Zvoleno písmeno: BBába
- čarovati - zlé i dobré
- hladiti bábu - nepředstírej neštěstí
- na koštěti - zlé uhranutí
- na porodní zvoniti - v domě bude nutná rychlá pomoc
- porodní u těhotné viděti - dlouhá nemoc v domě
- porodní viděti: nemoc, též smrt
- trhovou viděti - značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá

Babička
- viděti ji: dobrá rada zapotřebí

Bábovka
- jísti ji: dobré časy a příjemné žití

Bačkory
- na nohou roztrhané - dlouhá cesta, veselost i radost

Bagoun
- jím býti - duševní porucha
- viděti ho - zasnoubení

Bahno
- do něj šlápnout - nepříjemnosti
- nebo močál viděti a v něm choditi - namáhavá práce bez výsledku
- skrze něj jíti - zlé časy
- válet se v něm - chraň se zlé společnosti!
- viděti - pohlavní nemoc

Bakchus
- aneb bohyně viděti - špatná úroda vína

Bál
- na něm být - pohřeb
- na něm tančiti - čeká tě vážná známost nebo malé dědictví
- účastnit se ho: znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání.

Baldachýn
- pod ním státi: úcta a vážnost.
- stojíš-li pod ním - čest
- viděti - dobrá naděje

Balet
- viděti: klamání a podvod.

Baletka
- budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti

Balíček
- nalézti - pozor na hloupé vtipy
- zahoditi - ztráta přítele

Balík
- odesílati nebo zahoditi - ztráta dobrého přítele
- sukna nalézti - zisk někdo tě darem obleče,

Balkón
- najdeš milou osobu
- na balkóně státi - úspěch tvůj rychle pomine
- na něm státi: opětování lásky.
- viděti - znamená nezdar

Balón
- letící viděti - naděje rychle uletí
- viděti: neštěstí na obzoru.
- vystupovat viděti - vrtohlavce poznati

Balšám
- kvést viděti - zdraví

Balzám
- kvete-li - znamená stálé zdraví
- mazati se s ním - nastane ti starost,
- míti: zasloužit si chválu.

Bandity
- viděti: pronásledování.

Báně
- na věži - nemysli si sám o sobě příliš vysoko
- na věži s křížem - modlitbou mysli výš

Bankovky
- dostati - toužíš, ale marně. Zbav se touhy

Banku
- viděti: klidnýživot vésti.

Barák
- roztrhaný viděti - budeš mít prázdniny, volno

Barchet
- kupovati - brzká změna

Bárka
- menší cesta

Barva
- bílá - radost
- černá - smutek
- šedá - vdovec, vdova
- hnědá - samota a opuštění
- jasně fialová - duševnost, účinná láska k bližnímu
- jasně žlutá - klidný život
- jasně zelená - veselá příroda
- křiklavá - výbuchy všeho nehezkého
- míti - naplněnou kasu dostati
- modrá - důvěřuj ve vyšší moc
- oranžová - šťastná láska
- růžová - krásné příští
- s ní se natírati - býti obelhán
- stříbrná - šediny stáří
- světle červená - láska
- temně fialová - pokání
- temně žlutá - pomsta
- temně zelená - nebezpečí
- tmavě modrá - moudrost
- tmavočervená - zášť a hněv
- tříti - dobrý zdar tvého obchodu
- zlatá - dobré hmotně zaopatření
- ztratit v obličeji - očekává tě nemoc

Barviti
- sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře

Barvu
- roztírati: dobré obchody.

Basa
- beze strun - málo peněz
- hrát slyšeti - spokojenost s radostmi
- hráti na ni - velká žízeň
- rozbitá - sváry
- sama bručící - velká hádka s tchyní
- viděti - hádka
- znějící - v budoucnu štěstí tě očekává

Báseň
- čísti - časem mrhání, též staromódnost, rovněž spokojenost

Basista
- slyšeti zpívati ho - velká pitka, též hádka

Básník
- mluviti s ním - návštěva muzea a starých památek
- viděti ho - doba tě už přežila

Baterku
- viděti: tajní nepřátelé.

