Zvoleno písmeno: OObálka
- roztrhati ji - důležitá zpráva
- viděti ji - tajemno

Občerstvení
- občerstviti se po chůzi - dovolená, též nenadálá

Oběd
- chystati - při vaření tě cosi zdrží
- jísti sám - staromládenectví, staropanenství
- jísti v družině - výlet nebo schůze
- jísti ve dvou - ženitba

Obehrávati
- někoho - lehce nabyté peníze, které se majitele nedrží

Oběsiti
- se: nemoc.

Oběšenec
- býti: neštěstí.
- býti oběšen - čest, povýšení, majetek
- viděti ho - štěstí
- viděti: úctu získati.

Obchod
- vésti - namáhavý zisk

Obchodník
- býti jím - pozdrav předem každého, koho toho dne potkáš
- jeho knihy vésti - pro hlavu přesnost, pro úřady nepřesnost
- viděti ho - někdo tě ošidí

Obilí
- kupovati - nepokoj
- mlátiti - zbohatneš pouze usilovnou prací
- mlátiti s málo zrny, ale s mnoha plevami - nikam se v tento čas nedopracuješ
- pršící místo deště - nesmírné zbohatnutí
- pršící na tebe nebo na dům - rovněž zbohatnutí
- prodávati - štěstí
- sekati - dobrá budoucnost
- sklízeti: hojný vádělek.
- vezené do domu ve snopech - v domě je ukryt velký poklad
- vezené do domu vymlácené - rovněž ukryt poklad
- zelené - radost a veselí
- zralé k sečení - prací k bohatství

Objímati
- někoho - zrádná povaha neznámého člověka, štěstí, též rozloučení

Oblázek
- zdvihnout - bohatství

Obleva
- viděti ji - budeš mít úlevu, buď v chorobě nebo v jiné záležitosti

Obležení
- viděti - mnoho psů i lva smrt

Obličej
- bez nosu - smrt
- žlutý - závist
- příliš červený - nebezpečí mrtvice
- zakrvavený - hrozná zlost

Oblouk
- překleneš spor, hádku, a to rozšafným jednáním

Obluda
- viděti ji - střez se černých čar

Obnažit
- se: ostudu zakusit.

Obočí
- černé viděti: zdraví.
- holé - neoblíbenost
- husté a černé - sňatek s žádanou
- škaredé - neduh
- řídké - ztráta nejmilejšího
- řídké u panny - ztráta panenství
- řídké u vdané ženy - rozvod
- vypadávání: neštěstí.

Obohacený
- jím se viděti - chudoba

Obojek
- míti - připoutání k nemilovanému

Obr
- viděti - mocný nepřítel

Obrátiti
- se zády - konec přátelství či lásky

Obraz
- dostati darem: velká radost.
- hezké dívky viděti: znamená brzkou svatbu.
- hezký viděti nebo míti: podveden býti.
- malovati viděti: ve své lásce vytrvat.
- nésti a rozbíti: blížící se neštěstí.
- svatý - veselí a radost
- svatý zlatě rámovaný - budoucí zármutek
- velký nebo špatný viděti: přátele najít, štěstí.
- viděti: falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti.
- vlastní dáti pryč, darovati: nesvornost, zrada.

Obrok
- koním dávati - cesta

Obruč
- bednářská - soudržnost

Obvaz
- dělati - úraz
- nositi - upevnění lásky

Obžínky
- slaviti - zkouška dobře dopadne, budou též peníze za práci

Ocas
- dlouhý viděti - vysoké stáří
- koňský - vyznamenání vysoké
- krátký viděti - krátké stáří

Ocel
- budeš jednati s člověkem bezohledným

Ocet
- zůstaneš na ocet
- červený viděti: týrání nebo posměch zakusiti.
- píti: ztráta, domácí rozepře, nesvornost.
- rozlíti: zle smýšlet.
- viděti: urazit se.

Ocílka
- viděti ji - nabrus si jazyk

Očarován
- býti - potká tě pěkné štěstí
- býti: ztráty v obchodech.

