel (47)
- kapesní nůž - chudoba
- kapesní otevřený - pozor na cestu sebekratší
- koupit nůž: je předzvěstí nenadálých návštěv
- koupiti: najdeš něco (39)
- krájeti s ním: budeš chválen pro svou opatrnost (26)
- nalézt nůž: věští dobrou práci
- nalézti a zvednouti - radost v rodině
- nalézti: klepy ti způsobí velkou škodu (36)
- neúspěšně se pokusit pořezat se tupým nožem: nezdařený záměr
- nůž a vidličku vidět: dostanete pozvání nebo sami někoho pozvete
- ostrý: trápení a rozkolísanost
- poranit se nožem:je předzvěst domácích hádek a sporů, rovněž varováním před ztrátou dobrého jména
- pořezat se jím: čeká vás klam nebo zklamání
- připravený ke krájení: znamená bídu
- rezavý: děl se s jinými o své radosti (26)
- sám se říznout: není dobré být člověku samotnému (24)
- uhodit jím někoho: je znamením tvého neslušného chování
- vidět ho: znamená manželské hádky a spory, pro zamilované nůž symbolizuje rozchod a smutek
- vidět velký zabijačkový nůž: varování před nebezpečím
- viděti: značí rozchod
- zabodnutý - vražda
- zavřený - pokoj
- zlomený: věští nezdar všech předsevzetí
- zrezivělý nůž: znamená neuspokojeni v manželství

Nůžky
- rozdvojení


[ Nahoru ]