Zvoleno písmeno: CCar
- viděti ho - zaniklé věci

Cáry
- míti na sobě - přijdeš do špatných poměrů, bída

Cavyky
- milostné dělati - úraz

Cediti
- špatné finance

Cedr
- v rozumnosti je dobro a pravda
- listy trhati - uštknutí hadem nebo včelou
- viděti strom - povýšení

Cedule
- dělati - cesta
- lepiti ji - změníš svůj stav
- vidět ji viseti - změna v rodině
- viděti - značná překvapující novinka

Cela
- celu vězeňskou v domě stavěti - těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer
- hořký jísti - buď opatrný, jinak ti hrozí smrt
- jísti a chutná-li - přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk
- jísti a nechutná-li ti - značí pravý opak
- kopati ho nebo sázeti - změníš povolání
- nezralý jísti - znamená krátkou radost a zármutek zároveň

Celovati
- čerta - pěkné nadělení
- žhavé železo - úraz
- kata - budeš obdarován od cizího člověka
- milenku - smíření se s nepřítelem, též starost
- studený kámen - pohřeb
- svého přítele - hojný užitek

Cement
- rozsypati - hádky
- vidět ležeti - nesnáze s úřady

Centimetr
- drobná práce
- jím měřiti - malichernosti

Centýř
- nositi - potlačení

Cep
- vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého
- sny o cepu - dosáhneš užitku namáhavou prací

Cesta
- bludná cesta - od zlého člověka budeš pronásledován
- jeti jí koňmi - trvalé štěstí
- kamenitá - bědný život
- konati cestu - mrzutostem ujíti
- kráčet po blátivé cestě - zármutek a pomluvy
- křížová cesta - nemáš pevné odhodlání
- na pěkné se procházeti - štěstí a radost
- plná jam - číhá na tebe nebezpečí
- úzká - starost, zármutek
- v zelení - dobré naděje do budoucna
- vidíš-li cestáře cestu zametati - z nouze ti pomůže dobrý přítel
- zahrazená z obou stran - vzdej se svého úmyslu

Cestovati
- důležité podnikání
- mnoho přemýšlení
- ozbrojený s kordem - do stavu manželského vstoupiti
- pěšky - odložení důležitých věcí
- s mečem - návštěva veselky
- se společností - dostaneš se do cizích řečí
- ve společnosti - bude se o tobě mluviti
- ve vlaku nebo ve voze - změna
- ve voze - stálé štěstí

Cibule
- slzy
- hromada, kopec - židovská návštěva
- jísti - do zármutku upadnouti
- jísti ji - potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině
- pečivo cibulové jísti - lékaře nepotřebovati
- vařiti - chudoba
- viděti - hádka nebo odkrytí nějakého tajemství

Ciferník
- čas běží a mění vše i tebe

Cifry
- psáti - zbohatneš
- vymazávati - dluhy

Cihla
- cihlovou chatrč viděti - námaha a práce
- dělat aneb pálit viděti - nepříjemné vydání
- dobře vypálená - peníze
- ji dělat či voziti - svou pílí dosáhneš velkého majetku
- ji najíti - dostaneš se nevědomky k menšímu majetku
- nevypálené cihly - dej pozor, abys nepropásl užitek
- špatně pálená a nerovná - čekají tě nepořádky
- viděti cihelnu - hojný majetek získáš prací
- viděti cihláře při práci - příjemná návštěva

Cíchy
- aneb povlečení na peřiny koupiti - brzké oženění
- čisté - dobré znamení
- nečisté - zlé znamení

Cikán
- Cikán s houslemi - zrádné sliby ti kdosi našeptává
- cikánka a od nich si nechat hádati - zmařené naděje
- jej viděti a mluviti s ním - nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování
- s basou - pitka
- s cikánkou viděti - ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost
- slyšeti na cimbál hráti - svatba či zasnoubení v domě

Cikáně
- viděti cikáně - náhlá ztráta nepozorovaná

Cikánka
- hádající z ruky - čeká tě velká příhoda
- kouřící - pozor na oheň
- objímaji ji - velká škoda
- tančící - podnik se nezdaří
- usmívající se - nepředvídaná žalost v kruhu rodinném

Cín
- zisk a obchod
- cínové náčiní - založíš domácnost
- s ním pracovati - budeš potěšen
- viděti - nemoc

Cink
- na oku míti - špatné vyhlídky

Cinkání
- slyšeti - veselý večer

Císař
- a krále viděti - mnoho štěstí míti
- s ním mluviti - vážnost míti
- viděti ho a mluviti s ním - zisk
- viděti řády zdobeného - soudní spory

Cisterna
- viděti ji - nebezpečenství a záhuba

Citera
- děvče hrát viděti - budeš milován
- hráti na ní - býti příjemný
- na ni hráti - příjemnost

Citróny
- cizina
- vytlačený býti
- jich mnoho viděti - usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede
- jísti aneb viděti - spokojenost, dobře se ti povede
- jísti neb vymačkané - spory a soudy přináší
- kvésti viděti - v cizí zemi ustanoven býti

Cizoložství
- nepokoje v manželství
- pokušení odolati: vítězství nad nepřítelem.
- prováděné za dne - dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví
- spáchati: znamená velkou hádku.

Clo
- platiti - nemilé vydání
- platiti - nenadálé vydání

Cop
- značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování
- míti - straníš se novot
- sobě plésti - manželům dobře, jiným zle
- ustřihne ti někdo - ostuda
- viděti neb nositi - milovati staré věci

Cucati
- cíp duchny či jiný předmět - dbej, aby tě chlípnost nezavedla

Cukr
- sladký pokrytec nablízku
- cukernatění - šťastná zvěst
- darem obdržeti - lichocením trápen býti
- jísti - mlsným býti
- jísti - sladká láska
- míti neb v bednách viděti - tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec
- sekati - lásky konec
- tlouci - lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází

Cukrárna
- pozvání
- v ní býti - nemoc žaludku
- viděti - dlouhou chvíli míti

Cukrář
- kuplíř nablízku

Cukrátka
- jísti - lichá zábava aneb čtení
- kupovati - peníze promarniti

Cukroví
- jísti - tvé přání se časem vyplní
- v cukrárně kupovati - dojde tě milé pozvání

Cukrovinky
- jísti - dobré poměry

Cvičení
- hromadná viděti - sváry

Cvoček
- do boty zatloukati - mrzutá cesta
- v noze - nevěrnost

Cvrček
- nevděčné noviny
- cvrčků mnoho viděti - zlé klepy a sváry v rodině, v domě
- slyšeti - štěstí
- slyšeti cvrkati - neduh nebo zhoršení nemoci
- štípne-li - utrpíš škodu

Cyklista
- expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr
- na hlavě - slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš
- starost, nemoc, smrt


[ Nahoru ]