Očerněn
- býti - potká tě pěkné štěstí

Oči
- červené - oční neduh
- hezké míti: štěstí, bohatství.
- šilhavé míti: ponížení.
- jednooký býti - jednostranně, ne dobře posuzuješ
- mnoho jich míti - zjeví se ti skrytá pravda
- nudiživé léčiti lékem - pokání činiti
- oční víčko velké a hezké: sláva a pocta.
- špatné míti: ztráta druha, nedostatek peněz.
- překrásné míti - nabudeš pravdy a moudrosti
- přimhouřené viděti - nevěří se ti
- slepým se viděti - zmar víry a krátkost bytí
- slzející míti: zlá budoucnost, ztráta tváře.
- sobě vyloupnouti: znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel.
- ti někdo prohlíží - oční choroba
- vidět jen na jedno oko - někdy bezvěrec, někdy věřící
- vodu do nich pouštěti - pyšné srdce
- zakalené - pokušení nevěry, ale marné

Očichávati
- dohadováním se dopátrati

Očistec
- viděti - přichází trápení

Očkování
- býti - nakažlivá choroba v zemi

Očumovati
- něco koupíš

Oddavkám
- býti přítomen - škodolibost

Oděv
- aksamitový černý - s tou ženou přijde ale zármutek
- aksamitový, zvláště červený - krásná žena
- bláto z něho čistiti - odložení cesty
- bude ti ukraden - rozvod
- žena na sebe mnišský bráti - ztratí čest
- hoří-li - velmi dlouhá nemoc
- kordem nebo šavlí ho rozseká - úraz manželky
- koupiti: štěstí.
- krásný míti - čest, chvála a majetek
- krásný míti hedvábný - zármutek
- krásný soukenný, bavlněný nebo plátěný - peníze, které nebudou míti dlouhého trvání
- mnišský si bráti - ztráta cti, chudoba ve stáří
- na sebe vzíti špinavý, umazaný - ze starosti do starosti
- nový po vyprání - práce a těžkosti
- ostrých barev - dostane se ti peněz skoupého člověka
- plavati v oděvu - utrpíš velkou škodu
- roztrhaný - velké starosti
- roztrhaný sešíti a upraviti - zbavíš se všeho trápení
- shoří-li - ztratíš ženu
- strhá z tebe jiný - ten je svůdcem tvé ženy
- strhneš ze sebe - žena se ti zpronevěří s jiným
- sušiti u ohně - konec tvým starostem
- v němž si libuješ, že je pohodlný - potkají tě radosti
- velmi drahý - svatba
- velmi drahý, bílý - zdravá a milá žena
- velmi drahý, černý - žena bude smutná a hysterická
- velmi drahý, červený - veselá žena
- velmi drahý, žlutý - žena bude bohatá, ale nehezká
- velmi drahý, nažloutlý - žena trochu nemocná
- velmi drahý, zelený - žena bude nábožná
- vzíti na sebe bílý, krásný a neposkvrněný - pozbytí nevole, soudů, nová radost

Odjeti
- z domu - změna

Odkoupiti
- něco - mrzutosti

Odliv
- moře - úbytek ctnosti z pevných zásad

Odměna
- dáti - podpora příbuzných
- dostati ji - závist

Odměřovati
- puntičkářství

Odpadky
- jísti - nouze následkem neuváženosti
- sbírati - ztracený syn

Odpírati
- si něco - spořivost

Odpočívat
- čeká tě těžká práce tělesná i duševní
- do nebezpečí se dostati.

Odrhovačka
- zpívati slyšeti: známí přinesou nepříjemnosti.

Odsouzený
- k smrti býti - vysoké stáří

Odstrčiti
- někoho - vítězství dobra nad zlem

Odvázati
- něco - nebezpečí úrazu, krádež

Oháňka
- pochlebováním dráti se vpřed

Oharek
- dobro i zlo zatím v zárodku

Oheň
- břicho hořící - tyfus
- do něj padnouti: velká škoda, rozmrzelost.
- domu, města nebo pole - infekční nemoc v domě způsobí škody
- domu, města nebo pole bez plamene - dlouhotrvající infekce
- foukati oheň, do rukou - dary někomu posílati
- hasiti oheň - odměna
- hořící oděv - těžká nemoc
- hořící uhlí jísti bez dýmu a plamene - zbohatnutí podle možnosti
- hořící uhlí najíti - najdeš zlato
- jasně plápolající viděti: bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem.
- jeho plamenem se spáliti - křivé nařčení
- malý ve svém krbu hezky hořeti viděti: znamená bohatství.
- míti jej a u něho se ohřívati - prosba a dosažení místa
- mučení hořící pochodní od kata - zákeřná smrt
- na něm vařiti: založení vlastní domácnosti.
- na pastvině viděti: šťastná budoucnost.
- oheň, vyrazí-li a spálí - zlé zarmoucení od toho, kdo stůně
- ohnivé znamení na nebi viděti: drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu.
- před ním utíkati: nepříjemnosti.
- úd hořící - ochuravění příbuzného
- uhasiti: znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí.
- ve vlastním krbu vyhasnouti viděti: znamená smrtelnou nemoc.
- zapáliti tak, že jasně hoří: zamilovati se tajně.
- ztratiti: je špatné znamení.