Báti se (něčeho, někoho)
- báby - vycítíš to správně
- boha - dobro
- ženy - nečisté svědomí, domácí sváry
- muže - rovněž nečisté svědomí
- neznáš-li důvod proč - buď opatrný před nepřáteli
- pána - poctivost
- sluhy - nepoctivost a krádeže

Batoliti se
- nikam to nepřivedeš

Bavlna
- menší zisky od chudších
- Bavlněné zboží či jiné věci - nejistota
- bílé barvy nalézt - bohatství
- černá - smrt
- červená - nemoc
- žlutá - nemoc
- množství ve skladu - bohatství, užitek a dobro
- přísti - dalekou cestu
- přísti ji - podnikneš cesty do dalekých krajů
- roucho - menší dědictví
- tkáti nebo přísti: zisk.
- v žokách - bohatství

Bavlník
- keř viděti - jest velmi dobře
- viděti: bohatství.

Bazalka
- kvésti - zdraví, síla, radost

Bazén
- koupat se v něm - předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu

Bazilika
- v ní bydlet či jen ji viděti - očekává tě žalost a zármutek

Bazilišek
- viděti - starost a velký zármutek
- viděti ho - tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele
- viděti: zármutek, truchlivost.

Bažant
- nová láska
- chytnouti ho - do srdce se ti vloudí láska jiná, později i svatba
- jísti - ctěn býti
- jísti ho - míti čest

Bdíti
- ve spaní - starost a pronásledování

Bedna
- míti, či viděti plnou - bohatství
- plná - dar
- prázdná - chudoba, starosti
- prázdná - rozbroje, mrzutost

Bednář
- viděti ho - hojná úroda

Bedra
- hubená - starost o živobytí
- mokrá - mnoho dětí
- přeťatá - zármutek
- silná míti - vítězství v zaměstnání neb při soudní při
- veliká - zdravé děti
- zemdlená - žalost

Bedrník
- známost se sládkem, též radost z povýšení

Běhati
- o závod - veliká námaha

Běhavka
- míti ji - vyprázdnění úspor

Bělice
- pojídati ji - tělesný neduh

Bělidlo
- aneb běliče viděti - budeš ospravedlněn

Bělmo
- na očích míti - zármutek

Beran
- beranů mnoho - dočasný dohled nad velikým majetkem
- černý - příčinou špatného žití je tvá povaha
- stažený - smrt v domě
- starého nalézti - trvalejšího zaměstnání se domůžeš
- viděti běžícího - radost
- viděti ho - budeš povýšen
- vyhublý - smrt

Beránek
- míti - pokoj a útěcha
- nalézti - budeš mít dočasné zaměstnání
- skákati viděti - na dětech míti radost
- viděti - náklonnost k tanci
- viděti beránky které se pasou - strach a hrůza
- zabíti - nemilosrdenství
- zabitý - zarmoucení v rodině
- ztratiti či prodati - ztráta zaměstnání

Berla
- biskupská - čest
- žebrácká - chudoba, ponížení, škoda a ztráta
- nalézti ji - neštěstí
- nemocniční - nemoc
- více berlí - neštěstí

Berle
- na nich choditi - špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého
- o ní se opírati - trápení, nemoc
- s ní tlouci - vítězství nad druhými, užitek
- viděti aneb míti - nemoc

Besídka
- v ní sedět - sejít se s milou osobou aneb přemýšlení o ní
- viděti ji v zahradě - očekává tě radost

Betlém
- jeruzalém či betlém viděti - zbožná pouť, prosba za někoho

Bez
- květ - starost
- strom - nemoc
- trhati - velkého věku se dočkáš
- viděti v květu - nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení

Bezinka
- veselá zábava

Běžeti
- a cíle dosáhnouti - vše se zdaří
- a cíle nedosáhnouti - vše se zdaří jen těžko
- a k cíli přijíti - tvé žádosti dojdou vyplnění
- a nemoci se vyhnouti - veliké namáhání
- a padnouti - nezdar v započaté práci
- a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého
- a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého
- a z místa se nepohnouti - bez účinku se namáhati
- běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš - značí neduh
- nahý - tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny
- několik osob za sebou - hádka a starosti
- před zvířetem - nepřátelství
- s vozem - nesnáz
- sám sebe viděti - ztráta jmění