Ohlášky
- v kostele slyšeti - neoženíš se, nevdáš se

Ohlávka
- nositi ji - v manželství býti pod pantoflem

Ohňostroj
- všechna sláva polní tráva
- viděti: štěstí.

Ohrožován
- býti - buď opatrný

Okap
- státi pod okapem v dešti - mnoho peněz

Okno
- vrozená inteligence
- široké - dobře pořídíš
- jím vstupovati: znamená dobré, přátelské přijetí.
- jím vylézati: neštěstí v obchodech.
- lézti jím - krádež
- okenní tabulku viděti: do složité situace se dostati.
- otevřené viděti: štěstí v domácnosti.
- špinavé - nepořádky v domě
- v průčelí zářiti viděti: úmrtí příbuzného nebo známého.
- v zadní straně domu zářiti viděti: brzká ztráta příbuzného.
- vypadnouti z něho - budoucnost se nejeví příznivě
- z něj spadnouti: naznačuje soudní proces.

Oko
- jeho hnutím ženu nehezkou přivolati - zármutek toho roku
- jeho hnutím ženu přivolati - radost toho roku
- jeho hnutím někoho přivolati - odhalíš tajnost
- jeho hnutím nepřítele přivolati - ten přítelem se stane
- jeho hnutím přivolati starce - od toho dne štěstí míti budeš
- kuří oko míti - zahnání dlouhé chvíle
- kuří oko řezati - možná otrava
- na chytání zvěře - úklady
- slepotou být poražen - choroba a krátký věk
- slepotou poražen, žena vdaná - ovdoví a zakrátko zemře
- slepotou poražen, panna - nikdy se neprovdá
- v srdci míti - zboží , sláva a čest
- v srdci míti, sní-li se to panně - totéž
- v srdci míti, sní-li se to vdově - chotě vzácného a bohatého dostaneš

Okovy
- viděti, jimi býti spoután: velké nepříjemnosti.

Okurka (y)
- jísti nebo viděti: nemoc.
- viděti ji - horoucí láska

Olej
- jím se mazati - nemoc

Oloupen
- býti: ztráta příbuzného.

Olovo
- o něj se popáliti: v pokušení se ocitnouti.
- roztaviti: těžké dny přijdou.
- viděti nebo míti: falešná žaloba.

Olše
- tichá budoucnost

Oltář
- radost a potěšení
- symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí
- všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí
- pěkně okrášlený viděti - radost (12,15,68)
- pro zamilované - je sen o oltáři varováním před rozchodem
- přistoupit k němu - varuje před nepříjemnostmi
- vidět kněze u oltáře - je znamením hádek a rodinných rozporů
- vidět pro svobodné - brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod
- vidět svatbu před oltářem - věští smutek nebo smrt v rodině
- viděti: potěšení, radost.
- zbožně se u něho modlit - splnění dlouho chovaných přání
- zdobit - radost a štěstí

Omáčka
- zbytečná obava o něco

Omráčen
- býti - zpráva tě pobouří

Omrzliny
- míti: je třeba opatrnosti ve všech obchodech.

Oněměti
- zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova

Opakovati
- něco - krátký dech

Opařiti
- se - zisk a majetek s nebezpečím

Opasek
- najíti: důvěru si získati.
- nositi, nový míti: slávu získati, brzké spojení.
- ztratiti: nedbalost v podnikání.

Opat
- v taláru viděti: mrzutost.

Opice
- varuje před nebezpečným nepřítelem
- vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti
- značí bezcharakterního člověka
- být od ní kousnut - tvé city budou raněny (11)
- hejno jich - o posměch se nestarej, dostaví se
- hovořící - založení nové společnosti
- škádliti - máš nepřítele (39)
- mluvit slyšeti - podvod 31
- mnoho viděti - nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi 13,61,73,90
- obdrdžet darem - varování před pomluvami přátel
- opice napodobující člověka - nemoc nebo starosti
- pro zamilované - varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš
- stádo opic - ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi
- tančit viděti - dobrý kup 64,90
- vidět - člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru
- vidět ji hráti - hloupost tě pronásleduje (22)
- vidět ji šplhat - dobré vyhlídky v lásce
- viděti - varuj se pochlebovačů (34)
- viděti - velká nemoc, ale též štěstí v lásce 27,42,90
- zabíti - přemůžeš nepřítele 48,90
- zabíti je - zvítězíš nad nepřítelem (8)