Bible
- šťastné manželství

Bič
- šlehati - daleká cesta
- práskati: upřímností přátele získati.
- ruce zdvižený viděti - pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti
- viděti - bude ti pomluvou na cti utrháno,

Bičování
- zle

Bída
- býti bídný - strastiplné dny
- připravovat bídu někomu - dluhy
- velkou bídu viděti - opovržení
- velkou viděti: opovržení, pohrdání.

Bidlo
- na prádlo - čeká tě zdlouhavý spor
- něco podpírati - zdlouhavý proces

Bílek
- vaječný pití - závislost z daru

Biskup
- žehnající - síla tě doprovází
- husu jísti - veliké štěstí
- při pohřbu viděti - velké neštěstí
- při službách božích viděti - dobrá novina
- s ním mluviti - šťastné pořízení v počínání
- sedět viděti - proces
- viděti - v milosti býti u vzácné osoby
- viděti ho tančiti - vzejde ti škoda na dobytku
- viděti: přízeň od vysoké osoby.

Bíti
- dostat od obyčejné osoby - ta osoba může dopomoci k majetku
- někoho - láska a různice
- od osoby dostat, která je úřadem vysoká - nález pokladu
- se s někým - velká námaha
- se s více cizími lidmi - pomluvy
- svou ženu - nevěra

Bitva
- do bitvy táhnouti - s úřadem míti co do činění
- do bitvy vésti - radosti se dočkati
- námořní, viděti ji - chlapci nevěsta a dívce ženich nevěrný bude
- vojenskou na pevnině viděti - budeš míti potěšení

Bláto
- na oděvu - hanba
- samo - vše zlé
- v ulicích či na poli viděti - nezdar, bída a zlá novina

Blázen
- bláznivou ženu spatřiti - mrzutosti a hádky v domě
- bláznovství tropiti - nemocnému dobře, zdravému mrzutost
- býti - vyznamenání
- jej viděti - návštěva nepravdivého člověka
- jej viděti a mluvit slyšeti - budeš oklamán
- sebe sama viděti - značí dlouhý věk
- viděti blázny - ovládnutí svých vášní
- vysmívati se bláznům - pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti

Blázinec
- v něm se nacházeti - dostaneš se na vyšší místo
- viděti - velké štěstí

Bledý
- býti: znamená nemoc.

Blecha
- bleší cirkus viděti - návštěva z vyšších míst
- chytati - těžká honba na cosi, nepokoj
- míti blechy a býti jimi pokousán - štěstí a bohatství
- mnoho míti, jimi trápen býti: neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze.
- mnoho spatřiti - velký zármutek
- na vlastním těle chytati: své nepřátele překonat.
- od ní poštípán býti - blízká výhra
- skákat viděti - výlet, dobré počasí
- viděti blechy - není dobře
- viděti skákati - skrze nepravé zprávy budeš znepokojován
- zjeví se - obdržíš dopis

Blesk
- nenadálá příhoda, zisk a štěstí
- blýskání viděti - shoda v nějaké při
- když jej vidíš - křik a smutek
- když zapálí - svržení
- trefí-li blesk do hlavy - ztratíš jmění a snad i život
- viděti, když uhodí - mrzutost
- viděti: nesvornost, hádka, nepříjemnost.

Bližní
- viděti ho - není každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá

Blouditi
- kamsi dolů - bude zle
- nahoru - bude dobře
- rovně - zlé i dobré
- v lesích a údolích - zle
- v polích - dobře

Bludička (Bludičku, Bludičky)
- viděti - zlé znamení, někdy mrzutost
- viděti a za ní choditi - nechat se svést

Bludiště
- labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti - dlouho trvající starosti
- Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokoušíte vyřešit nebo co v jeho středu hledáte.
- po lesích, lukách a polích - dobré časy
- skalní, údolím a roklinami blouditi - zlé časy
- zahradní a v něm se procházeti - zapleteš se do zlých okolností, zmatky
- zase z něho vyváznouti - odstranění všech překážek

Bluma
- na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bob
- jísti - hrozí ti nebezpečí i neduh
- na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí

Bobek
- kozí - nezajímej se o to, je to nepatrnost
- kozí sbírati - mnoho zbytečných starostí, raději spoř

Bobkový list
- keř viděti - nenadálé cti dosáhnouti
- někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový - vděčnost
- sen o něm u ženy - náhlý porod
- trhati - odejmout někomu dobrou naději
- věnec obdržeti - naděje na brzké povýšení

Bodat
- zbloudit

Bodláčí
- viděti - protivenství
- zalévati - nevděčníku prokázati dobro
- zasaditi - způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti

Bodlák
- na poli - neúroda
- viděti - tvými přáteli jsou lidé neupřímní, též nepoctivost
- viděti: zrada.

Boháč
- býti - chudým dobře, boháčům pronásledování
- jím býti - značí chudobu
- viděti aneb s nimi obcovati - dobrodiní
- viděti ho ve snu a s ním mluviti - tvé záležitosti se zdaří, též pýcha

Bohatství
- míti - nebezpečenství

Bohoslužba
- pokoj v mysli
- navštíviti nebo slyšeti: obtížnou práci dostati.

Boj
- boji přihlížeti - smířiti se s nepřítelem
- bojovati s dravci - zlé vášně
- nebo půdka, býti přítomen - smíření
- s divokým zvířetem a zvítěziti: od velkého nebezpečí zachráněn býti.
- s divokými zvířaty vésti a zvítěziti - vyvázneš z nebezpečí
- sám bojovati: do sporu se dostati.
- sám s někým bojovat - přijdeš do hádky
- z boje utéci - někdo ti přinese radost
- zůčastniti se: usmíření.

Bojovati
- do rozepře jíti
- a zvítěziti - s velkým namáháním si polepšiti
- na koni - dobrý sňatek
- s divokými zvířaty - ochránit se před velkým nebezpečím

Bok
- mít zraněný - zármutek a ztráta dětí
- veliký a silný - brzká svatba a děti

Bolest
- bolavého se viděti - velmi milován býti
- cítíš-li v sobě - nepřízeň
- cítiti - nesnáze přemoci
- ve snu tě bolí hlava nebo prsa - čeká tě menší nemoc
- vidíš-li na jiném - šťastně přečkáš nehodu

Bonbón
- jísti bonbóny: neužitečná vydání

Bordel
- viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.

Borovice
- přináší dobro samoty, ia radost
- viděti vysokou a urostlou - budeš míti velkou radost

Borůvky
- zrazená láska
- jísti: skromná budoucnost.
- na keři - touha po slasti
- v lese trhati a jísti - budeš zrazen v lásce

Bos
- běhati - zhubnouti na těle a neštěstí
- běhati: tělesná slabost.
- bosýma nohama běhati - překvapí tě neočekávané štěstí

Boty
- cesta
- červené - získáš nevěstu krasavici
- chlupaté - bohatá nevěsta
- juchtové boty nositi - mokré sklepní povolání, či v kanálu, ve vodě
- lakové obouvati - falš, i nevěra
- žluté - pozor na chorobnou nevěstu
- nové kožené - zisk a peníze
- roztrhané - sejdeš z cesty
- si obouvati - jistá svatba
- tlačí-li tě a jsou zablácené - nemoc
- ukradené - cizoložství
- ukrásti - dobrý zdar v podnikání
- zamazané - dočkáš se pomluv po cestě, ale i u cíle
- ztratiti - bratr nebo sestra ti zemřou

Bouda
- jarmareční viděti - různice
- neb sklep na víno viděti nebo v něm býti - různice, ale i žárlivost
- psí viděti - čeká tě ponížení
- s trhovým zbožím viděti: výhra, zisk.