Opilý
- býti: vzrůst jmění.
- zdáti se jím - chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě

Opíti
- šampaňským - služba u vysoce postaveného muže
- se vínem - dosažení majetku a samostatnosti
- vodou - trápení a kontroly z nedůvěřivosti

Oplatky
- menší užitek

Opona
- bílá, zelená, červená - opět klid a mír
- černá - zármutky
- malovaná - obava před vraždou v domě
- roztržená odshora dolů - veliká pravda
- stažená - před domácí bouří
- vytažená - svár

Orat (ti)
- ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži
- za tvrdou práci hojná odměna

Orel
- držeti jej a do domu nésti - povýšení, dobrý skutek
- chytiti - výbuch zlosti
- míti ho: pevný úmysl.
- na své hlavě seděti viděti: úmrtí.
- sedící - smrt politického činitele
- střeliti - ztráta
- vysoko kroužiti viděti: blahobyt, bohatství, sláva, štěstí, láska.

Ornát
- oblékati - smrt

Ortel
- slyšeti - dostane se ti spravedlivého zadostiučinění

Ořech(y)
- je kamenem rozbíjeti - lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu
- jejich jádra jísti - lakomcovy peníze budou tvoje
- kokosový ořech - cizincův poklad
- louskati - totéž
- plody jeho viděti - bohaté, ale lakomé představenstvo
- seděti u stromu - neužitečná práce

Oříšky
- burské oříšky - laciné živobytí
- kupa jich - předstíraná láska
- lískové - tajná láska
- Lískové louskati: velký zisk.

Osel
- bílý - užitek
- černý - štěstí
- koupiti: spořivost, zisk.
- křičeti slyšeti: škody a potíže.
- na něm jeti: pomalu a jistě se k cíli přibližovati.
- naloženého viděti: vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta.
- oslí uši míti: služebnost, poddanství.
- viděti ho - pomalu do práce, pomalu z práce
- viděti: v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka.

Oslepnouti
- do nebezpečí přijíti.

Osoba
- padlá, viděti ji - veselé chvíle

Osobnost
- odstoupení vysoké osobnosti - nové aféry

Ostrov
- osamění
- plný divoké zvěře - pozor na vlastní vášně
- v bouři - spoléhej sám na sebe
- v záři - zvítězíš sám nad sebou
- viděti, na něm se nacházeti: na přátele se moci spolehnouti.

Ostřiti
- něco - propukne hádka

Otčenáš
- se modliti - jistá ochrana

Otec
- otcem býti - rychlá veselka v budoucnosti

Otep
- sena - vše se zdaří
- slámy - nic z toho nepodnikej

Otloukati
- dotěrná žádostivost

Otok (Oteklý)
- býti - nález nebo výhra větších peněz
- býti plný neštovic a vředů - jedině s obilím zbohatneš
- otok měkký mít na sobě - nález nebo výhra peněz, které se utratí

Otruba (y)
- dlouhá práce, brzký konec
- jísti - hlad

Otvírati
- něco - vyzvídati

Ovád
- nebo sršně viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.

Ovce
- jich dojných mnoho míti - veliké hospodářství
- mnoho jich zahynouti - majetek do dražby
- najíti - získati peníze prostřednictvím manželky, jsi-li svoboden, tedy svatbou
- ostříhaná - nedostane se ti více podpory
- prodati za zlato - rozvod soudní
- v krvi zabité najíti - smrt nevinně odsouzeného
- ztratiti - ztráta manželky

Ovoce
- česati - majetek se zvětší
- česati nažloutlé - nemoc
- česati nezralé - marná snaha, tu ženu nedostaneš
- česati sladké - radost a smích
- česati trpké - zármutek
- česati v čase zralosti - vážné onemocnění
- česati zralé a krásné - bohatá a krásná žena
- kyselé viděti, nebo jísti: neštěstí, nemoc.
- olivové ovoce jísti - usmíření
- padavky sbírati - peníze získané bez práce a námahy
- sladké viděti, nebo jísti: štěstí, bohatství.
- trhati z nachýleného stromu - nenadálé, jisté bohatství
- viděti: nastávají nepříjemnosti,

Ozvěna


[ Nahoru ]