Boule
- míti - staneš se pánem gruntu a polností
- míti bouli: pozemek obdržeti.
- míti na celém těle - nepřátele
- na těle míti - znamená nepřátele, též úraz

Bourec
- bource pěstovati - příprava

Bouře (Bouřka)
- nástrahy
- od ní býti překvapen - domácí mrzutosti
- špatné zprávy.
- před ní se skrýti - ujdeš nástrahám
- před ní utíkati - nebezpečí
- při ní pod stromem státi - můžeš lehce zahynout z neznalosti
- stromy vyvracet viděti bouřkou - velké neštěstí tě mine
- Velká bouře je přímo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši.
- velkou slyšeti aneb viděti - dobrý zdar tvému obchodu
- viděti - zlá nehoda

Boží umučení
- viděti obraz - radost v rodině

Brada
- dlouhá - pro muže značí bohatství, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů
- dlouhá tak, že z ní až vousy padají - úplné schudnutí
- šedivá - hanba
- holou mít - starost
- hubená - není dobře
- tlustá - dobře
- vidí-li žena svou bradu s velmi dlouhým vousem - značí to smrt manžela
- zrzavá - faleš

Bradavice
- bohatství
- aneb kuří oka - úmrtí

Brambory
- jísti - nedostatek
- kopati - namáhání
- kopati: úsilí, námaha.
- okopávati - práce, námaha
- v květu - radost v rodině

Brána
- nečekaná návštěva, též změna života
- široká - zlý život
- na pole - zapomenouti nějakého dluhu
- násilně ji otevříti - do zajetí se dostati
- uzoučká - konec života
- viděti: ztráta a nemoc.

Brandýř
- viděti ho neb býti holen - klevety

Brány k vláčení
- upravení poměrů pro budoucnost

Bratr
- ( též bratranec) - přátelství proti nepřátelům
- loučiti se s ním - budeš truchlivý
- loučiti se s ním: konec zármutku.
- plovoucího ve vodě - znamená dlouhý a šťastný život
- umře-li tobě - ztratíš nepřítele
- viděti zesnout ho: znamená ztráta možného nepřítele.
- vidíš-li ho umírati - zbavíš se nepřátel

Bratrství
- značí vzájemnolu podporu z cizích kapes
- v pití - politické schůze

Bratři a Sestry
- mluviti - starost, protivenství
- mrtvé viděti - smrt nenechá na sebe dlouho čekat
- viděti - radost, štěstí

Brázda
- jí orati - velký zisk v budoucnu
- na poli - bohatství, štěstí
- ubírati se jí - čeká tě veliké štěstí
- v ní upadnouti - překážky

Brčál
- viděti nebo trhati: věrné přátelství.

Brdo
- v domě míti - zisk

Brk
- bílý míti: od falešného podezření očištěn býti.
- jím psáti: brzká dobrá zpráva.
- z husy neb jiného ptáka - radost v rodině

Brnění
- míti na sobě - před nepřítelem se chrániti
- nositi - odvod nebo známost s vojákem
- nositi: hněv Vám přinese mnoho nepříjemností.
- pancíř viděti - opatrně sobě počínati
- svlékati - konec námahy
- viděti rozlámané . ztráta, škoda

Brnkačku
- viděti nebo na ní hráti: se závistí mět co dělat.

Broditi
- se ve vodě, čistá-li - vše dobré
- se ve vodě, špinavá-li je - vše zlé

Brokovnice
- nabitou ji viděti - hádka ve společnosti

Broky
- nepřátelství

Broskev
- chápat jako sexuální symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky
- máš pocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydržíš-li, tato ztráta se smění na zisk … 37
- – Štěstí a úspěch v každé činnosti 34, 82
- – trhat a jíst: úspěch, dobrá budoucnost
- vše nemilé
- zakusíš pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk
- Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě. … 37
- znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání, mimo tento čas pak marné snahy
- BROSKVOVÝ KVĚT - naděje
- darovat: hledejte a najděte novou známost
- darovat: Jsi všeobecně oblíbený
- DAROVATI - budeš dobře přijat v nové společnosti
- darovati - dobře uvítán býti
- Darovati - dobře uvítán býti
- DAROVATI - dostane se ti příznivého přijetí ve společnosti
- dostat: někdo se bude snažit vás podvést
- JÁDRO - jíst: Setkáš se s tuhým odporem
- JÁDRO - nalezneš tuhý odpor
- JÁDRO JÍSTI - někdo tě oklame
- JÁDRO KOUSATI – děláš si nemilé známosti … 23, 88
- je vám nabízena: máte co dělat s miláčkem žen
- jedení broskve – znamená chorobu dětí, neúspěch v podnikání a očekávaných návštěvách hostů
- jíst – radost a zdraví
- Jíst je: znamená vážné, avšak přechodné zdravotní potíže
- jíst: milostný vztah bere váš partner vážněji, než je vám milé
- jíst: Potkáš se s neobyčejným stvořením
- JÍSTI - onemocnění bohatého
- JÍSTI - setkání a sblížení s milou osobou
- Jísti - výstraha před nemocí
- kvetoucí vidět: sklony k marnivosti
- NA STROMĚ - upadneš v pokušení
- NA STROMĚ VIDĚTI – přijdeš do nesnází … 2
- nabízet: jste miláčkem žen nabízet: jste miláčkem žen
- někomu dávat – sympatická známost
- PECKU ROZBÍJETI - namáhavá práce
- pěstovat nebo zasadit: dosáhnete vysokého postavení
- prodávat: materiální těžkosti vás přibrzdí
- ROZLAMOVATI - dobré majetkové poměry
- shnilá: znamená nepěkné zklamání v lásce
- trhat – flirt
- trhat: Dostaneš se do pokušení
- trhati - dobré peněžité postavení dostati
- TRHATI - nesnáze
- Trhati: do dobrého peněžitého postavení se dostati
- utrhnout ze stromu nebo setřást; jste v lásce nedočkaví
- vidět aneb je jísti, štěstí, radost a zdraví
- vidět je na stromě – dosáhnutí touženého cíle
- Vidět je růst: signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství
- vidět: smíte jednou ochutnat více ze sladkých plodů lásky
- VIDĚTI - nemožná přání
- viděti aneb jísti - štěstí, radost, zdraví
- viděti na stromě - dostaneš se do nesnází
- zavařovat: Majetek budeš schraňovat
- zkažené: jsou znamením brzké choroby u dětí

Brouci
- mnoho svárů v domě
- a krev - nejezdi nikam
- štípají-li - rvačka

Brouk
- svárlivý a ničemný člověk se blíží
- viděti ho - zloděj nablízku

Brousiti
- něco brousiti - mrzuté hádky

Brus (Bruska, Brousítko)
- klevety
- velká radost
- míti na dvoře a brousiti na něm - pomluvy, klevety a mrzutosti

Brusič
- šlejfíře viděti - s potměšilou osobou do hádky přijíti

Brusinky
- vše dobré přijde k vám

Brusle
- liché touhy, marné toužení
- jezdíš na nich - marná snaha

Brvy
- Brvy vypadávati viděti - churavos

Brýle
- domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou
- míti - čestné postavení
- míti nebo používati: ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se.
- nositi - měj se před falešnými přáteli na pozoru
- nositi: opatrnost před přáteli.
- si nasazovati - výnosné zaměstnání
- sobě koupiti - chtějí tě ošidit

Břečka
- Břečku píti - výlet na venkov

Břečťan
- straromládenectví, osamělost
- jinak viděti:štěstí, láska, přátelství.
- na stromech se pnout viděti - falešné přátele
- na zdech viděti - utvrzení v započaté známosti
- na zdi viděti: upevnění vztahů.
- viděti - štěstí v lásce
- vidíš pnoucí se - tvého přátelství chtějí dosíci dolézavostí
- z něho věněc víti: věrného přítele míti.
- z něj věnec plésti - věrný přítel

Břeh
- u něho odpočívati - štěstí a spokojenost
- u něho se procházeti - do nebezpečí se vydávati

Břemeno
- znamená těžkou práci
- jím obtěžkán býti - brzké ukončení tvého řízení
- na bedrech nésti - starost, povinnosti, těžký úkol
- sundati - dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří

Břicho
- bolení břicha - zármutek v domě
- co roste - čest
- malé a hubené míti: zdlouhavý soud.
- máš-li malé a hubené - dlouhotrvající proces
- máš-li prázdné - ztráta
- máš-li velké - zámožnost
- míti malé - špatná pře
- oteklé míti: znamená neštěstí a nepříjemnosti.
- průjmem břichu uleviti - zbavení starostí
- rozřezané míti - ztráta
- splasklé - smrt příbuzného, též útrata
- tlusté - majetek
- veliké míti - blahobyt
- velké míti: zámožnost.

Břitva
- měj se na pozoru
- viděti hodně ostrou - buď velmi opatrný

Bříza
- panenství, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti
- břízový háj viděti - štěstí
- useknouti ji - škoda

Buben
- cesta
- klepy budou rozneseny
- na bubny tlouci - v rozepři se dobře hájiti
- slyšet - noviny
- slyšeti na bubny tlouci - do opravdové hádky přijíti
- slyšíš-li - špatná pověst o tobě bude rozšířena

Bubeník
- jak utíká - oheň nebo výbuch

Bublina (y)
- mýdlové bubliny - fantastické plány do budoucna
- z mýdla - krátkého štěstí užívati

Bučení
- slyšeti dobytek bučet - neštěstí

Budíček
- slyšeti - svou liknavostí propásneš štěstí

Buditi
- někoho - buď opatrný, hrozí ti nebezpečí

Bůh, Bohyně
- hovořiti slyšeti: radost.
- chváliti - nemoc a utrpení
- chváliti ho: trápení.
- jeho ruce po sobě vztahovat viděti - požehnání, štěstí, bohatství
- s ním mluvit - velká radost
- slib bohu učiniti - velké štěstí a spokojenost
- viděti - radost a útěcha
- viděti ho, s ním mluviti: starosti a zármutek.
- vzývati - radosti se dožíti
- vzývati ho: radost.

Buchty
- péci - dozvíš se o sobě milé řeči
- s mákem jísti - dědictví nebo výhry
- s povidly - mámení lásky
- s tvarohem - žaludeční nemoc
- veliké viděti a jísti - dobré přátelství a štěstí

Buk
- dej si pozor na úraz

Burza
- jako dům viděti: Obchody dělati, jistota v podnikání.
- viděti: hodněštěstí míti.

Buřty
- dělati - zbohatneš
- jísti - úspora peněz

Buvol
- vidět běžeti divokého - přijde do domu nemilý host
- viděti - velký zisk
- viděti: velká ztráta.

Bůžek
- klaníš-li se mu - budeš velice pokořen
- viděti ho - zfalšovaná pravda

Býk
- běží-li - čeká tě cesta, ale i pronásledování
- pásti ho - statek a kapitál
- s krávou - dočkáš se manželství
- viděti - hostina

Byliny
- hledati - o své aneb jiného zdraví pečovati
- jísti šťavnaté - prospěch, zisk
- mladé zalévati a opatrovati - dobré vychování dítek
- trhati - zdraví
- voňavé - konec neštěstí
- voňavé míti - marnivost

Byt
- bohatě zařízený - bezstarostné stáří
- čistiti - čistota = základ zdraví
- čistiti v bytě - návštěva
- hezký - jistá budoucnost
- měniti - překvapení, ale i smrt
- provětrávati - nemoc
- úzký a těsný - nesnáze hmotné, nemilé věci
- v nepořádku - blíží se nemilé věci
- v ohni - veliký výstup, hádky a soužení
- zatopený - pocítíš pro lež a lhaní mnohé úzkosti

Bytost (i)
- nadpozemské bytosti v zeleném nebo červeném či jiném světle - zlo
- nadpozemské bytosti viděti v modrém, růžovém nebo zlatožlutém světle - dobro

Bzikání
- slyšeti - touha po manželství

Bzučení
- slyšeti - zlé pomluvy


[ Nahoru ]